دانلود رایگان


بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل - دانلود رایگاندانلود رایگان همره با پرسشنامهاز زمانهای بسیار دور، همیشه این سئوال مطرح بوده که چه چیزی باعث خوشبختی می شود!

دانلود رایگان در این پژوهش به بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین  ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل (مذکر و مؤنث) دانشگاه آزاد  پرداخته شده است. جمعیت آماری کلیه­ ی دانشجویان متأهل (مؤنث و مذکر) دانشگاه آزاد  است که در سال 92-1391 مشغول به تحصیل بوده­اند و حجم نمونه­ ی آماری در این پژوهش 250 نفر است که از بین دانشجویان متأهل انتخاب شده ­اند.
طرح پژوهش از نوع آزمایشی و گروهی بوده و نمونه­ی موردنظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده­اند و در موارد تحقیق از آزمون رضایت زناشویی ان ریچ استفاده شده است. در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده استفاده شده است.تجزیه و تحلیل داده­ ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد. روش تحلیل آماری در این پژوهش شامل ضریب همبستگی و رگرسیون که تمام آن توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش.... 2
1-1- مقدمه. 2
1-2-  بیان مسئله. 4
1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش.... 11
1-4- اهداف پژوهش.... 13
1-4-1- هدف بنیادی.. 13
1-5-  فرضیات پژوهش.... 13
1-5-1- فرضیه اصلی.. 13
1-5-2- فرضیات فرعی.. 13
1-6- قلمرو تحقیق.. 14
1-6-1- قلمرو مکانی.. 14
1-6-2- قلمرو زمانی.. 15
1-7- تعاریف عملیاتی و نظری.. 15
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش.... 19
2-1- مقدمه. 19
2-2- ازدواج سنتی و مدرن. 19
2-3- کیفیت زندگی.. 34
2-4- ارزیابی کیفیت زندگی.. 37
2-5- کیفیت زندگی زناشویی.. 37
2-6- رضایت زناشویی.. 39
2-7- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 40
2-7-1- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 41
2-7-2- خانواده ـ  رضایت زناشویی.. 42
2-7-3- خشنودی در خانواده و عوامل موثر در آن. 44
2-7-4- ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن. 47
2-8- رضایت روابط زناشویی در ازدواج.. 52
2-9- تعریف تعرض جنسی.. 52
2-10-تعریف عام رضایت... 52
2-11- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی) 52
2-12- بهداشت روانی یا رضایت زناشویی.. 54
2-13- تعریف سازمان جهانی.. 56
2-14- اهمیت رضایت زناشویی.. 57
2-15- علل افزایش شیوع بیماری های روانی.. 58
2-16- بیماری های روانی،علل و انواع. 59
2-17- رضایت زناشویی  در پرتو پای بندی به آموزه های دینی.. 60
2-18- دین باوری و رضایت زناشویی.. 60
2-19-امنیت روانی و رضایت زناشویی ، در پرتو یاد خدا 61
2-20- آثار شکرگزاری بر رضایت زناشویی.. 62
2-21- توکل و رضایت زناشویی.. 62
2-22- رضایت زناشویی در نظام خانواده. 63
2-23- بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد. 64
2-24- بهداشت روانی در دوره نوجوانی: 67
2-25- بهداشت روانی در دوره بزرگسالی.. 71
2-26- بهداشت روانی در دوره پیری.. 71
2-27- تعریف رضایت... 72
2-27-1- پیدایش رضایت... 72
2-27-2- ابعاد رضایت... 74
2-27-3- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 74
2-27-4- رضایت از زندگی زناشویی.. 75
2-27-5- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی.. 76
2-27-6- ازدواج.. 79
2-28- تشکیل خانواده. 81
2-29-ازدواج سنتی یا مدرن. 82
2-30-آسیب شناسی ازدواج سنتی و مدرن. 85
2-30-1-فوائد سیستم سنتی: 85
2-30-2-اسیبهای سیستم سنتی.. 85
2-30-3- فوائد سیستم غیر سنتی.. 87
2-30-4-مضرات سیستم غیر سنتی.. 87
2-31- مهمترین عوامل برای ازدواج های سنتی و مدرن. 88
2-32-سازگاری زناشویی و ازدواج های سنتی و مدرن. 92
2-33- پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی.. 93
2-34- پیشینه پژوهش در ایران. 96
فصل سوم: روش اجرای پژوهش.... 99
3-1- جامعه آماری پژوهش.... 99
3-2- نمونه پژوهش.... 99
3-3- روش نمونه گیری.. 99
3-4-  ابزار پژوهش.... 99
3-4-1- پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH... 99
3-4-2- بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ENRICH... 102
3-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH... 103
3-5- طرح پژوهش.... 104
3-6- روش اجرا 104
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده. 104
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.... 122
4-1- آمار توصیفی.. 123
4-2-نتایج استنباطی.. 134
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری... 151
5-1- مقدمه. 151
5-2- هدف کلی.. 156
5-3- فرضیه ها 156
5-4- نتایج به دست آمده. 157
5- 5- پیشنهادات پژوهش.... 158
5-5-1- پیشنهادات بنیادی.. 159
5-5-2-پیشنهادات کابردی.. 159
5- 6- محدودیت های پژوهش.... 160
5-6-1-محدودیت در دسترس پژوهشگر. 160
5-6-2-محدودیت غیر دسترس پژوهشگر. 161
فهرست منابع و مآخذ. 163
الف) منابع فارسی.. 163
ب) منابع انگلیسی.. 165
ضــمائــم.. 167
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH... 167
کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH... 170
فهرست جداول
جدول 4-1  گرایش های مرکزی و شاخص های پراکندگی مولفه های رضایت زناشویی.. 123
جدول 4- 2  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی موضوعات شخصیتی.. 124
جدول 4- 3  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی ارتباط زناشویی.. 125
جدول 4- 4  میزان رضایت و فراوانی  در مولفه ی حل تعارض.... 125
جدول 4- 5 میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی مدیرت مالی.. 125
جدول 4- 6  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی فعالیت های اوقات فراغت... 126
جدول 4- 7  میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی روابط جنسی.. 126
جدول 4- 8 میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی ازدواج و فرزندان. 126
جدول 4- 9  میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی اقوام و دوستان. 127
جدول 4- 10  میزان رضایت  و فراوانی در مولفه ی جهت گیری مذهبی.. 127
جدول4-11: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 134
جدول4-12: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 135
جدول4-13: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 137
جدول4-14: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 138
جدول4-15: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 140
جدول4-16: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 141
جدول4-17: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 143
جدول4-18: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 144
جدول4-19: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 146
جدول4-20: خلاصه داده های آزمون تی برای فرضیه پژوهش.... 147
جدول4-21: خلاصه اعتبار یابی.. 148
جدول4-22: خلاصه داده های آزمون ناپارامتریک خی اسکور. 149
فهرست نمودارها
نمودار4-1فراوانی رضایت زناشویی در قالب نمودار هیستوگرام. 127
نمودار4-2فراوانی رضایت از موضوعات شخصیتی در قالب نمودار هیستوگرام. 128
نمودار4-3فراوانی رضایت از ارتباط زناشویی در قالب نمودار هیستوگرام. 128
نمودار4-4فراوانی رضایت از حل تعارض در قالب نمودار هیستوگرام. 129
نمودار4-5فراوانی رضایت از مدیرت مالی در قالب نمودار هیستوگرام. 129
نمودار4-6فراوانی رضایت ازفعالیت های اوقات فراقت در قالب نمودار هیستوگرام. 130
نمودار4-7فراوانی رضایت از روابط جنسی در قالب نمودار هیستوگرام. 130
نمودار4-8فراوانی رضایت از ازدواج و فرزندان  در قالب نمودار هیستوگرام. 131
نمودار4-9فراوانی رضایت از اقوام و دوستان  در قالب نمودار هیستوگرام. 131
نمودار4-10فراوانی رضایت از جهت گیری مذهبی  در قالب نمودار هیستوگرام. 132
نمودار4-11فراوانی جنسیت در قالب نمودار دایره ای.. 132
نمودار4-12 شیوه ازدواج در قالب نمودار دایره ای.. 133


بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل


رضایت زناشویی


ازدواج


خوشبختی


دانشجویان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی در بین دانشجویان ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... مدرن در دانشجویان متاهل ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و ...

... زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل ... بررسی و مقایسه رضایتمندی ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و ...

رضایت زناشویی ازدواج ... بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ...

دانلود بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... را بررسی کنید و در ...

پایان نامه مقایسه شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ... در ازدواج های سنتی و مدرن. ... در دانشجویان... بررسی و ...

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی در بین دانشجویان ...

پایان نامه کارشناسي بررسي و مقایسه رضايتمندي زناشويي بین ...

... بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... بین ازدواج های سنتی و مدرن در. دانشجویان متاهل ...

فایل و مقالات - hamkarfile.irancnblog.com

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... در بین دانشجویان ...

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن …

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر ... در این دوره کاربرانی که بطور متوسط ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... مدرن در دانشجویان متاهل ...

دانلود بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های ...

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... را بررسی کنید و در ...

پایان نامه مقایسه شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ... در ازدواج های سنتی و مدرن. ... در دانشجویان... بررسی و ...

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی در بین دانشجویان ...

پایان نامه کارشناسي بررسي و مقایسه رضايتمندي زناشويي بین ...

... بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... بین ازدواج های سنتی و مدرن در. دانشجویان متاهل ...

فایل و مقالات - hamkarfile.irancnblog.com

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... در بین دانشجویان ...

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن …

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر ... در این دوره کاربرانی که بطور متوسط ...

پایان نامه بررسی رابطه ی بین عناصر سبک های عشق …

... آیا بین رضایتمندی زناشویی و ... در ازدواج های سنتی و مدرن ... دانشجویان متأهل ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

بررسی و مقایسه ترس های ... با رضایتمندی زناشویی در ... بین افراد با ازدواج سنتی و ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با …

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی دانشجویان متاهل.

رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در

رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در ... رابطه بین ... و مقاله رابطه بین ...

آسیا پارس - آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی - جدید و

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... و یادگیری سنتی در بین ...

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری :: مرجع مقالات …

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی دانشجویان متاهل.

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

... و رضایتمندی زناشویی در ... در جامعه سنتی و مقایسه ان ... در بین دانشجویان متاهل و ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد ازدواج سنتی

... در مورد ازدواج سنتی و ... بر رضایتمندی زناشویی ... 1- بررسی رابطه بین شیوه های ...

دانلود پروپوزال روش تحقیق در روانشناسی و مدیریت

... زناشویی دانشجویان متاهل ... در بین ازدواج های سنتی و ... بررسی مقایسه ای آگاهی و ...

دانلود پایان نامه با موضوع ازدواج

... بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در ... زناشویی دانشجویان متاهل.

تحقیق بررسی و مقایسه میزان افسردگی در… | شبکه …

... تحقیق بررسی و مقایسه ... در ازدواج های سنتی و مدرن ... و رضایتمندی زناشویی ...

مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در ...

بر این اساس، در رضایتمندی زناشویی ... و همچنین در بررسیهای ... ازدواج در دانشجویان ...

پروژه مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متاهل ...

... پروژه مقایسه رضایت زناشویی در بین ... و افسانه های زناشویی. ... مقایسه رضایت زناشویی در ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی