دانلود رایگان


ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی رشته مدیریت بازرگانیهمراه با پرسشنامه و کار آماری

دانلود رایگان هدف از انجام این پژوهش ، ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت...می­باشد. دراین تحقیق، محقق به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل كلیدی در توسعه محصول جدید در سنگ گرانیت است كه نتیجه آن موجب بهبود در شناخت عوامل مهم تاثیرگذار دراین فرایند و تصمیم گیری و اتفاق نظر در مدیران شركت گرانیت خواهد شد كه باتوجه به توضیحات اخیر می­توان نتیجه گرفت كه این تحقیق از نظر هدف و ماهیتاََ یك تحقیق كاربردی است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی ازنوع موردی و از نظر هدف و ماهیت یك تحقیق كاربردی است.
پرسشنامه نهایی دربین 15 نفر از خبرگان باسابقه (مدیران صنعت) و محقق كه در زمینه توسعه محصول آشنایی كافی داشته اند ازبین دپارتمانهای مختلف ،نظیر بازاریابی وفروش ،تحقیقات مهندسی، تولید و پژوهشكده گرانیت  از بخش های صنفی و ستادی شركت تكمیل شده است كه انتخاب این افراد توسط مدیران طرح بوده است. .ازآنجایی كه طرح تحقیق مطالعه موردی می باشد،از جهت نوع تحقیق، حجم نمونه با جامعه برابراست. پایایی پژوهش ازضریب آلفای كرونباخ كه بانرم افزارSpss16 مورد تجزیه تحلیل قرارگرفت ولاضریب بالایی ،پایایی آن تایید شده است.
ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه پیش آزمون به کمک نرم افزار SPSS برابر 0.766 به دست آمد . بررسی داده ها برای چهار عامل اصلی ،تكنولوژی، بازاریابی، تجاری سازی و تیم توسعه محصول جدید برای وضع موجود وایده ال در گرانیت بهسرام كاشان نشان داد؛ وضع موجود در تمامی موارد كمتر از وضعیت ایده ال بوده ، كه این بدان معنی است كه برای رسیدن به وضعیت ایده ال باید براین عوامل اصلی تاكید بیشتری اعمال گردد و باارائه راهكارهای مناسب كه در ادامه ارائه خواهد شد؛ می توان وضعیت موجود را به ایده ال نزدیك تر نمود
فهرست مطالب
چكیده. 1
فصل اول
كلیات تحقیق
ارائه مدلی جامع برای توسعه محصول جدید(NPD) درشركت گرانیت ..... 3
1-1- مقدمه:3
1-2- ضرورت واهمیت تحقیق(بیان مسأله). 4
1-3- پیشینه تحقیق:5
1-4- فرضیه های تحقیق:7
1-5- اهداف تحقیق:7
1-6- روش تحقیق:8
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه. 10
2-2- بخش اول:مفاهیم محصول و توسعه محصول جدید.. 11
2-2-1- كالا و مفاهیم آن:11
2-2-2- تعریف كالا:11
2-2-3- سطوح كالا:11
2-2-4- سلسله مراتب كالا:12
2-2-5- طبقه بندی كالا:13
2-2-6- توسعه محصول از نظر عامگرایان و خاصگرایان :17
2-2-7- گزارشی جامع ازبهره وری توسعه محصول در صنایع آمریكا23
2-2-8- نرم افزار مدیریت دوره عمر محصول(PLM) :27
2-2-9-حوزه های P L M... 27
2-2-10-دلایل تنوع اشكال منحنی عمر محصولات:28
2-2-11- منحنی عمر محصول برای كالاهایم عمولی.. 29
2-2-12- تحلیل ویژگی كالا درهرمرحله ازعمركالا :29
2-2-13- اشكال منحنی عمر كالاهای خاص:30
2-3- بخش دوم: عوامل كلیدی توسعه محصول.. 35
2-3-1- نیازها،خواسته ها و تقاضاها36
2-3-2- محصولات یا كالاها:37
2-3-3- ارزش،هزینه ورضایت:37
2-3-4- مبادله ، تعاملات وروابط:37
2-3-5- شرایط مبادله برای انجام مبادله :38
2-3-6- آمیخته های بازاریابی :41
2-3-7- رابطه تكنولوژی و ارزیابی آن برای تولید محصول جدید:46
2-3-8- مدلهای ارزیابی تكنولوژی :48
2-3-9- عامل مدیریت تیم توسعه محصول.. 49
2-3-10- استراتژیها و مدل های توسعه محصول.. 50
2-3-11- استراتژی عمومی پورتر:51
2-3-12- مدل استراتژی رقابتی آنسف:52
2-3-13- مدل استراتژی سازگاری محصول جدیدبامهارتهای R&D موجودشركت.... 54
2-3-14- مدل توسعه ویژگیهای كیفی درمحصولQ F D.. 56
2-3-15- مدل نقشه راه محصول(PLR):57
2-3-16- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله كوپر:58
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه. 62
3-2- روش تحقیق.. 62
3-3- تحقیق از نظر ماهیت وروش :63
3-4- جامعه ونمونه آماری تحقیق:64
3-4-1- جامعه آماری مورد مطالعه:64
3-4-2- برآورد حجم نمونه وروش نمونه گیری... 64
3-5- ابزار ومراحل جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها:64
3-5-1- تصمیم گیری چند معیاره (MCDM):66
3-5-2- رویكرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP). 66
3-5-3- بیان اصول ریاضیAHPوچگونگی اولویت بندی این روش:68
3-5-4- بیان اصول اولویت بندی عوامل:69
3-6- درخت تصمیم برای شركت گرانیت :71
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه. 74
4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پیش آزمون.. 74
4-2-1- نتایج حاصل از تحلیل پیش آزمون:75
4-2-2- آنالیز پایایی پرسشنامه با تکنیک آلفای کرونباخ:77
4-2-3- مدل تحقیق:78
4-2-4- نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه نهایی و آزمون فرضیه ها:80
4-3- مقایسه عوامل اصلی مدل:91
4-4- مقایسه شاخص های کلیدی تکنولوژی:92
4-5- مقایسه شاخص های کلیدی بازاریابی:93
4-6- مقایسه شاخص های کلیدی تجاری سازی:94
4-7- مقایسه شاخص های کلیدی تیم توسعه محصول:95
فصل پنجم
نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
5-1- مقدمه. 97
5-2- نتیجه گیری حاصل از یافته های پژوهش.... 97
5-2-1- نتایج حاصل از یافته هاو فرضیات پژوهش.... 97
5-2-2- نتایج حاصل از عوامل اصلی مدل پژوهش.... 97
5-2-3- نتایج حاصل از شاخص های عوامل اصلی مدل:98
5-3- پیشنهادات برای بهبود فرایند توسعه محصول جدید در گرانیت  .... 100
5-4- پیشنهادات در سطح كلان برای موفقیت درNPDدر گرانیت ...:100
5-5- پیشنهادات تاكتیكی.. 101
5-6- پیشنهادات برای محققین بعدی... 104
منابع
مراجع فارسی:106
مراجع انگلیسی.. 107
پیوست: پرشسنامه نهایی پژوهش براساس الگوی AHP. 108
فهرست اشكال
شكل2-1:سطوح پنج گانه كالا.. 11
شكل2-2: طبقه بندی انواع كالا.. 15
شكل2-3:فرایند توسعه محصول جدید وتوفیق درتوسعه محصول ازدیدگاه كریك وهارت... 18
شكل2-4عوامل موثربرتوسعه محصول جدید باتغییرات محیطی و سهم بازار. 22
شكل2-5:منحنی دوره عمر كالاهای تخصصی.. 31
شكل 2-6منحنی دوره عمر كالاهای معمولی تخصصی.. 31
شكل 2-7منحنی دوره عمر كالاهای سرگرم كننده. 32
شكل2-8منحنی دوره عمر كالاهای تابع مد.. 32
شكل2-9:فرایندایده وغربال ایده هابرای توسعه محصول.. 33
شكل2-10 :منحنی دوره عمرمحصول بابرند-سود-فروش-رضایت محصول.. 34
شكل2-11 : ساختاراقتصادی مبادله مدرن.. 39
شكل2-12:نیروهای اصلی دربازاریابی مدرن.. 39
شكل 2-13: مفهوم بازاریابی.. 40
شكل2-14:جهش تغییرات تكنولوژی درتوسعه محصول.. 48
شكل 2-15: عوامل مدیریت وتاثیرآن برتوسعه محصول.. 50
شكل 2-16: ماتریس استراتژی عمومی پورتر. 52
شكل 2-17:ماتریس استراتژی رقابتی آنسف.... 52
شكل 2-18:مدل استراتژی سازگاری محصول جدیدبامهارتهای R&D موجودشركت.... 55
شكل 2-19:مدل نگرش فرایندطراحی محصول جدید با تكنیك QFD.. 57
شكل 2-20:مدل ساختاری توسعه محصول جدید.. 58
فهرست جداول
جدول2-1: عارضه یابی شكست درفرایندتوسعه محصول از دیدگاه كریكوهارت... 20
جدول2-2: نه روش برای ساختن وپرورش تقاضاازدیدگاه مدل آنسف باتوجه به نوع بازارومحصول.. 53
جدول 2-3:مدل 6مرحله ای توسعه محصول كوپر. 60
جدول 3-1:جدول مقایسات زوجی.. 68
جدول 3-2: جدول مقیاس مقایسه زوجی.. 69
جدول 4-1: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تکنولوژی... 75
جدول 4-2: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل بازاریابی.. 76
جدول 4-3: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تجاری سازی... 76
جدول 4-4: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تیم توسعه محصول.. 77
جدول 4-5: مقایسات زوجی عوامل اصلی مدل.. 81
جدول 4-6: مقایسات زوجی شاخصهای تکنولوژی... 82
جدول 4-7: مقایسات زوجی شاخصهای بازاریابی.. 83
جدول 4-8: مقایسات زوجی شاخصهای تجاری سازی... 84
جدول 4-9: مقایسات زوجی شاخصهای تیم توسعه. 85
جدول 4-10: مقایسات زوجی عوامل اصلی مدل.. 86
جدول 4-11: مقایسات زوجی شاخصهای تکنولوژی... 87
جدول 4-12: مقایسات زوجی شاخصهای بازاریابی.. 88
جدول 4-13: مقایسات زوجی شاخصهای تجاری سازی... 89
جدول 4-14: مقایسات زوجی شاخصهای تیم توسعه. 90
جدول 4-15: مقایسه وضع موجود و ایدهآل عوامل اصلی.. 91
جدول 4-16: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تکنولوژی... 92
جدول 4-17: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی بازاریابی.. 93
جدول 4-18: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تجاری سازی... 94
جدول 4-19: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تیم توسعه محصول.. 95
فهرست نمودار
نمودار2-1:شاخص بهره وری در صنایع مختلف آمریكا در 5سال.. 24
نمودار2-2: رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری توسعه محصول در صنایع آمریكا در سال1989 25
نمودار2-3: دسته بندی آمیزه های بازایابی (4ps)ازدیدگاه كاتلر.. 44


ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام


گرانیت بهسرام


بازاریابی ،‌فروش


تولید


تحقیقات مهندسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه ...

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه ... امر توسعه محصول جدید در شرکت ...

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه ...

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام ...

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه ...

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در فرمایش گسترش فرآورده جدید در شرکت گرانیت ...

برچسب برای - دانلود انواع فایل

... ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت ...

بازاریابی ،‌فروش - maghalefile.rozblog.com

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام ...

گرانيت بهسرام - پروژه ها

ارائه مدل یا الگویی ... کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت ...

برچسب شرکت - دانلود انواع فایل

... توسعه منابع ... در این پژوهش ضمن ارائه جداول و نمودارها در آمار استنباطی از ضریب همبستگی ...

ta-mat - بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین …

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام.

تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت ‌گیری

... متوسط 2 محصول در روز ثبت ... محصول و یا فروش ... در این دوره برای نفرات اول ...

بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به …

برای مهندس هیچ بن بستی وجود ندارد ، مهندس یا راهی خواهد یافت یا ... افرادی که مطالب مفید در ...

برچسب شرکت - دانلود انواع فایل

... توسعه منابع ... در این پژوهش ضمن ارائه جداول و نمودارها در آمار استنباطی از ضریب همبستگی ...

ta-mat - بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین …

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام.

تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت ‌گیری

... متوسط 2 محصول در روز ثبت ... محصول و یا فروش ... در این دوره برای نفرات اول ...

بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به …

برای مهندس هیچ بن بستی وجود ندارد ، مهندس یا راهی خواهد یافت یا ... افرادی که مطالب مفید در ...

طراحی سایت شرکت زرگل آسیا

طراحی سایت شرکت زرگل ... ای را که در پیش…, طراحی سایت شرکت ... سرویس ارائه خدمات سایت ...

دانلود پاورپوینت فناوری ارتباطات و اطلاعات و …

حق دسترسی به سپهر اطلاعاتی (Cyber Space) باید در اعلامیه حقوق بشر گنجانده شود. (یونسکو) فهرست:

انواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام .

دانلود بررسی كارایی بازار سرمایه

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام .

ناتوانایی های یادگیری

سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه ... محصول و یا ... در تواناییشان برای شرکت ...

اماالحارصة - nabproje.rozblog.com

... متوسط 2 محصول در روز ثبت ... که در این مسابقه شرکت می کنند ... محصول و یا فروش ...

محصولات فروشگاه فایل ناب

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام.

پاورپوینت حوادث ناشی از كار

... ناب ترین پروژه های دانشجویی را در پروژه ناب دانلود ... *** دانلود آهنگ جدید *** ارسال ...

tomsystem.zarrinblog.com

در حسرت مادران غم - روسسو ...

فناوری اطلاعات - 4

فناوری اطلاعات - 4 ... تبلیغات در ...

اخبار بورسی [بایگانی] - ساده سود

4/22/2013 · ... برای تصمیم*گیری در ... در رسانه ها برای توسعه ... شرکت*های جدید ممکن است در ...

عصر بازار - پیش‌بینی ۱۶۷ ریال سود هر سهم بانک تجارت در

... سرمایه تصمیم گیری ... های کاربردی مزیت رقابتی برای ... محصولی جدید در یک شرکت ...

عصر بازار - پیش‌بینی ۱۶۷ ریال سود هر سهم بانک تجارت در

آیا بانک ها در ارائه ... تولید و فروش آزمایشی محصولی جدید در یک شرکت ... تصمیمگیری برای ...

نیوزهاب - فرابورس در آیینه رسانه‌ها

... در گذشته موجب ارائه مدل ... در احداث، توسعه و یا ... این شرکت برای رقابت در ...

نیوزهاب - بولتن خبری روزانه

به همین دلیل در تصمیمگیری در ... مشکلات در امر صادرات یا واردات ... شرکت برای سال ...

rabin-hood.rozblog.com

rabin-hood.rozblog.com

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساخت و تولید

پاورپوینت تهیه اسید بوریك از بوراكس جدید

پاورپوینت تعاریف كیفیت

پاورپوینت رهبری وضعی

پروژه نانو تكنولوژی و كاربردهای آن

داستان نویسی

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملكرد كاركنان

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

دولت الكترونیك

رگولاتورهای ولتاژ و مدارات تغذیه

اقتصاد فروش، تراكم و وضعیت ثبت در بیست كارخانه صنعتی

عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها