دانلود رایگان


بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسیهمراه با پرسشنامه و کار آماری

دانلود رایگان این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر انجام گرفته است. این تحقیق از نوع كاربردی و به روش توصیفی-استنباطی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش كلیه دانش آموزان دختر می باشد. به منظور نمونه گیری، یک مدرسه به صورت تصادفی خوشه­ای انتخاب شد. كه از بین دانش ­آموزان مدرسه، 90 دانش آموز به صورت داوطلبانه برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. در ادامه، پس از همسان سازی آنها بر مبنای قد، وزن، سن و پیش آزمونی که از دروس تاریخ، املا، زبان انگلیسی، ریاضی و علوم گرفته شد، نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد 45 نفره تقسیم شدند. نحوه گردآوری داده ها در این پژوهش به روش كتابخانه­ای و میدانی و استفاده از منابع معتبر علمی و كتب و مقالات می باشد. ابزار اندازه گیری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها در این پژوهش از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. این پژوهش به این نتیجه رسید كه انجام تمرینات ورزشی موجب افزایش نمرات دانش آموزان در دروس مزبور شده است. به عبارت دیگر،‌ ورزش موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر گردیده است
فهرست مطالب
فصل اول: كلیات پژوهش... 1
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسئله2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش3
1-4- اهداف پژوهش4
1-4-1- هدف اصلی4
1-4-2- اهداف جزئی4
1-5- فرضیات پژوهش4
1-5-1- فرضیه اصلی4
1-5-2- فرضیات فرعی4
1-6- سوالات پژوهش5
1-6-1- سوال اصلی5
1-6-2- سوالات فرعی5
1-7- قلمرو پژوهش:5
1-7-1- قلمرو موضوعی:5
1-7-2- قلمرو زمانی:5
1-7-3- قلمرو مكانی:5
1-8- متغیرهای پژوهش5
فصل دوم: ادبیـات پژوهــش... 7
2-1- ادبیات و پیشینه پژوهش8
2-2- ادبیات نظری پژوهش9
2-3- نقش ورزش بر پیشرفت تحصیلی9
2-4- نقش مهم ورزش در درس خواندن11
2-5- اثر ورزش بر فعالیت مغزی11
2-5-1- چگونگی تاثیر ورزش در تقویت مغز:12
2-5-2- تاثیر ورزش بر بهبود افسردگی:12
2-5-3- فعالیت مغز12
2-5-4- روش صحیح ورزش کردن برای تقویت مغز:13
2-6- نقش مهم ورزش در درس خواندن14
2-6-1- نقش ورزش مدارس در شکوفایی ورزش کشور14
2-7- ورزش و انگیزه تحصیلی17
2-8- شباهت های ورزش و مطالعه:18
2-9- نقش ورزش در حوزه مطالعات18
2-10- تعریف ورزش و تندرستی20
2-10-1- چکیده ای از تاریخچه پیوند تن و روان20
2-10-2- تأثیر ورزش در اجتماعی شدن21
2-10-3- تأثیر ورزش در شخصیت22
2-10-4- تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران23
2-10-5- تأثیر ورزش در کاهش افسردگی24
2-10-6- تأثیر ورزش در کاهش اضطراب25
2-10-7- نقش ورزش در پُر کردن اوقات فراغت25
2-10-8- تأثیر ورزش بر فرهنگ27
2-10-9- تأثیر ورزش بر حافظه27
2-10-10- کسب اعتماد به نفس در اثر رشد و تکامل بدنی:28
2-10-11- تأثیر ورزش در کسب روحیه مقاوم در برابر مشکلات:28
2-10-12- ورزش و داشتن روحیه ای با نشاط:29
2-10-13- شکوفا شدن استعدادهای نهفته با ورزش:29
2-10-14- تأثیر فرهنگ در ورزش31
2-10-15- ورزش به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر رشد اجتماعی32
2-10-16- ورزش و رشد رفتار ضد اجتماعی33
2-10-17- نقش مربی33
2-10-18- رویکرد روان پویشی رشد شخصیت34
2-10-19- کاربرد های تئوری زیگموند فروید34
2-10-20- انگیزش ناخودآگاه و سود ثانویه34
2-10-21- تصعید34
2-10-22- رشد روانی- جنسی35
2-11- پیشینه عملی تحقیق35
2-12- خلاصه فصل43
فصل سوم: روش پژوهش... 45
3-1- مقدمه46
3-2- روش پژوهش46
3-3- روش اجرای تحقیق46
3-4- جامعه آماری47
3-5- حجم نمونه و نمونه گیری47
3-6- نحوه گردآوری داده ها47
3-7- ابزار پژوهش48
3-8- روش گردآوری داده ها48
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها49
3-10- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش50
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها51
4-1- آمار توصیفی و استنباطی52
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 59
5-1- مقدمه60
5-2- خلاصه یافته ها60
5-3- بحث و نتیجه گیری61
5-4- مقایسه نتایج این پژوهش با تحقیقات مشابه62
5-5- پیشنهادها63
5-6- محدودیت ها64
5-7- جمع بندی64
منابع و مآخذ.. 65
منابع فارسی66
منابع لاتین66
پیوســــــت ها67
پرسشنامه68


بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


ورزش


پیشرفت تحصیلی


دانش آموز


گروه تجربی


گروه شاهد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


payamnikfard - بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

... بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نتایج جستجوی عبارت بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... بررسی تاثیر ورزش بر ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش ... بررسی تاثیر ورزش بر ... تحصیلی دانش آموزان , ورزش ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر ... بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش ... تحصیلی دانش آموزان تاثیر ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش ... بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

بررسی میزان تأثیر ورزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی میزان تأثیر ورزش در پیشرفت ... تحصیلی دانش آموزان بررسی ... دانش آموزان بر ...

f.shojaiee - تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

... تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش ... بررسی تأثیر ورزش ... تحصیلی دانش آموزان ...

2 . عوامل موثر برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان article …

چه عواملی موجب پیشرفت دانش آموزان می شود،چگونه ... وظايف بيشتري را بر دوش دانش آموزان ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت ... تاثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی سطح ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

f.shojaiee - تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

... تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش ... بررسی تأثیر ورزش ... تحصیلی دانش آموزان ...

2 . عوامل موثر برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان article …

چه عواملی موجب پیشرفت دانش آموزان می شود،چگونه ... وظايف بيشتري را بر دوش دانش آموزان ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت ... تاثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی سطح ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش ... بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تاثیر ورزش بر پیشرفت ... تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی تاثیر ورزش بر ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر ... این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیوندها بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

مشاور مدرسه - پرسشنامه بررسی تأثیر خوردن صبحانه بر پیشرفت ...

... پرسشنامه بررسی تأثیر خوردن صبحانه بر پیشرفت تحصیلی ... تحصیلی دانش آموزان ... ورزش و بازی ه ...

ورزش و پیشرفت تحصیلی

بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و ... بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

ورزش و پیشرفت تحصیلی

بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و ... بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

دانش آموزان - تاثیر ورزش در سلامتی دانش آموزان

با شروع سال تحصیلی جدید ورزش ... تأثیر ورزش را بر روی ... در ورزش دانش آموزان، مهم ...

بررسی تاثیر اضطراب بر افت تحصیلی دانش آموزان

... بررسی تاثیر اضطراب بر افت تحصیلی دانش آموزان ... و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

نقش تحصیلات والدین درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان

... تحصیلی دانش آموزان ... بر پیشرفت تحصیلی ... پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر ...

بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزایش پیشرفت تحصیلی

... پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان ... بر پیشرفت تحصیلی در دانش ... بررسی تاثیر ورزش بر ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ورزش بر ... این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

تحقیق بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر ...

... تحصیلی دانش آموزان + ... بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

... بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش ... دانلود پایان نامه بررسی ...

تاثیر فعالیت های ورزشی :: ورزش و پیشرفت تحصیلی

تاثیر ورزش در پیشرفت ... بررسی تأثیر فعالیت ... کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی