دانلود رایگان


تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی مورد بررسی قرار گیرد در ابتدا تعریفی از شبکه های اجتماعی ارائه می گردد سپس تاثیر آن بر بازاریابی و در آخر بازاریابی رابطه مند و بازاریابی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود رایگان در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا تعریفی از شبکه های اجتماعی ارائه می گردد , سپس تاثیر آن بر بازاریابی و در آخر بازاریابی رابطه مند و بازاریابی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علّی است و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق 60 نفر از مدیران متخصص شرکت گرانیت کاشان می باشد.دراین پژوهش،تركیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است ، بدین صورت كه در بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق از روش كتابخانه ای و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازروش میدانی استفاده شده است.
دراین تحقیق پایایی پرسشنامه با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه شده است. در تحقیق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
به طور کلی شبکه های اجتماعی به عنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها می­باشند که معمولا افراد یا سازمان ها به وسیله یکیا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی،دوستی،تجارت،احساسات،تعصبات،سرگرمی­ها و عادات بهم مرتبط می­شوند.شبکه های اجتماعی مردم را با همه­ی علاقه مندی های متفاوت به هم متصل میکنند. یکی از ناحیه های گسترش­ یافته در استفاده از این شبکه ها محیط های صنفی و به صورت شرکت درآمده می باشد.
محققان اجتماعی سالیان زیادی به این سوال اساسی که چگونه تمایلات،رفتارها و نوآوری­ها از طریق شبکه های اجتماعی گسترش پیدا می­کنند علاقه مند بوده اند.
ارزش و کاربری رسانه های شبکه های اجتماعی برای سازمان ها همانند همه رسانه های دیگر بیشتر از اینکه به ماهیت خود آن رسانه بستگی داشته باشد، به رویکرد سازمان ها در مقابل آنها و میزان بهره برداری مناسب از آنها بستگی دارد. در این مقاله با تشریح مفهوم شبکه های اجتماعی و مثال هایی از آنها، به آنالیز این شبکه ها و سپس به بحث در مورد بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی با ارتباط و تعامل آغاز می شود و این تعامل باید به طور مستمر میان شرکت و مشتریان بالقوه و بالفعل آن برقرار باشد. رفتار مطلوب شبکه های اجتماعی کلیدی ترین عنصر موفقیت در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. به عبارت دیگر در این شبکه ها باید مواظب رفتار خود بود. تقویت بازاریابی دهان به دهان.تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصولات جدیدبرخی از کارکرد­های شبکه های اجتماعی هستند. راه های ورود و نحوه فعالیت شرکت ها در شبکه های اجتماعی، موانع قانونی و اشتباهات متداول در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و موضوعات مرتبط دیگری در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست مطالب:
چکیده:‌د
فصل اول: کلیات پژوهش.... 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 3
1-3- پیشینه موضوع.. 4
1-4- اهداف تحقیق.. 4
1-4-1- هدف اصلی.. 4
1-4-2- اهداف فرعی.. 5
1-5-ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5
1-6- سوال تحقیق.. 8
1-7- فرضیه های پژوهش :8
1-8- علت انتخاب موضوع:8
1-9- تعاریف واژه هــا:9
فصل دوم:نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش.... 11
2-1- مقدمه. 12
2-2- بازار و بازاریابی.. 13
2-3- فرآیند و عملکرد بازاریابی.. 13
2-4- تجزیه و تحلیل محیطی.. 14
2-5- برنامه ریزی و استراتژی بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 15
2-6- كالا.. 19
2-7- مبادله. 19
2-8- اجزا و عوامل بازاریابی.. 20
2-9- استراتژی‌های بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 22
2-10- تعریف بازاریابی داخلی.. 24
2-11- مدل های بازاریابی.. 24
2-12- مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 30
2-13- تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی.. 31
2-14- اهمیت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی.. 44
2-15- ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در بازاریابی.. 47
2-17- تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی.. 49
2-18- شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی :50
2-19- آیا شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را بهبود می بخشد؟. 50
2-20- گراف و آنالیز ارتباطی در Over stock:51
2-21- شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک:52
2-22- نتیجه گیری... 56
فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 58
3-1- مقدمه. 59
3-2- روش تحقیق.. 59
3-3- فرضیه های تحقیق.. 60
3-4- جامعه و نمونه آماری... 60
3-5- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری... 60
3-6- روش گرد آوری اطلاعات... 61
3-7- ابزارگردآوری اطلاعات... 61
3-8- روایی پرسشنامه. 62
3-9- پایایی پرسشنامه. 63
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها64
3- 11- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق.. 64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.... 65
4-1- مقدمه. 66
4-2- توصیف داده ها67
4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها71
4-4- نتایج توصیفی.. 72
4-5- بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت:91
4-6- ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای گرانیت:92
4-7- ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت:93
4-8- نتایج استنباطی.. 94
فصل پنجم: ارائه نتایج ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش.... 97
5-1- نتایج پژوهش.... 98
5-2- نتایج فرضیه های پژوهش :99
5-3- مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 99
5-4- نتایج آزمون فرضیه ها:99
5-5- جمعبندی نهایی:100
5-6- نتایج آزمون فرضیه ها :. 101
5-7- محدودیتهای تحقیق.. 101
5-8- پیشنهادات کاربردی... 101
5-9- پیشنهادات جهت تقویت آتی.. 102
5-10- پیشنهاد به محققان آتی.. 102
منابع.. 103
منابع فارسی.. 103
منابع لاتین.. 103
پیوست ها105
پیوست الف-1: پرسشنامه. 106
پیوست الف- 2: خروجی نرم افزار. 109
فهرست جداول
جدول 3-1 طیف لیکرت... 62
جدول3-2 شماره سوالات پرسشنامه درمورد فرضیه ها62
جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت.... 67
جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن.. 68
جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات... 69
جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی.. 70
جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1. 72
جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2. 73
جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3. 73
جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4. 74
جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5. 74
جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 75
جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 75
جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 76
جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 76
جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 77
جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 78
جدول 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 78
جدول 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 79
جدول 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 79
جدول 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 80
جدول 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 80
جدول 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 81
جدول 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 81
جدول 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 82
جدول 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 82
جدول 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 83
جدول 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 83
جدول 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 83
جدول 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 84
جدول 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 85
جدول 4-30: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 85
جدول 4-31: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 86
جدول 4-32: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 86
جدول 4-33: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 87
جدول 4-34: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 87
جدول 4-35: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 88
جدول 4-36: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 88
جدول 4-37: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 89
جدول 4-38: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 89
جدول 4-39: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 90
جدول 4-40: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 90
جدول4-41:بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت در فعالیتهای بازاریابی.. 91
جدول4-42:ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای گرانیت 92
جدول4-43:ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت 93
جدول4-44: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش.... 94
جدول4-45: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش.... 95
جدول 4-46: بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهایاصلی پژوهش.... 95
فهرست نمودارها
نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت.... 67
نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن.. 68
نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات... 69
نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی.. 70
نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1. 72
نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2. 73
نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3. 73
نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4. 74
نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5. 74
نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 75
نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 75
نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 76
نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 76
نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 77
نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 78
نمودار 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 79
نمودار 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 79
نمودار 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 79
نمودار 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 80
نمودار 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 80
نمودار 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 81
نمودار 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 81
نمودار 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 82
نمودار 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 82
نمودار 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 83
نمودار 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 83
نمودار 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 84
نمودار 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 84
نمودار 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 85
نمودار 4-30: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 85
نمودار 4-31: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 86
نمودار 4-32: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 86
نمودار 4-33: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 87
نمودار 4-34: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 87
نمودار 4-35: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 88
نمودار 4-36: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 88
نمودار 4-37: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 89
نمودار 4-38: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 89
نمودار 4-39: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 90
نمودار 4-40: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 90
نمودار4-41:بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت در فعالیتهای بازاریابی.. 91
نمودار4-42:ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی در شرکتهای گرانیت 92
نمودار4-43:ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت 93
فهرست اشکال
شکل 1- نمایی از شبکه های اجتماعی.. 12
شکل2- اجزای بازاریابی.. 21
شكل-3 مدل بازاریابی (مورگان و هانت). 27


تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی


شبکه های اجتماعی


بازاریابی دهان به دهان


تعامل


اصول اخلاقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی

... تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر ... های اجتماعی در بازاریابی ... بر شبکه های اجتماعی ...

بازاریابی، marketing - تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی ...

... تاثیر شبکه های اجتماعی در ... تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی ... بر شبکه های اجتماعی ...

تجارت - شبکه های اجتماعی و بازاریابی

شبکههای اجتماعی و تاثیر آنها بر ... شبکههای اجتماعی و تاثیر آنها بر بازاریابی

طراحی سایت,بازاریابی اینترنتی و شبکه های اجتماعی

... " >برای بازاریابی شبکه های اجتماعی ... برای بازاریابی شبکه های ... و تاثیر مستقیمی بر ...

Mehdi Tavana | شبکه های اجتماعی و تاثیر آنها در بازاریابی ...

شبکه های اجتماعی و تاثیر آنها در بازاریابی ... علاوه بر این شبکه های اجتماعی آنلاین ...

قدرت شبکه های اجتماعی در بازاریابی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی; ... های اجتماعی در بازاریابی ... تا گروهی از پزشکان بر مؤثر ...

بازاریابی در شبکه های اجتماعی - آکا

... و شبکه های اجتماعی و ... شما بر روی این رسانه اجتماعی ... بازاریابی در شبکه های ...

پروپوزال تاثیر ویروسی رسانه و شبکه اجتماعی بر

پروپوزال تاثیر ویروسی رسانه و شبکه اجتماعی بر ... تأثیر شبکه ... های پویای بازاریابی ...

بازاریابی توسط شبکه های اجتماعی و تاثیر آن در …

بازاریابی توسط شبکه های اجتماعی و تاثیر ... در بازاریابی شبکه های ... و تاثیر ان بر ...

بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر

... شبکه های اجتماعی و تاثیر ... بازاریابی شبکه های ... های اجتماعی و تاثیر آن بر ...

بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر

... شبکه های اجتماعی و تاثیر ... بازاریابی شبکه های ... های اجتماعی و تاثیر آن بر ...

تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی :: پایان نامه و …

تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر ...

تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی

... تاثیر شبکه های اجتماعی بر مباحث ... شبکه های اجتماعی تاثیر ... های اجتماعی , بازاریابی ...

تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی ... تاثیر شبکه های اجتماعی ...

تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی دسته: ... تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی دسته: ...

مقاله بازاریابی کسب و کار کوچک از طریق شبکه های اجتماعی ...

... شبکه های اجتماعی ... و تاثیر شبکه های اجتماعی ... بر بازاریابی شبکه های ...

راهکار های بازاریابی شبکه های اجتماعی

راهکار های بازاریابی شبکه ... این شبکه ها می توانند تاثیر ... شبکه های اجتماعی بر ...

تأثیر شبکههای اجتماعی بر میزان فروش . . . فروش …

"آیا شبکههای اجتماعی بر ... بر میزان بازاریابی ... که تأثیر شبکههای اجتماعی بر ...

مقاله نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی

مقاله نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی ... بر اساس شبکه های اجتماعی ... تأثیر میگذارد ...

3 ابزار برای بررسی تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی

... بازاریابی شبکه های اجتماعی بر کسب و کار ... تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی ...

تأثیر شبکههای اجتماعی بر میزان فروش . . . فروش …

"آیا شبکههای اجتماعی بر ... بر میزان بازاریابی ... که تأثیر شبکههای اجتماعی بر ...

مقاله نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی

مقاله نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی ... بر اساس شبکه های اجتماعی ... تأثیر میگذارد ...

3 ابزار برای بررسی تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی

... بازاریابی شبکه های اجتماعی بر کسب و کار ... تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی ...

بازاریابی شبکه های اجتماعی - inten.asia

بازاریابی شبکه های ... تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ... تاثیر مستقیم بازاریابی ...

بررسی تأثیر تبلیغات در شبکههای اجتماعی بر بازاریابی

بررسی تأثیر تبلیغات در شبکههای اجتماعی بر بازاریابی ... تاثیر تبلیغات در شبکه های ...

شبکه های اجتماعی - اتیکسفا - Google Sites

شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی ... بر شبکه های اجتماعی ... شبکه های اجتماعی تاثیر ...

تبلیغات در شبکه های اجتماعی | بازاریابی شبکه های اجتماعی ...

محبوبیت در شبکه های اجتماعی به ... این شبکه‌ها می‌تواند تاثیر ... بازاریابی شبکه های ...

6 مزیت کلیدی بازاریابی شبکه های اجتماعی برای …

... بگم بازاریابی شبکه های اجتماعی ... شبکه های اجتماعی بر ایجاد ... در گوگل تاثیر ...

تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی

تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی ... علاوه بر شبکه های اجتماعی ... شبکه های اجتماعی تاثیر ...

تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی اینترنتی | …

تاثیر شبکه های اجتماعی ... از مزیت های بازاریابی توسط شبکه های ... ما بر سه محور ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی