دانلود رایگان


بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان‌نامه جهت أخذ درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی پیش دبستانی

دانلود رایگان پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان های دخترانه صورت گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ روش اﺟﺮا از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ‫ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺷﺎﺧﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه والدین دانش آموزان و دانش آموزان دختر مقطع پنجم و ششم شهر... می باشد که به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 48 نفر از والدین دانش آموزان و 48 نفر از دانش آموزان به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری را تکمیل نمودند. داده ها بوسیله آزمون های آماری همبستگی با روش ورود با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.
‫ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ‫ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از روش ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‫ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﺠﻼت، ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
روش جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری فوق به صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد 48 نفر آزمودنی می باشد و آنها به صورت تصادفی ساده 48 برگه پرسشنامه بین فرزندان و 48 برگه پرسشنامه بین والدین توزیع می‌گردد تا برحسب درجه از کاملاً مخالف، نامخالف، تقریباً مخالفم، موافق و کاملاً موافق به سئوالات پاسخ دهند و پس از تکمیل پرسشنامه آن را تحویل دهند.
برای اجرای این طرح از دو پرسشنامه استفاده می کنیم (شیوه‌های فرزند پروری و خلاقیت دانش آموزان) که شامل 30 سئوال پنج گزینه ای است که هر ده سئوال آن مربوط به یک فرضیه است. جهت خلاقیت تعداد 8 سئوال با فرمی مشابه به سئوالات آزمون تورنسی استفاده شده است.كه نتایج فرضیات به صورت زیر می باشد:
فرضیه اول: بین سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سبک سهل گیرانه والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود ندارد.
فرضیه سوم: بین سبک فرزند پروری استبدادی والدین و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد. 
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله :3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق :4
1-4- اهداف تحقیق.. 5
1-4-1- هدف کلی5
1-4-2- اهداف فرعی5
1-5- فرضیات تحقیق.. 5
1-5-1- فرضیه اصلی5
1-5-2- فرضیات فرعی5
1-6- قلمرو تحقیق.. 5
1-7- متغیر های تحقیق.. 6
1-8- روش تحقیق.. 6
1-9- تعاریف واژه ها:7
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
بخش اول: فرزندپروری... 10
2-1- مقدمه. 10
2-2- تاریخچه فرزندپروری... 10
2-3- تعریف فرزند پروری... 11
2-4- شیوه های فرزندپروری... 12
2-4-1- والدین آسانگیر:13
2-4-2- والدین قدرت طلب:13
2-4-3- روش های مثبت فرزند پروری15
2-4-4- روابط بین خواهران و برداران16
2-5- شیوه‌های فرزند‌پروری بر اساس الگوی بامریند.. 17
2-5-1- والدین قاطع و اطمینان بخش (مقتدر منطقی)17
2-5-2- والدین مستبد و دیكتاتور18
2-5-3- والدین سهل‌گیر (آزادگذار)19
2-5-4- اصول و روشهای موثر و کارآمد فرزند پروری20
2-6- سن والدین و كیفیت فرزند‌پروری... 22
2-7- اشتغال مادر. 23
2-8- كاربرد تقویت و تنبیه از سوی والدین.. 23
2-9- شیوه های ارتباط والدین با فرزندان.. 24
2-10- الگوی شفیر. 25
2-11- موقعیت و تأثیر خانواده بر رفتار فرزندان.. 27
2-12- اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن.. 27
2-12-1- مزایای فرزندپروری مقتدرانه(قاطعانه)(بالغانه) :28
2-12-2- نتیجه شیوه فرزندپروری مقتدرانه29
2-13- طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری... 29
2-14- فرهنگ و فرزندپروری... 30
2-14-1- مقایسه شیوه های فرزندپروری31
2-15- جمع بندی... 34
بخش دوم: خلاقیت... 35
2-16- مقدمه. 35
2-17-تاریخچه خلاقیت.... 35
2-18- مفهوم و تعریف خلاقیت.... 37
2-18-1-خلاقیت از دیدگاه روانشناسی38
2-18-2- خلاقیت از دیدگاه سازمانی38
2-19- نظریه های خلاقیت:39
2-19-1- خلاقیت به عنوان الهام خدایی از دیدگاه افلاطون:39
2- 19-2- خلاقیت به عنوان نبوغ اشراقی:39
2-19-3- خلاقیت معمولی و خارق العاده ارسطو:40
2-20- چه چیزی خلاقیت نیست؟. 41
2-21- تفکر خلاق:42
2-22- فرآیند خلاق:42
2-23- ویژگیهای تفکر واگرا از دیدگاه گیلفورد:43
2-23-1- انعطاف پذیری:43
2-24- عوامل موثر در خلاقیت:43
2-25- روشهای پرورش خلاقیت:46
2-26- راهنمای عملی برای تشخیص خلاقیت فرزندان :47
2-27- شوخ طبعی:49
2-28- اصول تورنس برای تفکر خلاق.. 49
2-29- ویژگی های فرزندان خلاق:50
2-30- اشکال مختلف تخیل و جلوه های خلاقیت در فرزندان :52
2-31-رابطه شیوه های فرزند پروری با خلاقیت.... 53
2-32-جمع بندی بخش دوم. 54
بخش سوم: پیشینه تحقیق... 55
2-33- تحقیقات انجام شده. 56
2-33-1- تحقیقات انجام شده در داخل:56
2-33-2- تحقیقات انجام شده در خارج:56
2-34- بحث و نتیجه گیری فصل دوم. 58
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه:60
3-2- روش پژوهش.... 60
3-3- جامعه آماری:61
3-4- نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه. 61
3-5- روش گردآوری اطلاعات... 62
3-6- روش آماری:62
3-7- ابزار تحقیق:63
3-8- ابزار تحقیق:63
3-8-1- پرسشنامه شیوه های فرزند پروری:63
3-8-2- پایایی و اعتبار آزمون:63
3-8-3- آزمون سنجش خلاقیت:64
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه:66
4-2- آمار توصیفی.. 67
4-2-1- جنسیت:67
4-2-2- تعداد فرزندان:68
4-2-3- تحصیلات والدین:69
4-3- آمار استنباطی.. 70
4-4- پرسشنامه خلاقیت.... 80
4-4-1- متغیر فرزندپروری:83
4-4-2- متغیر خلاقیت:83
4-4-3- گروه بندی متغیر خلاقیت:84
4-4-4- رابطه فرزندپروری و خلاقیت:84
فصل پنجم
نتایج و پیشنهادات پژوهش
5-1- مقدمه. 86
5-2-خلاصه و نتیجه گیری... 86
5-3- نتایج فرضیات... 87
5-3-1- فرضیه اول:87
5-3-2- فرضیه دوم:88
5-3-3- فرضیه سوم:89
5-4- راهکارها89
5-5- محدودیت های تحقیق.. 90
5-6- پیشنهادات... 91
5-7- پیشنهاد به محققان آتی.. 91
منابع.. 92
پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین.. 94
پرسشنامه خلاقیت.... 96

جدول شماره 1: توزیع فراوانی و درصد مورد مطالعه بر حسب جنسیت67
جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصد مورد مطالعه بر حسب تعداد فرزندان68
جدول شماره 3:توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات69
جدول شماره 4: جدول همبستگی مربوط به فرضیه شماره یک70
جدول شماره 5: جدول همبستگی مربوط به هزینه شماره 371
جدول شماره 6: جدول همبستگی مربوط به فرضیه شماره 272
جدول شماره 7: والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آنچه را که می‌خواهند انجام دهند.73
جدول شماره 8 : بچه ها باید فقط از آنچه که والدینشان می گویند پیروی کنند، در غیر این صورت باید آنها را تنبیه کرد.74
جدول شماره 9 : اگر به مشکلات بچه ها توجه شود این دردسر را به دنبال دارد که آنها پرورش شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.74
جدول شماره 10 : هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها می گیرند باید دلایل آن را به آنها بگویند.74
جدول شماره 11 : اگر بچه ها نسبت به محدودیتهای ایجاد شده در خانواده اعتراض کردند والدین باید با صحبت کردن آنها را قانع کنند.74
جدول شماره 12 : والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند چون بچه ها به طور ذاتی راه خودشان را پیدا می کنند.75
جدول شماره 13: اگر بچه ها مطابق میل والدین خود رفتار کنند در آینده افراد موفقی خواهند شد.75
جدول شماره 14 : بچه ها باید کاری را که والدین از آنها انتظار دارند انجام دهند اما اگر انتظارات والدین غیر قابل قبول بود باید بتوانند آزادانه با والدین خود مطرح کنند.75
جدول شماره 15 : وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری انجام دهند بچه ها باید بدون چون و چرا آنرا انجام دهند.75
جدول شماره 16 : والدین نباید بچه ها را در منزل محدود کنند بلکه باید آنها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دستکاری کنند.75
جدول شماره 17 : هرگاه بچه ها برخلاف میل والدین رفتار کردند والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی کنند.76
جدول شماره 18 : والدین خیلی زود باید به بچه ها بفهمانند که رئیس خانواده چه کسی است؟76
جدول شماره 19 : والدین باید در تصمیم گیریهای مربوط به خانواده فقط آنچه را که خاص بچه ها است انجام دهند.76
جدول شماره 20: اگر والدین رفتار و خواسته‌های بچه ها را محدود نکنند بیشتر مشکلات حل می شود.76
جدول شماره 21: والدین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و از آنها نیز نظرخواهی کنند.76
جدول شماره 22 : والدین باید بچه هایی که با نظر آنها مخالفت می کنند به شدت برخورد نمایند.76
جدول شماره 23 : والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا در کارهای خودشان تصمیم گیرنده باشند.77
جدول شماره 24 : شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین توهین به آنهاست.77
جدول شماره 25 : بچه ها به بازی و توزیع نیاز دارند برای این کار والدین باید به آنها اجازه دهند هر وقت دلشان خواست از منزل خارج شوند.77
جدول شماره 26 : باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظراتشان از نظرات والدین فرد بهتر است آن را ابراز کنند.77
جدول شماره 27: وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند هیچ گاه نباید آنها را سرزنش کرد.77
جدول شماره 28 : اگر والدین تصمیمی برخلاف میل بچه ها گرفتند در چنین مواردی باید در مورد آن با بچه ها گفتگو کنند و حتی اگر اشتباه کرده بودند آن را بپذیرند.78
جدول شماره 29: گاهی اوقات والدین با بچه ها سازش کنند نه اینکه همیشه انتظار داشته باشند که بچه ها با آنها سازش کنند.78
جدول شماره 30 : بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کسب کنند.78
جدول شماره 31: بعضی از بچه ها ذاتاً بد نیستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند.78
جدول شماره 32 : بچه ها وقتی بزرگ شوند از سخت گیریهای والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد.78
جدول شماره 33 : وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسر می شوند (کاری خطایی انجام می دهند) باید بدانند که با مطرح کردن آن مشکل برای والدین خود تنبیه نمی‌شوند.79
جدول شماره 34 : در مجالس و میهمانی ها باید بچه ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دست کاری کنند تا حس کنجکاوی آنها ارضا شود.79
جدول شماره 35: بچه ها جدول و کوشا نخواهند بود مگر اینکه درباره کارهای آنها سختگیری آنها.79
جدول شماره 36 : اگرچه بچه ها تجربه کمی دارند اما گاهی اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدین است.79
جدول شماره 37 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان80
جدول شماره 38 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان80
جدول شماره 39 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان81
جدول شماره 40 : جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان81
جدول شماره 41 : جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان81
جدول شماره 42 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان82
جدول شماره 43 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان82
جدول شماره 44 : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان83


بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان


شیوه های فرندپروری


خلاقیت


دانش آموزان


سبك‏های والدینی


مسئولیت ‏پذیری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان ...

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان ...

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان دسته: علوم ...

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان ...

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ... مقطع پنجم و ششم ...

بررسی ارتباط بین شیوههای فرزندپروری و عامل هوش با

... بین شیوههای فرزندپروری و ... بررسی رابطه بین خلاقیت و ... با هوش دانش اموزان رابطه ...

بررسی ارتباط بین شیوههای فرزندپروری و عامل هوش با

... های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانشآموزان ... بین شیوههای فرزندپروری و ...

دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی رابطه‌ی شیوههای ...

... ی شیوههای فرزندپروری با ... بررسی رابطه‌ی شیوههای ... خلاقیت در بین دانش ...

دانلود رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان …

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های ... با خلاقیت و کنجکاوی دانش ... دانشآموزان مقطع ...

kamyab2015.mihanblog.com

جزئیات كامل : عنوان كامل : بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش ...

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان ... با انگیزش ...

پایان نامه بررسی رابطه‌ی شیوههای فرزندپروری با

پایان نامه بررسی رابطه‌ی شیوههای فرزندپروری با ... دانش¬آموزان مقطع ... خلاقیت در بین دانش ...

بررسی ارتباط بین شیوههای فرزندپروری و عامل هوش با

... های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانشآموزان ... بین شیوههای فرزندپروری و ...

دانلود بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش ...

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان:

دانلود رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان …

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های ... با خلاقیت و کنجکاوی دانش ... دانشآموزان مقطع ...

kamyab2015.mihanblog.com

جزئیات كامل : عنوان كامل : بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش ...

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان ... با انگیزش ...

پایان نامه بررسی رابطه‌ی شیوههای فرزندپروری با

پایان نامه بررسی رابطه‌ی شیوههای فرزندپروری با ... دانش¬آموزان مقطع ... خلاقیت در بین دانش ...

مقاله بررسی رابطه شیوههای فرزند‌پروری و هوش با

بررسی رابطه شیوههای فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش ... دانشآموزان ...

مقاله بررسی رابطه دست برتری با خلاقیت

مقاله بررسی رابطه دست برتری با خلاقیت ... مقاله بررسی رابطه دست برتری با خلاقیت ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی رابطه بین شیوه های ... دانش آموزان مقطع پنجم ... در بین دانش آموزان پسر با و ...

مقالات مشابه با مقاله: بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و ...

... بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و عملکرد خانواده با سبک های دلبستگی در دانش آموزان مقطع ...

مقالات مشابه با مقاله: بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و ...

... بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و عملکرد خانواده با سبک های دلبستگی در دانش آموزان مقطع ...

پروپوزال رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با خلاقیت ...

پروپوزال رابطه بین شیوه های ... های فرزندپروری والدین با خلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

تعليم وتربيت

بررسی شیوه های مقابله با ... بررسی رابطه بین تیپ های ... و خلاقیت در دانش آموزان ...

پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و

پایان نامه بررسی رابطه شیوه های ... کل دانش آموزان دبستان و ... بین شیوه های فرزندپروری ...

proge1 - مقالات رایگان دانشجویی و دانش آموزی

دانلود پروژه بررسی رابطه بین شیوه های ... رابطه بین خلاقیت با ... و دانش آموزان به شیوه های ...

رابطه بین شیوه فرزندپروری و جهت گیری مذهبی با هویت دانش ...

رابطه بین شیوه فرزندپروری و ... مذهبی با هویت دانش آموزان مقطع ... بررسی رابطه بین ...

تحقیق آماده - پایان نامه آماده - کارآموزی آماده - پرینت ...

خلاصه فصل پنجم و ششم كتاب ... در بین دانش آموزان پسر و ... بررسی رابطه بین شیوه های ...

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری

بررسی خلاقیت دانش آموزان با ... بین شیوه ی فرزندپروری ... بررسی رابطه بین سبک‌های ...

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و ...

مشاوره پایان نامه‌ها - دکتر حسن اسدزاده

... دانشآموزان با و بدون ... در گروه های پنجم دبستان و دوم ... بررسی رابطه بین شیوههای ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی