دانلود رایگان


بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از این پژوهش بررسی رابطه آموزش جرأت ورزی در پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در سال 1392 است

دانلود رایگان هدف از این پژوهش بررسی رابطه آموزش جرأت ورزی در پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی  در سال 1392 است. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی  می باشد. و نمونه آماری در این پژوهش 60 نفر است كه به تصادف انتخاب شد. روش این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی استنباطی می باشد . به منظور گردآوری داده ها در این پژوهش از روش کتابخانه ای، میدانی و پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری و همچنین پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی است. پرسشنامه استاندارد باس و پری، که شامل 29 عبارت و چهار زیر مقیاس است و دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است.و ضریب آلفای كرونباخ در این پرسشنامه 0.92می باشد. كه نشان می دهد از پایایی بالایی برخوردار است. پرسشنامه دوم، پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی با 22 گویه است. كه پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 0.88 محاسبه شده است و بنابر تحقیقات محققین این پرسشنامه نیز از اعتبار بالایی برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش، توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج آماری نشان داد كه در متغیر جرات ورزی و زیر مقیاسهای پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت در نمونه انتخابی رابطه ای برداشت نمیشود. اما در برخی از تحقیقاتی كه در گذشته در این زمینه انجام شده است بین دو متغیر جرات ورزی و پرخاشگری، رابطه معنی داری بدست آمده است.
فهرست مطالب
فصل اول: كلیات پژوهش.... 1
مقدمه2
بیان مسئله3
اهمیت و ضرورت پژوهش5
اهداف پژوهش7
هدف كلی7
هدف جزئی7
فرضیه های پژوهش7
فرضیه اصلی:7
فرضیه های فرعی پژوهش:7
سوالات تحقیق8
سوال اصلی8
سوال فرعی8
متغیرهای پژوهش8
تعریف عملیاتی9
تعریف عملیاتی متغیر جرأت ورزی:9
تعریف عملیاتی متغیر پرخاشگری:9
اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری10
اعتبار و روایی پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی10
تعریف واژه ها و اصطلاحات كلیدی10
فصل دوم: ادبیات پژوهش.... 12
مقدمه13
تعریف جرأت ورزی13
انواع رفتار جرأت مندانه19
هدف های جرأت ورزی19
مزایای رفتار جرأتمندانه19
پیامدهای منفی نداشتن جرأت20
عوامل دوری از رفتار جرأتمندانه20
فرهنگ گفتاری در رفتار جرأتمندانه23
آموزش مهارت جرات ورزی و «نه گفتن» در مقابل خواسته های نابجای دیگران23
سه مهارت مفید در تقویت جرأت ورزی25
نكات پایانی26
یادگیری مهارت اهمیت دادن به خود26
الگوهای پرخاشگری31
راه‌های تقویت ارتباط جرأت‌ مند‌انه36
مفهوم پرخاشگری :40
ویژگیهای افراد پرخاشگر.42
تاثیر مشکلات خانوادگی اجتماعی براختلال پر خاشگری51
کنترل پرخاشگری :52
تاثیر آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری53
رفتارهایی كه در كاهش پرخاشگری موثر هستند:56
جرات ورزی و پرخاشگری57
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج62
تحقیقات انجام شده در داخل62
تحقیقات انجام شده در خارج62
فصل سوم: روش پژوهش.... 64
مقدمه65
روش پژوهش65
جامعه آماری65
حجم نمونه و نمونه گیری65
نحوه گردآوری داده ها66
ابزار اندازه گیری پژوهش66
اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری:66
معرفی پرسشنامه66
کلید نمره گذاری:67
اعتبار و روایی:67
اعتبار و روایی پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی67
معرفی پرسشنامه67
كلید نمره گذاری68
اعتبار و روایی68
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها69
مقدمه70
تحلیل توصیفی71
تحلیل استنباطی76
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 81
مقدمه82
نتیجه یافته ها82
بررسی فرضیات پژوهش:82
بحث و نتیجه گیری83
پیشنهادات پژوهش83
پیشنهاد به محققان بعدی84
پیشنهادات کاربردی84
پیشنهادات پژوهشی84
محدودیت های پژوهش85
منابع و مآخذ. 86
ضــمائــــم. 88
آزمون جرأت ورزی89
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری90


بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی


جرات ورزی


پرخاشگری


پرخاشگری بدنی


پرخاشگری کلامی


خصومت


خشم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ... پنجم ابتدایی. پرخاشگری ,ورزی ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ...

... دانش آموزان پایه پنجم ... بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ... بررسی آموزش جرات ورزی بر ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی قیمت: 14,500 تومان توضیحات ...

جرات ورزي - پروژه ها - takbook.com

بررسی آموزش جرات ورزی بر ... ورزی بر پرخاشگری دانش ... دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر ... دانش آموزان پایه پنجم ... دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی هدف از این پژوهش بررسی ...

پروژه - روانشناسي و علوم تربيتي - بررسی آموزش جرات ورزی بر ...

نقش برتر پارس nbpars naghshe bartar pars ... جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت ...

بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق …

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی . ... بر پرخاشگری دانش آموزان ...

دانلود بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی: ... تا پس از بررسی ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ... جرات ورزی بر پرخاشگری دانش ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی هدف از این پژوهش بررسی ...

پروژه - روانشناسي و علوم تربيتي - بررسی آموزش جرات ورزی بر ...

نقش برتر پارس nbpars naghshe bartar pars ... جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت ...

بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق …

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی . ... بر پرخاشگری دانش آموزان ...

دانلود بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی: ... تا پس از بررسی ...

تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی (جرأت ورزی )در افزایش جرأت ...

... در افزایش جرأت ورزی دانش آموزان ... پایه سوم تا پنجم ابتدایی ... بر این است که آموزش ...

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های …

... بررسی اثربخشی آموزش ... بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان ...

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه …

... بر پرخاشگری دانش آموزان ... آموزان مقطع پنجم ابتدایی ... و جرأت ورزی در دانش آموزان ...

تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش امنیت روانی …

... های جرأت ورزی را ... بین دانش آموزان پسر پایه ... دانش آموزان دوره ی ابتدایی. بر ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با …

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی. ... دانش آموزان، بررسی ...

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

... دوم و پنجم ابتدایی ... جرأت ورزی دانش آموزان ... بررسی اثر پرخاشگری بر پیشرفت ...

مشاوره پایان نامه‌ها - دکتر حسن اسدزاده

... در دانش آموزان پایه ... بر جرأت ورزی ... دانش آموزان دختر پنجم ابتدایی در ...

تقویت مهارت نوشتنانشاءدردانش آموزان پایه دوم ابتدایی

بررسی تأثیر آموزش پیش ‏دبستانی بر یادگیری مهارت روانی، حركتی و سازگاری اجتماعی دانش ...

دانلود پروژه و مقاله - ثبت نام

پاورپوینت بررسی میدان سن پیتر و محله اشتفان ...

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی به روش قصه‌گویی بر

... دبستانی پایه پنجم ابتدایی ... جرأت ورزی بر ابراز ... دانش آموزان مضطرب پایه ...

بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر

بررسی اثرات ... بر کیفیت تصمیم ... بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش ...

بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان

... آموزان پایه پنجم ابتدایی ... جرات ورزی دانش آموزان ... بر پرخاشگری دانش آموزان ...

آینا گروه | پژوهش بررسی مطلب آزمون رابطه مقایسه …

... نامه پژوهش حاضر دانش آموزان بررسی رابطه بررسی تاثیر آموزش جراحی ... موثر بر عملکرد ...

تأثیر آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش ...

... آموزش همدلی بر پرخاشگری و سازگاری دانش آموزان دختر پایة ششم ابتدایی ... پرخاشگری دانش ...

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

... دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی ... ای بر پرخاشگری دانش آموزان ... بررسی تأثیر آموزش ...

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساخت و تولید

پاورپوینت تهیه اسید بوریك از بوراكس جدید

پاورپوینت تعاریف كیفیت

پاورپوینت رهبری وضعی

پروژه نانو تكنولوژی و كاربردهای آن

داستان نویسی

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملكرد كاركنان

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

دولت الكترونیك

رگولاتورهای ولتاژ و مدارات تغذیه

اقتصاد فروش، تراكم و وضعیت ثبت در بیست كارخانه صنعتی

عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها