دانلود رایگان


مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی می باشد

دانلود رایگان هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک ملی و ملت شهرستان .. است، نمونه مورد نظر برای این پژوهش از طریق فرمول کوکران 300 نفر به دست آمد که از هر بانک 150نفر به طور تصادفی برای نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه ها بر روی آزمودنی ها اجرا شد.در این تحقیق نُه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که شامل یک فرضیه اصلی که به بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی پرداخته و هشت فرضیه فرعی که به بررسی تاثیر ابعادکیفیت زندگی کاری که شامل : ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی، ﻣﺤﯿﻂﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﻀﺎیﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎری است؛ بر مدیریت ارتباط با مشتری بین بانک های ملی وملت پرداخته شده است . تحلیل داده ها نشان داد با توجه به مقادیر به دست آمده از آزمون های آماری انجام شده بر روی متغیرها کلیه فرضیات تحقیق تایید شده و علاوه بر اینکه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری دارد این تاثیر بین بانک های ملی و ملت متفاوت است و تاثیر بانک ملی بیشتر از بانک ملت است.
فهرست مطالب
چكیده. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مساله. 4
1-3- ضرورت و اهمیت... 6
1-4- اهداف تحقیق.. 8
1-4-1- هدف اصلی.. 8
1-4-2- اهداف فرعی.. 8
1-5- فرضیات تحقیق.. 8
1-5-1- فرضیه اصلی.. 8
1-5-2- فرضیات فرعی.. 8
1-6- قلمرو تحقیق.. 9
1-6-1- قلمرو مکانی.. 9
1-6-2- قلمرو زمانی.. 9
1-6-3- قلمرو موضوعی.. 9
1-7- روش کار. 9
1-7-1- روش تحقیق.. 9
1-7-2- روش گردآوری اطلاعات... 10
1-8- تعریف عملیاتی و نظری متغیرها10
1-8-1- کیفیت زندگی کاری کارکنان.. 10
1-8-2- مدیریت ارتباط با مشتری.. 10
1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق... 12
2-1-1- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺎرﯾﻒ كیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.. 12
2-1-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ كیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.. 14
2-1-3- روﯾﮑﺮد ﻫﺎی كیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.. 15
2-1-4- اﻫﺪاف كیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.. 19
2-1-5- تعابیر ﻧﻮﯾﻦ كیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.. 19
2-1-5-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ كیفیت فراگیر. 20
2-1-5-2- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن.. 20
2-1-5-3- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد(ﺑﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ)ﺳﺎزﻣﺎن.. 21
2-1-6- ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی كیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.. 21
2-1-7- ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی كیفیت زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری واﻟﺘﻮن.. 21
2-1-7-1-ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ وﮐﺎﻓﯽ.. 22
2-1-7-2-محیط ﮐﺎر اﯾﻤﻦ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.. 22
2-1-7-3-تامین ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و امنیت ﻣﺪاوم. 23
2-1-7-4- واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.. 23
2-1-7-5- ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ.. 24
2-1-7-6- ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ واﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن.. 24
2-1-7-7- ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن.. 24
2-1-7-8- ﺗﻮﺳﻌﻪ قابلیت ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ.. 25
2-1-8- راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد كیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.. 25
2-1-8-1- اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر. 25
2-1-8-2- ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ.. 25
2-2- بخش دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی... 28
2-2-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.. 28
2-2-2- پیشینه و سیر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.. 29
2-2-2-1- پیش از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎرت اكترونیك..... 29
2-2-2-2- دوره پیش از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر الكترونیك..... 30
2-2-2-3- مرحله رشد كسب و كار الكترونیك..... 30
2-2-3- تعاریف مدیریت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.. 30
2-2-3-1- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی(ECRM). 31
2-2-3-2- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی( ICRM). 31
2-2-4- ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن.. 32
2-2-5- اﻫﺪافCRM... 32
2-2-5-1- اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎرﻧﺖ... 32
2-2-5-2- اﻫﺪاف CRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮل.. 33
2-2-5-3- اﻫﺪافCRM از ﻧﻈﺮ ﺳﻮﯾﻔﺖ... 33
2-2-5-4- اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺎﻟﺒﺮﯾﺚ و راﺟﺮز. 34
2-2-5-5- اﻫﺪافCRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻻﮐﻮﺗﺎ و راﺑﯿﻨﺴﻮن.. 34
2-2-6- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.. 34
2-2-6-1- دﯾﺪﮔﺎه اول: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ.. 34
2-2-6-2- دﯾﺪﮔﺎه دوم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی.. 35
2-2-6-3- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ فلسفه. 35
2-2-6-4- دﯾﺪﮔﺎه ﭼﻬﺎرم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی.. 36
2-2-6-5- دﯾﺪﮔﺎه ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی.. 36
2-2-7- ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.. 37
2-2-8- ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ CRM... 38
2-2-8-1- ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی اولیه. 39
2-2-8-2- اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرچه. 39
2-2-8-3- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.... 39
2-2-9- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی.. 40
2-3- بخش سوم: ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع.. 41
2-3-1- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر. 41
2-3-2- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع در داﺧﻞ از ﮐﺸﻮر. 43
2-4- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ.. 47
2- 5 - ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ.... 47
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه. 49
3-2- روش پژوهش.... 49
3-3 جامعه آماری.. 50
3-4- نمونه آماری.. 50
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات... 51
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 52
3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه. 52
3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه. 53
3-7- تجزیه و تحلیل آماری.. 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1- مقدمه. 56
4-2- آمار توصیفی.. 56
4-2-1- جنسیت... 56
4-2-2- وضعیت تأهل.. 57
4-2-3- سن.. 58
4-2-4- سابقه کار. 59
4-2-5- نام بانک..... 60
4-2-6- میزان تحصیلات... 61
4-2-7- توصیف گویه های مربوط به بعد کیفیت زندگی کاری.. 62
4-2-8- توصیف گویه های مربوط به بعد مدیریت ارتباط با مشتری.. 64
4-3- تبیین دو متغیره رابطه بین متغیرها و شاخص ها66
4-3-1- سنجش فرضیه های اصلی تحقیق.. 66
4-3-2- سنجش فرضیه های فرعی تحقیق.. 68
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 82
5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات). 82
5-2-1- فرضیه های فرعی.. 83
5-3- پیشنهادات... 86
5-3-1- پیشنهادات برای سازمان :86
5-3-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 87
5-4- محدودیت های پژوهش.... 88
ضمائم: پرسشنامه. 89
منابع. 92
منابع فارسی.. 92
منابع لاتین :94
فهرست جداول
جدول 1- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب جنس.... 56
جدول 2- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل.. 57
جدول 3- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سن.. 58
جدول 4- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سن.. 58
جدول 5- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سابقه کار. 59
جدول 6- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سابقه کار. 59
جدول 7- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نام بانک..... 60
جدول8- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب میزان تحصیلات... 61
جدول 9- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب کیفیت زندگی کاری.. 62
جدول 10- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب کیفیت زندگی کاری.. 63
جدول 11- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری.. 64
جدول 12- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری.. 64
جدول 13- برازش مدل رگرسیونی بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری.. 66
جدول 14- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 67
جدول 15- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 67
جدول 16- برازش مدل رگرسیونی بین پرداخت منصفانه و مدیریت ارتباط با مشتری.. 68
جدول 17- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 68
جدول 18- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 69
جدول 19- برازش مدل رگرسیونی بین ﻣیﺰان ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن و مدیریت ارتباط با مشتری.. 69
جدول 20- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 70
جدول 21- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 70
جدول 22- برازش مدل رگرسیونی بین میزان تامین ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و مدیریت ارتباط با مشتری.. 71
جدول 23- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 71
جدول 24- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 72
جدول 25- برازش مدل رگرسیونی بین اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠیﺖﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و مدیریت ارتباط با مشتری.. 72
جدول 26- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 73
جدول 27- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 73
جدول 28- برازش مدل رگرسیونی بین ﻣﺤیﻂﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و مدیریت ارتباط با مشتری.. 74
جدول 29- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 75
جدول 30- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 75
جدول 31- برازش مدل رگرسیونی بین واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎری و مدیریت ارتباط با مشتری.. 76
جدول 32- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 76
جدول 33- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 77
جدول 34- برازش مدل رگرسیونی بین ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و مدیریت ارتباط با مشتری.. 77
جدول 35- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 78
جدول 36- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 78
جدول 37- برازش مدل رگرسیونی بین ﻓﻀﺎیﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن و مدیریت ارتباط با مشتری.. 79
جدول 38- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F. 79
جدول 39- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر. 80
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب جنس.... 56
نمودار شماره 2- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل.. 57
نمودار شماره 3- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب سن.. 58
نمودار شماره 4- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب سابقه کار. 59
نمودار شماره 5- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نام بانک..... 60
نمودار شماره 6- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب میزان تحصیلات... 61
نمودار شماره 7- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب کیفیت زندگی کاری.. 63
نمودار شماره 8- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری.. 65


مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی


کیفیت زندگی کاری


مشتری


مدیریت ارتباط با مشتری


بانک ملّی


بانک ملّت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با ...

... كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی ... تطبیقی اثرات كیفیت زندگی ...

مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با ...

مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی

مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با ...

مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی ...

بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و ...

... بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با ... در حقوق ایران و ... های روابط بین ...

نقش زن در زندگی مشترك - nabproje.rozblog.com

نقش زن در زندگی ... دانلود پروژه و مقاله نقش زن در زندگی ... در تابستان 95 با پنجمین ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت ... بریگز و رضایت زناشویی در ... با ما ...

گزارشات ٩ ماهه ١۴٠ شرکت در قاب کدال؛ مرجع کاملی از …

... و با کیفیتامکان استفاده در باشگاه و فضای بازارائه شده در 2 رنگ سفید با خط مشکی و ... های داعش ...

خط تقدیر و سرنوشت کف دست کدام است و چگونه …

... دست است كه در…,خط تقدیر و سرنوشت ... شده در 2 رنگ سفید با خط مشکی و سفید ... های داعش; آرشیو ...

بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری ...

... مدیریت دانش , مدیریت ارتباط مشتری , ... با مدرسه بر ... در مقاوم سازی شیشه و ...

مديريت - koobide.cofeblog.ir

مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك ... های مدیریت و ...

بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و ...

... بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با ... در حقوق ایران و ... های روابط بین ...

نقش زن در زندگی مشترك - nabproje.rozblog.com

نقش زن در زندگی ... دانلود پروژه و مقاله نقش زن در زندگی ... در تابستان 95 با پنجمین ...

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت ... بریگز و رضایت زناشویی در ... با ما ...

گزارشات ٩ ماهه ١۴٠ شرکت در قاب کدال؛ مرجع کاملی از …

... و با کیفیتامکان استفاده در باشگاه و فضای بازارائه شده در 2 رنگ سفید با خط مشکی و ... های داعش ...

خط تقدیر و سرنوشت کف دست کدام است و چگونه …

... دست است كه در…,خط تقدیر و سرنوشت ... شده در 2 رنگ سفید با خط مشکی و سفید ... های داعش; آرشیو ...

بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری ...

... مدیریت دانش , مدیریت ارتباط مشتری , ... با مدرسه بر ... در مقاوم سازی شیشه و ...

مديريت - koobide.cofeblog.ir

مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك ... های مدیریت و ...

پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی، کارآفرینی - …

مطالعه تطبیقی مدیریت حفاظت و ... مدیریت ارتباط با مشتری crm ... كیفیت زندگی كاری qwl در ...

ترجمه مقاله موفقیت های برون سپاری ارتباط ، قرارداد و ...

... بررسی اثرات ارتباط و قرارداد بر این موفقیت با یک ... مکانیسم دولتی در مدیریت ...

ترجمه مقاله : ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک …

... های دولتی و خصوصی ... در انجام ماموریت خود و با ... كیفیت محیط زندگی و ...

ترجمه مقاله : ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک …

... های دولتی و خصوصی ... در انجام ماموریت خود و با ... كیفیت محیط زندگی و ...

دانلود پایان نامه - thesis22.mihanblog.com

... با مطالعه تطبیقی با ... ارتباط با مشتری crm در ... شغل های دولتی و آزاد ...

تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع

فناوری اطلاعات (it) و مدیریت كیفیت جامع (tqm) ، تأثیر مهمی بر عملكرد شركت‌ها دارند و هر یك به ...

تفکر مدیریتی - آشنایی با بزرگان علم مدیریت و

... مدیریت ارتباط با مشتری ... ها و سختی‌های زندگی را بر ... تطبیقی در مدیریت دولتی ...

بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی با ...

بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و ... كاری و فرهنگ مطالعاتی با ... در تابستان 95 با ...

پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری :: مرجع مقالات …

... كیفیت زندگی كاری و ... مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در ...

فروش پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه های مختلف

مقاله مدیریت دولتی نوین و ... مطالعه تطبیقی با ... و جوانان در جامعه و ارتباط آن با ...

kamyab2015.mihanblog.com

جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Assessing the influence of customer relationship management (CRM) dimensions on ...

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان …

بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری با ... سیستم های مدیریت کیفیت در ... در حسابداری و ارتباط آن ...

Sitemap - پایگاه جامع علمی مدیریت ...

... کار در بخش های خصوصی و دولتی; ... اثرات ارتباط سازمانی بر ... مدیریت ارتباط با مشتری و ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه