دانلود رایگان


رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی و میزان افسردگی در بین كارگران شركت فرش زیبا نقش می‌باشد این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی است در این پژوهش ، محقق با ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل به محاسبه ضریب همبستگی بین آن‌ها می‌پردازد

دانلود رایگان هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی و میزان افسردگی در بین كارگران شركت فرش زیبا نقش می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی است. در این پژوهش ، محقق با ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل به محاسبه ضریب همبستگی بین آن‌ها می‌پردازد.
جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان و كارگران شركت فرش زیبا نقش می‌باشند ،‌كه تعداد آن‌ها 74 نفر می‌باشد. نمونه آماری در این پژوهش طبق جدول مورگان شامل 60 نفر از کارکنان و كارگران شركت فرش می‌باشند.
ابزار اندازه‌گیری و انجام این پژوهش پرسشنامه است .از دو پرسشنامه رضایت شغلی و تست افسردگی بك در این تحقیق استفاده‌شده است. این پرسشنامه به‌ صورت میدانی در میان کارمندان و كارگران شركت فرش زیبا نقش  توزیع‌ شده است . ابتدا توسط محقق توضیح مختصری راجع به پرسشنامه‌ها به کارمندان داده شد . بعد از تکمیل توسط کارمندان، پرسشنامه‌ها جمع‌آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند . تحقیقات نشان داده است که افرادی که دارای سطح توقع پایینی هستند نسبت به افرادی که دارای سطح توقع بالایی هستند خیلی کمتر دچار ناخشنودی شغلی می‌گردند و به دنبال آن دچار حالات افسردگی و از این گذشته عواملی مانند میزان درآمد فرد، میزان تحصیلات و نوع رابطه کارفرما و کارگر نیز می‌تواند رضایت شغلی را تحت‌الشعاع قرار دهد پس نباید انتظار داشت که عدم رضایت شغلی همیشه باعث افسردگی می گردد.
فهرست مطالب
فصل اول
كلیات تحقیق
چكیده. 2
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله. 3
1-3- اهمیت مسأله و ضررت پژوهش.... 4
1-4- اهداف تحقیق.. 6
1-5- فرضیه های پژوهش.... 6
1-6- متغیرهای پژوهش.... 7
1-6-1- متغیر مستقل:7
1-6-2- متغیر وابسته:7
1-6-3- متغیر تعدیل کننده:7
1-6-4- متغیر کنترل:7
1-7- روش انجام كار. 7
1-8-جامعه و حجم نمونه تحقیق.. 7
1-9-ابزار پژوهش.... 8
1-10- تعاریف و اصطلاحات... 8
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه. 11
2-2- بخش اول: تعریف اصطلاحات... 12
2-2-1- تعریف کار. 12
2-2-2- تعریف شغل.. 12
2-2-3- تعریف رضایت شغلی.. 13
2-2-4- تعریف افسردگی.. 13
2-2-5- تعریف «شغل‏»15
2-2-6-تعریف «رضایت ‏شغلى‏»15
2-2-7- نظریه های رضایت شغلی:17
2-2-8- نظریه امید و انتظار. 18
2-2-9- عوامل موثر بر رضایت شغلی :19
2-2-10- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی:21
2-2-11- رضایت شغلی و عملکرد :23
2-2-12- اندازه گیری رضایت شغلی :24
2-2-13- تعهد سازمانی :25
2-3- بخش دوم: رضایت شغلی.. 26
2-3-1- ماهیت رضایت شغلی.. 27
2-3-2- رضایت شغلی و ترک خدمت و عوامل موثر بر آن.. 29
2-3-3- اشتغال موفقیت آمیز به کار. 32
2-3-4- سازش شغلی.. 32
2-3-5- انگیزش شغلی.. 33
2-3-6- موفقیت شغلی.. 33
2-3-7- رضایت شغلی.. 33
2-3-8- عملکردهای مفید در جهت رضایت از شغل.. 34
2-3-9- سیاست ارزیابی عملکرد کارکنان و تاثیر آن بر رضایت شغلی.. 34
2-3-10- نظریه های رضایت شغلی:36
2-3-11- ارتباط انگیزش – عملکرد – رضایت.... 38
2-3-12- سنجش رضایت شغلی.. 38
2-3-13- تعهد سازمانی :39
2-3-14- خشنودی شغلی.. 41
2-3-15- ناخشنودی شغلی و پیامدهای آن.. 42
2-3-16- انگیزش كارگر و كارمند، کارگر چه کسی است ؟. 42
2-3-17- برنامه ریزی برای کار رضایتمندانه. 43
2-3-18- خود آگاهی و عزت نفس.... 45
2-3-19- اصول افزایش کسب اطلاعات شغلی.. 45
2-3-20- انگیزش شغلی.. 45
2-4- بخش سوم: ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع.. 46
2-4-1- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع در داﺧﻞ از ﮐﺸﻮر. 46
2-4-2- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر. 50
2-5- ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ.... 53
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه. 55
3-2- روش پژوهش.... 55
3-3- جامعه آماری... 56
3-4- نمونه آماری... 56
3-5- روش نمونه گیری... 57
3-6- ابزار اندازه گیری... 57
3-7- ابزار جمع اوری اطلاعات... 58
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1-آمار توصیفی.. 61
4-2- آزمون فرضیات... 62
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری... 73
5-2- برسی نتایج تحقیق.. 74
5-3- پیشنهادهای كاربردی تحقیق.. 76
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 76
5-5- محدودیت های پژوهش.... 77
منابع :78
الف- منابع فارسی.. 78
ب- منابع لاتین.. 79
ضمائم: پرسشنامه. 81
میزان افسردگی بك..... 81
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث... 86
Abstract 89


رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین


رضایت شغلی


سازمان


مدیران


کارکنان


نیروی انسانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش ...

رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین ... و میزان افسردگی ...

رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش ...

رابطه بین رضایتمندی شغلی و ... شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین ...

رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش ...

رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین هدف از این تحقیق ...

مقاله رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان ...

رابطه بین رضایتمندی شغلی و ... شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین ...

سازمان - thesis-project.rozblog.com

رابطه بین رضایتمندی شغلی و ... شغلی و میزان افسردگی در ... شركت فرش زیبا نقش ساوین, ...

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای …

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان ... ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان ... بین الملل ...

رضایت شغلی - thesis-project.rozblog.com

... (فصل سوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی ) دسته: ...

پروژه طراحي وب سايت شركت توليد تجهيزات …

پروژه طراحي وب سايت شركت توليد تجهيزات ... تحقیق رابطه بین وفاداری به مارک و برند ... فنی و ...

بررسی عقود شركت، عاریه، وكالت

به بررسی عاریه و شركت و وكالت ... است و تفاوت است بین مسئولیت ... رابطة تحقیق و پژوهش ...

نقش امنیتی سیستمهای بیومتریک درفناوری اطلاعات

رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان ... و میزان افسردگی كاركنان ... شركت فرش زیبا نقش ساوین ...

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای …

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان ... ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان ... بین الملل ...

رضایت شغلی - thesis-project.rozblog.com

... (فصل سوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی ) دسته: ...

پروژه طراحي وب سايت شركت توليد تجهيزات …

پروژه طراحي وب سايت شركت توليد تجهيزات ... تحقیق رابطه بین وفاداری به مارک و برند ... فنی و ...

بررسی عقود شركت، عاریه، وكالت

به بررسی عاریه و شركت و وكالت ... است و تفاوت است بین مسئولیت ... رابطة تحقیق و پژوهش ...

نقش امنیتی سیستمهای بیومتریک درفناوری اطلاعات

رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان ... و میزان افسردگی كاركنان ... شركت فرش زیبا نقش ساوین ...

محصولات فروشگاه فایل ناب

رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش ... شركت فرش زیبا نقش می ...

پروژه - روانشناسي و علوم تربيتي - بررسی رابطه بین

سوابق و نمونه کارها. نمونه کارهای اجرایی نقش برتر ...

دانلود حصولی جهت نمایش وجود ندارد

رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین ...

طراحی ایستگاه اتوبوس

خرید بک لینک گیفت کارت دکتری روانشناسی عمومی شرکت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی تصفیه آب

نانوفایل دانشجویی - nano.pishroblog.ir

خرید بک لینک گیفت کارت دکتری روانشناسی عمومی شرکت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی تصفیه آب

قالب تزریق پلاستیک پره

قالب تزریق پلاستیک پره دسته: مکانیک بازدید: 10 بار فرمت فایل: dwg حجم فایل: 3916 کیلوبایت تعداد ...

tomsystem.zarrinblog.com

در حسرت مادران غم - روسسو نگری

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

پروژه upvc