دانلود رایگان


بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی مثل خانواده، اقتصادی ،فردی و محیطی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه در سال تحصیلی9392 بوده است سولات تحقیق با در نظر گرفتن نمره های کلاسی و نمره های پایانی نیمسال دوم دانش آموزان و با توجه به ویژگی های عوامل اجتماعی و فردی(خانواده، اقتصادی ،فردی و محیطی) مورد بررسی قرار گرفت

دانلود رایگان هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی مثل خانواده، اقتصادی ،فردی و محیطی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه   در سال تحصیلی93-92 بوده است. سولات تحقیق با در نظر گرفتن نمره های کلاسی و نمره های پایانی نیمسال دوم دانش آموزان و با توجه به ویژگی های عوامل اجتماعی و فردی(خانواده، اقتصادی ،فردی و محیطی) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش از بین دانش آموزان مقطع اول متوسطه به صورت تصادفی 150 دانش آموز از دبیرستان های مختلف انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع آوری داده ها فرم های پرسشنامه بوده است تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. این پرسشنامه با توجه به مولفه های خاص که داشته است به صورت یک پرسشنامه محقق ساخته با 10 سوال عمومی و 25 سوال اختصاصی است. نتایج حاصل نشان داده است که بین تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی مثبت و معنا داری در سطح(%5) وجود دارد. پژوهش نشان می دهد که این متغیر ها پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد. همچنین مشخص شد که بین فضاهای آموزشی مدارس کنونی ما با ویژگی های روانی نوجوانان تا حدود زیادی سازگاری و رابطه وجود دارد. اما باز هم لازم است در این رابطه اصلاحات زیادی صورت پذیرد. این متغیر ها حتی اگر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیری نداشته باشند باید به خاطر حفظ سلامت بهداشتی و امنیت روانی انان مورد توجه قرار گیرد. همچنین پژوهش حاضر این نتیجه را نیز در بر داشته است که اگر یکی از عوامل گفته شده یعنی(خانوادگی، اقتصادی، فردی و محیطی) دچار هرگونه مشکلی باشند در صورتی که بقیه ی عوامل هم درست و در جای خود عمل کنند، می توانند تا حدودی باعث از بین رفتن سلامت روحی و روانی دانش آموزان شده و تا حدودی افت تحصیلی را به همراه داشته باشند.
فهرست مطالب
فصل اول: كلیات پژوهش... 1
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسئله3
1-3- اهمیت پژوهش6
1-4- اهداف پژوهش:7
1-4-1- هدف كلی7
1-4-2- اهداف اصلی پژوهش7
1-4-3- اهداف فرعی پژوهش8
1-5- سوالات پژوهش8
1-5-1- سوالات اصلی پژوهش8
1-5-2- سوالات فرعی پژوهش8
1-6- فرضیات پژوهش9
1-6-1- فرضیه اصلی پژوهش9
1-6-2- فرضیات فرعی پژوهش9
1-7- تعاریف پژوهش10
1-7-1- تعاریف نظری پژوهش10
1-7-2- تعاریف عملیاتی11
1-8- خلاصه فصل11
فصل دوم: ادبیات پژوهش... 12
2-1- مقدمه:13
الف) ادبیات تجربی:15
2-2- پیشینه و تاریخچه15
2-2-1- نظام آموزش و پرورش معاصر ایران16
2-2-2- تاریخچه ظهور و تکوین آموزش و پرورش دوره متوسطه18
2-3- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج21
2-3-1- تحقیقات انجام گرفته در ایران21
2-3-2- تحقیقات انجام گرفته در خارج22
2-4- معرفی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان23
2-5- نقش عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان24
2-5-1- نقش خانواده در شغل و میزان تحصیلات والدین36
2-6- نقش عوامل اقتصادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان37
2-6-1- تاثیر درآمد خانواده ها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان38
2-6-2- مشکلات اقتصادی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان38
2-6-3- اقتصاد خانواده و آموزش فرزندان39
2-7- نقش عوامل فردی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان39
2-7-1- تاثیر عوامل فردی در پیشرفت تحصیلی41
2-7-2- نقش انگیزش در یادگیری‌ و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان44
2-8- نقش عوامل محیطی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان47
2-8-1- بررسی نقش عوامل محیطی47
2-8-2- عوامل محیطی و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان52
2-8-3- نقش فرهنگ محیطی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان55
2-8-4- نقش انتظارات معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان56
2-8-5- نقش‌ معلم‌ در ‌بهداشت ‌روانی ‌دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی آنها58
2-8-6- بررسی تاثیر کلاسهای تقویتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان61
2-8-7- نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان64
2-8-8- نقش دوستان(همسالان) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان65
2-8-9- نقش ارتباط سالم در رشد اخلاقی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان66
2-8-10- ارتباط با دوستان و همسالان و تأثیر ان در رشد تحصیلی74
2-8-11- دوستان ناباب75
2-8-12- تاثیر همکاری و رقابت در جمع دوستان در پیشرفت تحصیلی75
ب)ادبیات نظری79
2-9- بررسی نظریات مختلف در خصوص پیشرفت تحصیلی79
2-10- مدل نظری81
2-11- فرضیات82
2-12- متغیرهای پژوهش82
2-12-1- متغیر مستقل:82
2-12-2- متغیر وابسته:82
2-13- نتیجه‌گیری و راهکارها82
فصل سوم: روش تحقیق.. 86
3-1- مقدمه87
3-2- تجزیه و تحلیل داده ها87
3-3- روش پژوهش87
3-4- جامعه آماری87
3-5- نمونه گیری87
3-6- ابزار پژوهش88
3-7- سنجش روائی و پایایی پرسش نامه88
3-7-1- سنجش روایی88
3-7-2- سنجش پایایی88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها90
4-1- مقدمه91
4-2- آمار توصیفی92
4-3- آمار استنباطی94
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 99
5-1- خلاصه پژوهش100
5-2- یافته های پژوهش100
5-3- نتیجه گیری کلی101
5-4- پیشنهادات پژوهش102
5-4-1- پیشنهادات102
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی103
5-4-3- پیشنهادات کابردی103
5-5- محدودیت های پژوهش103
5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر103
5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر104
پیوســـت ها105
پرسشنامه106
فهرست منابع و مآخذ.. 108
الف) منابع فارسی108
ب) منابع لاتین111
ج) سایت های اینترنتی112
Abstract113
فهرست جداول
جدول(3-1) ضرایب آلفا برای مقیاسهای پژوهش89
جدول(3-2) گویه های متغیرهای پژوهش89
جدول(4-1) تا چه اندازه والدین شما بر درس خواندن شما نظارت دارند؟92
جدول(4-2) برای موفقیت در امتحانات تا چه اندازه درس می خوانید؟93
جدول(4-3) آزمون ضریب همبستگی پیرسون .94
جدول(4-4) آزمون ضریب همبستگی پیرسون .94
جدول(4-5) آزمون ضریب همبستگی پیرسون .95
جدول(4-6) آزمون ضریب همبستگی پیرسون .95
جدول(4-7) ضریب همبستگی بین عوامل محیطی و پیشرفت تحصیلی96
جدول(4-8) ضریب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس عوامل محیطی96
جدول(4-9) ضریب همبستگی چندگانه بین عوامل محیطی با پیشرفت تحصیلی در رگرسیون گام به گام97
جدول(4-10) تحلیل واریانس رگرسیون گام به گام برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مولفه های عوامل محیطی98
فهرست نمودارها
نمودار(4-1) تا چه اندازه والدین شما بر درس خواندن شما نظارت دارند؟92
نمودار(4-2) برای موفقیت در امتحانات تا چه اندازه درس می خوانید؟93


بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانش آموزان


خانواده


اقتصادی


فردی


محیطی


پیشرفت تحصیلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

... اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی ... تحصیلی دانش آموزان تأثیر ... بر پیشرفت تحصیلی و عوامل ...

2 . عوامل موثر برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان article …

چه عواملی موجب پیشرفت دانش آموزان می ... عوامل و متغيرها بر ... را بر دوش دانش آموزان ...

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت ... تاثیر عوامل اجتماعی بر ... تحصیلی دانش آموزان بررسی ...

SID.ir | بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر

... تحصيلي دانش آموزان ... بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش ...

بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش ... دانش آموزان تاثیر ... بررسی عوامل ...

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر ... بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

بررسی تاثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

... بر پیشرفت تحصیلی دانش ... اجتماعی ، به بررسی تأثیر ... بر پیشرفت تحصیلی و عوامل ...

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - مددکار اجتماعی - …

... به بررسی عوامل ... بر پیشرفت تحصیلی دانش ... تحصیلی دانش آموزان تأثیر ...

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش ... اهمیت تأثیر پیشرفت تحصیلی ... عوامل اقتصادی و اجتماعی ...

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش ... اهمیت تأثیر پیشرفت تحصیلی ... عوامل اقتصادی و اجتماعی ...

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت ... ,بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

پایان نامه ی بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت ...

... دانش اموزان تأثیر ... بر پیشرفت تحصیلی دانش ... بررسی علل و عوامل مرثر بر ...

بررسی تاثیر نقش معلمان در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش ...

... بررسی تاثیر نقش معلمان در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. 0 ... بر پیشرفت تحصیلی ...

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

... بر پیشرفت تحصیلی دانش ... تاثیر عوامل اجتماعی بر ... تحصیلی دانش آموزان ...

تحقیق عوامل پیشرفت بر دانش اموزان | وبلاگ 24 - …

پست با عنوان تحقیق عوامل پیشرفت بر دانش ... تحصیلی دانشآموزان. ... دانشآموزان مورد بررسی ...

بررسی رابطه عزت نفس دانش اموزان با پیشرفت تحصیلی

... دانش اموزان با پیشرفت ... است که عوامل روحی و روانی تأثیر ... بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

طرح درس روزانه

... بر پیشرفت تحصیلی دانش ... بررسی تاثیر سطح ... دانش آموزان به عوامل متعددي ...

پایان نامه کارشناسی بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت ...

پایان نامه کارشناسی بررسی تاثیر عوامل ... بر پیشرفت تحصیلی دانش ... تحصیلی دانش آموزان ...

پایان نامه کارشناسی بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت ...

پایان نامه کارشناسی بررسی تاثیر عوامل ... بر پیشرفت تحصیلی دانش ... تحصیلی دانش آموزان ...

بزرگترین مرکز پروژه و پایان نامه کارشناسی …

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش ... پایان نامه علوم اجتماعی،اقتصاد ...

تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

... بر پیشرفت تحصیلی دانش ... از عوامل مهم تأثیر‌گذار بر ... دانش آموزان - بررسی تأثیر ...

تحقیق بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر ...

... بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش ... تحصیلی دانش آموزان ...

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تأثیر مجلات رشد بر ... و پیشرفت تحصیلی دانش ... بر یادگیری دانش آموزان ...

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان

... دانش آموزان به عوامل ... دانش آموزان. بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

بررسی تاثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی (در میان دانش ...

بررسی تاثیر ... اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی، شروع ... این تحقیق دانشآموزان پسر ...

بررسی تاثیر اضطراب بر افت تحصیلی دانش آموزان

... بررسی تاثیر اضطراب بر افت تحصیلی دانش آموزان ... و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

ثار الله - بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

... تحصیلی دانش آموزان ... که عوامل متعددی بر نگرش ... اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش ...

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اهمیت تأثیر پیشرفت تحصیلی ... عوامل اقتصادی و اجتماعی ... عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساخت و تولید

پاورپوینت تهیه اسید بوریك از بوراكس جدید

پاورپوینت تعاریف كیفیت

پاورپوینت رهبری وضعی

پروژه نانو تكنولوژی و كاربردهای آن

داستان نویسی

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملكرد كاركنان

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

دولت الكترونیك

رگولاتورهای ولتاژ و مدارات تغذیه

اقتصاد فروش، تراكم و وضعیت ثبت در بیست كارخانه صنعتی

عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها