دانلود رایگان


بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ... - دانلود رایگاندانلود رایگان این پژوهش باهدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی برحل مساله دانش اموزان دخترمقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال اجراشده

دانلود رایگان بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی  بر حل مسئله دانش آموزان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مشاوره (M.A. )
موضوع:
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال
چکیده
این پژوهش، باهدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی برحل مساله دانش اموزان دخترمقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال اجراشده است. نمونه آماری شامل 50 نفر از بین دانش اموزان دختر سوم راهنمایی درسال 1391 که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و به همین شیوه در دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام 25 نفر گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس حل مساله می باشد. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری است. مداخله ی آزمایشی (آموزش راهبردهای فراشناختی) بر روی گروه آزمایش اعمال گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از روش های آمار استنباطی نظیر تحلیل کواریانس یک متغیری وچند متغیری استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش با سطح معنی داری 05/0 =α نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مساله گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر دارد.

کلید واژه ها: راهبردهای فراشناختی، حل مساله
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
چکیده                                                                                                                      1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه..........................................................................................................................................................3
1-1 بیان مسئله............................................................................................................................................4
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................................................5
1- 3 هدف پژوهش...................................................................................................................................6
1- 4 سئوال پژوهش.................................................................................................................................7
1- 5 فرضیه پژوهش.................................................................................................................................7
1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی...........................................................7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه........................................................................................................................................................10
2-1ریشه های تاریخی مفهوم فراشناخت ...............................................................................................10
2-2 روان شناسی فراشناختی....................................................................................................................13
2-3 تعاریف.............................................................................................................................................15
2-4 مفهوم فراشناخت..............................................................................................................................15
2-5 اهمیت فراشناخت ............................................................................................................................16
2-6 اهمیت فراشناخت در آموزش...........................................................................................................17
2-7 تفاوت های فردی و فراشناخت .......................................................................................................18
2-8 رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی ...........................................................................................18
2-9 تمایزراهبردهای شناختی وفراشناختی ..............................................................................................18
2-10 فراشناخت و مفهوم انتقال در یادگیری...........................................................................................19
2-11 فراشناخت دیدگاه تازه ای درباره انتقال یادگیری............................................................................20
2-12 مراحل رشد دانش فراشناختی ........................................................................................................21
2-13 عوامل موثر در شکل گیری و تحول فراشناخت ............................................................................22
2-14 مهارت های فراشناخی ..................................................................................................................24
2-15 رشد راهبرد های فراشناخت ..........................................................................................................25
2-16 هدف از آموزش فراشتاخت............................................................................................................25
2-17 دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی ............................................................................................27
2-18 نظریه های پیرامون فراشناخت.......................................................................................................28
2-19 ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی...........................................................................................30
2-20 مبانی نظری فراشناخت ..................................................................................................................31
2-21 مهارت حل مساله ..........................................................................................................................34
2-22 روش های شناختی ورفتاری در درمان حل مساله..........................................................................35
2-23 اهمیت و موارد کاربرد مهارت حل مساله .....................................................................................35
2-24 مراحل مهارت حل مساله از دیدگاه وولفولک................................................................................37
2-25 بررسی نظریه های پیرامون حل مساله............................................................................................38
2-26 تحقیقات داخلی ...........................................................................................................................42
2-27 تحقیقات خارجی ..........................................................................................................................45
2-28 خلاصه فصل.................................................................................................................................46

فصل سوم: روش اجرای پژوهش
مقدمه........................................................................................................................................................49
3-1 جامعه آماری.....................................................................................................................................49
3-2 نمونه آماری و روش نمونه گیری.....................................................................................................50
3-3 ابزار اندازه گیری...............................................................................................................................50
3-4 پرسشنامه حل مساله ........................................................................................................................51
3-5 اعتبار و روایی پرسشنامه...................................................................................................................51
3-6 طرح تحقیق.......................................................................................................................................52
3-7روش اجرا..........................................................................................................................................52
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه........................................................................................................................................................55
4-1 یافته های توصیفی............................................................................................................................55
4-2 یافته های مربوط به فرضیه پژوهش.................................................................................................56
4-3 همگنی رگرسیون.............................................................................................................................58
4-4 یافته های جانبی.............................................................................................................................64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه......................................................................................................................................................68
5-1 تبیین یافته های مربوط به فرضیه پژوهش.......................................................................................68
5-2 فرضیه پژوهش................................................................................................................................68
5-3 نتیجه گیری......................................................................................................................................70
5-4 محدودیت های پژوهش..................................................................................................................70
5-5 پیشنهادها.........................................................................................................................................70
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی..................................................................................................................71
5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی..................................................................................................................71

منابع و مآخذ

منابع فارسی..............................................................................................................................................73
منابع غیر فارسی........................................................................................................................................78

پیوست ها
پیوست 1: شرح جلسات..........................................................................................................................82
پیوست 2: پرسشنامه حل مساله ................................................................................................................84
چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................86

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ...


پایان نامه بررسی اثربخشی آموزشی راهبردهای فراشناختی شیوه گروهی حل مسئله دانش آموزان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر ...

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ... به شیوه ...

خرید آنلاین - بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به ...

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله ... بر حل مسئله دانش ...

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر ...

بررسی اثربخشی آموزش ... گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ... به شیوه گروهی بر حل مسئله ...

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر ...

... حل مسئله دانش آموزان. x. ... بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل ...

پژوهش بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه ...

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله ... حل مسئله دانش آموزان ...

بزرگترین مرکز پروژه و پایان نامه کارشناسی …

... اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله ... بر حل مسئله دانش آموزان ...

پايان نامه ارشدبررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي به ...

... بر حل مسئله دانش آموزان ... به شیوه گروهی بر حل مسئله ... بررسی+اثربخشی+آموزش ...

خرید و دانلود پایان نامه ارشدبررسی اثربخشی آموزش راهبردهای ...

... بر حل مسئله دانش آموزان ... بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل ...

حل مسئله دانش آموزان | Filepark

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش ... فراشناختی به شیوه ...

دانلود بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی

... بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ... به شیوه ...

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر ...

... حل مسئله دانش آموزان. x. ... بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل ...

خرید و دانلود پایان نامه ارشدبررسی اثربخشی آموزش راهبردهای ...

... بر حل مسئله دانش آموزان ... بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل ...

حل مسئله دانش آموزان | Filepark

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش ... فراشناختی به شیوه ...

دانلود بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی

... بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ... به شیوه ...

دریافت فایل اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر ...

... بر حل مسئله دانش آموزان ... بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل ...

پایان نامه ارشدبررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به ...

دانلود تحقیق بررسی ... اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش ...

اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر خودتنظیمی …

آموزش حل مسأله به شیوه گروهی ... اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر ... بررسی اثربخشی آموزش ...

پایان نامه ارشدبررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به ...

... بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله ... بر حل مسئله دانش ...

پژوهش بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه ...

... اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی ... بر حل مسئله دانش ...

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه ...

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ...

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه ...

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ...

کاملترین فایل پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای ...

... پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش ...

مقایسه‌ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل ...

... اثربخشی آموزش راهبردهای ... گروهی که روش حل مسئله به ... به آموزش حل مسئله بر دانش ...

پایان نامه ارشدبررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به ...

... اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان ... به شیوه گروهی ...

اثربخشی آموزش برنامه‌ی دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر ...

... فراشناختی دانشآموزان ... بر عملکرد حل مسئله و دانش ... به آموزش برنامه دانش ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای ...

... بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل ... بر حل مسئله دانش آموزان ...

گروهي - koobide.cofeblog.ir

بر حل مسئله دانش آموزان ... ارشد+بررسی+اثربخشی+آموزش ... به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش ...

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با …

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانشآموزان ... به جزء ...

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری …

بررسی اثربخشی آموزش شیوه حل ... آموزش گروهی حل مسئله بر ... توجهی دانش آموزان به ...

دانلود (گزارش کارآموزی شرکت پلان) – یونیک مقاله

... بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل ... بر حل مسئله دانش آموزان ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

پروژه upvc