دانلود رایگان


رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی دستگاههای اجرایی شهرستان همدان - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی در واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان است

دانلود رایگان هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی در واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان است. در این پژوهش کلیه کارشناسان واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان به‌عنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته شد و از بین جامعه‌ی آماری کارشناسان مالی بر اساس جدول کرجسی- مورگان تعداد 91 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت انتخاب نمونه آماری از نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول تصادفی اعداد استفاده شد. روش تحقیق در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد، برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده گردید. پرسش‌نامه استاندارد که در مقیاس لیکرت شامل 38 سؤال بود و سه سؤال در مورد ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش خی‌دو، آزمون‌های اسپیرمن، فریدمن، کروسکال، و کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، حاکی از آن است که بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان رابطه همبستگی در حد بالایی است.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
چکیده
1-1مقدمه. 2
1-2بیان مسئله. 4
1-3ضرورت و اهمیت پژوهش. 6
1-4اهداف پژوهش. 7
1-5سؤالات پژوهش. 8
1-6فرضیه های تحقیق:. 8
1-7 مدل مفهومی تحقیق. 9
1-8تعریف مفاهیم و اصطلاحات. 9
1-9مفاهیم عملیاتی:. 11
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول رهبری.. 14
2-1مقدمه.. 14
2-2سبک رهبری:.. 15
2-3مفهوم رهبری اخلاقی:.. 17
2-4تعریف رهبری اخلاقی: .. 19
2-5 اصول پنج گانه اخلاق رهبری. 19
2-6 قدرت و رهبری:. 21
2-7 اثربخشی، هدف رهبری. 21
2-8 هوش اخلاقی و هوش معنوی. 23
2-9 اخلاق و اقتصاد. 24
2-10مفاهیم ارزشی در ادبیات رهبری. 25
2-11دیدگاه مخالفان رهبری اخلاقی. 29
2-12روش ارزشیابی اخلاقی اقدام رهبری. 29
2-13معیارهای اثربخشی اقدامات رهبران. 31
2-14ابعاد نفوذ و انواع اخلاقی و غیراخلاقی آن در رهبری. 33
2-15مؤلفههای رهبری اخلاقی از دیدگاههای مختلف:.. 33
2-16جو اخلاقی سازمان. 37
2-17رهبری اخلاقی در محیط کار.. 38
بخش دوم تعهد سازمانی.. 39
2-18تعهد سازمانی.. 39
2-19دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی. 41
2-20تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟. 42
2-21مدلهای تعهد سازمانی:. 43
2-22دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. 47
2-23اهمیت تعهد. 50
2-24انواع تعهد. 50
2-25هدفهای سازمانی. 51
2-26 اهمیت تعهد سازمانی.. 55
2-27 ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مییر.. 56
2-28 ابعاد تعهد سازمانی از نظر اتزیونی.. 57
2-29سایر دیدگاهها در مورد تعهد سازمانی.. 57
بخش سوم. 63
2-30 اعتماد.. 63
2-32رابطهاعتمادوتعهدسازمانی. 68
2-33رابطه بین انصاف و اعتماد. 69
2- 34 ویژگی رهبران موثر در تیم های كاری. 70
بخش چهارم.. 71
2-34مروری بر تحقیقات انجام شده. 71
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 روش تحقیق:. 77
3-2 جامعه آماری:. 78
3-3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه:. 78
3-4 ابزار گردآوری داده‌ها:. 78
3-5 تعیین اعتبار و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها:. 79
3-6 روش تحلیل آماری:. 82
3-7 ملاحظات اخلاقی:. 82
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
4-1مقدمه. 84
4-2توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی. 84
4-3 آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه‌ای:. 94
4-4 آزمون فریدمن:. 95
4-5بررسی فرضیات تحقیق. 96
4-6فرضیات جانبی پژوهش:. 98
4-6-1فرضیه‌ی اول: بین رهبری اخلاقی و اعتماد به‌سرپرست رابطه وجود دارد. 98
4-6-2فرضیه‌ی دوم: بین رهبری اخلاقی و تعهد عاطفی رابطه وجود دارد. 100
4-6-3فرضیه‌ی سوم: بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر رابطه وجود دارد. 102
4-6-4فرضیه‌ی چهارم: بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری رابطه وجود دارد. 104
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1مقدمه. 107
5-2خلاصه تحقیق. 108
5-3بحث و نتیجه‌گیری. 109
5-4فرضیات جانبی تحقیق:. 110
5-6پیشنهادات. 112
5-7پیشنهادات برای تحقیقات بعدی:. 113
5-8محدودیت‌ها. 114
منابع:. 115
پیوست ها
چکیده لاتین
فهرست جداول
جدول شماره2-1- معیارهای ارزشیابی رهبران بر مبنای روش نوسازی سازمان، 22
جدول شماره 2-2 فرم ارزشیابی ویژگیهای هر تصمیم یا اقدام از سه بعد 30
جدول‌شماره2-3 معیارهای‌پیشنهادی ‌برای‌ ارزشیابی ‌رهبری‌اخلاقی 33
جدول شماره 2-4 پیش شرطهای تعهد سازمانی.. 60
جدول شماره 3-1 متغیرهای تحقیق. 79
جدول شماره 3-2 ضریب آلفای کرنباخ مربوط به پایایی پرسش نامه 81
جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب جنس. 85
جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب سابقه‌خدمت 86
جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب تحصیلات 87
جدول (4-4): توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر رهبری اخلاقی 88
جدول (4-5): توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر اعتماد به‌سرپرست 89
جدول (4-6): توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد عاطفی. 90
جدول (4-7): توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد مستمر. 91
جدول (4-8): توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد هنجاری. 92
جدول (4-9): توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد سازمانی. 93
جدول (4-10): نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق 94
جدول (4-11): آزمون رتبه‌بندی فریدمن در متغیرهای پژوهش. 95
جدول (4-12): خی‌دو بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی. 96
جدول (4-13) آزمون همبستگی اسپیرمن. 97
جدول (4-14) آزمون کروسکال- والیس. 97
جدول (4-15) خی‌دو بین اعتماد به‌سرپرست و رهبری اخلاقی. 98
جدول (4-16) آزمون اسپیرمن. 98
جدول (4-17) آزمون کروسکال- والیس. 99
جدول (4-18) خی‌دو بین رهبری اخلاقی و تعهد عاطفی. 100
جدول (4-19) ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر رهبری. 100
جدول (4-20) آزمون کروسکال- والیس. 101
جدول (4-21) رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر. 102
جدول (4-22) ضریب همبستگی اسپیرمن بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر 103
جدول (4-23) آزمون کروسکال- والیس. 103
جدول (4-25) رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری در واحدهای مالی همدان. 104
جدول (4-26) ضریب همبستگی اسپیرمن بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری 105
جدول (4-27) آزمون کروسکال- والیس. 105
فهرست شکلها
شکل شماره 1-1 مدل مفهومی تحقیق.................... 9
شکل شماره 2-1:نموادار استخوان ماهی عوامل موثر بر تعهد سازمانی 49
شکل شماره 2-2 فرایند اعتماد...................... 68
فهرست نمودارها
نمودار(4-1) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنست..........................86
نمودار(4-2) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سن. 86
نمودار(4-3) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات. 87
نمودار(4-4) توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر رهبری اخلاقی 88
نمودار(4-5) توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر اعتماد به‌سرپرست 89
نمودار(4-6) توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر تعهد عاطفی 90
نمودار(4-7)توصیف نظر پاسخگویان در مورد تعهد مستمر. 91
نمودار(4-8) توصیف نظر پاسخگویان در مورد تعهد تکلیفی (تعهد هنجاری) 92
نمودار(4-9) توصیف میان نظر پاسخگویان در مورد تعهد سازمانی: 93


رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی دستگاههای اجرایی شهرستان همدان


رهبری اخلاقی


تعهد سازمانی


اعتبار


مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی دستگاههای ... و تعهد سازمانی ...

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی دستگاههای اجرایی شهرستان همدان

دانلود پایان نامه رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی ...

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی دستگاههای اجرایی شهرستان همدان ...

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

رابطه بین رهبری اخلاقی و ... و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی دستگاههای اجرایی ...

بررسی رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان ...

... بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی در واحدهای مالی ... های اجرایی شهرستان همدان به ...

بررسی رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان ...

... اخلاقی و تعهد سازمانی ... بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان ...

پایان نامه رابطه بين تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در ...

... سازمانی و رهبری اخلاقی ... بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان ...

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

... رابطه بین رهبری اخلاقی و ... و تعهد سازمانی در واحدهای ... مالی شهرستان همدان رابطه ...

رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

... اخلاقی و تعهد سازمانی ... مالی شهرستان همدان رابطه ... رابطه بین رهبری اخلاقی و ...

رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

... اخلاقی و تعهد سازمانی ... بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان ...

بررسی رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان ...

... اخلاقی و تعهد سازمانی ... بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان ...

پایان نامه رابطه بين تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در ...

... سازمانی و رهبری اخلاقی ... بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان ...

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

... رابطه بین رهبری اخلاقی و ... و تعهد سازمانی در واحدهای ... مالی شهرستان همدان رابطه ...

رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

... اخلاقی و تعهد سازمانی ... مالی شهرستان همدان رابطه ... رابطه بین رهبری اخلاقی و ...

رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

... اخلاقی و تعهد سازمانی ... بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان ...

دانلود پایان نامه مدیریت رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد ...

... اخلاقی و تعهد سازمانی ... بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان ...

رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان

... و تعهد سازمانی كاركنان ... رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی در واحدهای مالی دستگاه ...

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

... ,رابطه بین رهبری اخلاقی و ... های اجرایی شهرستان همدان ... و تعهد سازمانی كاركنان ...

رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و گردشگری ;

تعهد سازمانی - thesis-project.rozblog.com

... پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن ... همراه با ترجمه، گزارش کاراموزی و ...

رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ...

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و گردشگری ;

تعهد سازمانی - thesis-project.rozblog.com

... پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن ... همراه با ترجمه، گزارش کاراموزی و ...

بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ،‌هنجاری و ...

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی ... های اجرایی شهرستان همدان ...

دانلود رمان جنون بی قانون

هنوز ذهنش رو جمع و جور نکرده بود که در باز شد و شهریار ... تاثیر بیان مشکلات مالی قبل از ...

نمونه فرم تعهد نامه اخلاقی

... بین رهبری اخلاقی و تعهد ... رابطه بین رهبری اخلاقي و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای مالی ...

پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رابطه بین

... تعهد سازمانی كاركنان ... رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای مالی ...

دانلود پروژه بخش های مختلف نیروگاه گازی

... عمران و ساختمان بازدید: 6 بار فرمت فایل: ... دانلود کتاب نظریه های روابط بین الملل ...

مدیریت » صفحه 7 - prozhe20.ir

... و تعهد سازمانی كاركنان ... و تعهد سازماني كاركنان در ... كاركنان » رابطه ...

thesis-project.rozblog.com

نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملكرد كاركنان كارخانه سهامی (عام) لبنیات ...

بادبند و ستون و اتصالات در ساختمان های فلزی

رابطه بین سبک های ... نقشه اجرایی تیر و ... بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و ...

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساخت و تولید

پاورپوینت تهیه اسید بوریك از بوراكس جدید

پاورپوینت تعاریف كیفیت

پاورپوینت رهبری وضعی

پروژه نانو تكنولوژی و كاربردهای آن

داستان نویسی

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملكرد كاركنان

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

دولت الكترونیك

رگولاتورهای ولتاژ و مدارات تغذیه

اقتصاد فروش، تراكم و وضعیت ثبت در بیست كارخانه صنعتی

عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها