دانلود رایگان


بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان حجم گسترده ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه بازار کارا جهت تبیین رفتار قیمت ها پرداخته است اوایل دهه ی70 میلادی نظریه بازار کارابه بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید

دانلود رایگان حجم گسترده ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه بازار کارا جهت تبیین رفتار قیمت ها پرداخته است. اوایل دهه ی70 میلادی نظریه بازار کارابه بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید.
بیشتر مدل های مالی درآن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیر کلان اقتصادی پرداخته و با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی واقتصادی در یک نظریه جذاب داشتند اما وجود برخی شواهد تجربی واستثناهای بازار که توسط مدل های رایج فرضیه بازار کارا قابل تبیین نبودند،زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روانشناسی وعلوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه بازار کارا دارد.
در بسیاری ازسری های زمانی،خصوصاً سری های زمانی مالی، ویژگی واریانس ناهمسانی مشاهده می شود وجهت تحلیل و مدل سازی آنها باید از مدل هایی استفاده شود كه شروط ناهمسانی را در برازش در نظر بگیرند. در این راستا، از مدل GARCH که به عنوان یكی از بهترین تكنیك های مدل سازی تلاطم در بازارهای مالی به شمار می رود استفاده شده است. این پژوهش با استفاده ازVAR-BEKK جهت سنجش فرضیات پژوهش،به بررسی تلاطم در بازدهی و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از 01/01/1385 تا 31/4/1390 می پردازد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود تلاطم در نوسانات قیمت سهام و بازده سهام از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک می باشد.
فهرست مطالب
چكیده:1
فصل اول:كلیات تحقیق
1-1 مقدمه3
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 3
3-1 بیان مساله4
4-1 چار چوب نظری. 5
5-1 فرضیات تحقیق. 6
6-1 اهداف تحقیق. 6
7-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7
8-1 حدود مطالعاتی. 7
9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی. 7
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه10
2-2 دیدگاه بازار كارا11
1-2-2 ویژگی‌های بازار كارا12
2-2-2 انواع کارآیی بازار. 13
3-2-2 شواهد تجربی عدم تأیید كارایی بازار. 15
4-2-2 تئوری گام تصادفی. 16
3-2 مالی رفتاری. 17
1-3-2 ابعاد مالی رفتاری. 18
2-3-2 مالی رفتاری و رفتار بازده سهام عادی. 22
1-2-3-2 تئوری دورنما23
2-2-3-2 ابتكارات و اریب‌ها23
3-3-2 نقدی بر مالی رفتاری و مالی استاندارد(مدرن)26
4-2 پدیده تلاطم28
1-4-2 شیوه های اندازه گیری تلاطم32
5-2 پیشینه تحقیق. 37
1-5-2 تحقیقات خارجی. 37
2-5-2 تحقیقات داخلی:39
فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه41
2-3 فرضیه های تحقیق. 42
3-3 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه:42
4-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 43
5-3 تعریف عملیاتی متغییرها43
6-3 روش تحقیق. 44
7-3 روش سنجش فرضیات تحقیق. 45
1-7-3 روشهای آماری. 45
2-7-3 روشهای رایانه ای. 46
8-3 مدلهای سنجش فرضیات تحقیق. 46
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4مقدمه‏52
2-4 آمار توصیفی. 52
3-4 آمار استنباطی. 55
4-4 آزمون فرضیه ها56
1-4-4 آزمون فرضیه های سوم و چهارم56
2-4-4 آزمون فرضیه های اول و دوم58
3-4 خلاصه نتایج تحقیق. 62
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5مقدمه64
2-5 خلاصه پژوهش.. 65
3-5تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها65
1-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 65
2-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم66
3-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم67
4-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم67
4-5 بررسی نتایج. 68
5-5 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی. 69
6-5 محدودیت های تحقیق. 69
پیوستها
منابع و ماخذ
منابع فارسی:81
منابع لاتین:82
چکیده انگلیسی:85
جدول 1-4آمار توصیفی بازدهی شركت ها52
جدول2-4 آمار بازدهی ماهانه شركت های كوچك و بزرگ.. 53
جدول 3-4 آمار توصیفی تلاطم شركت ها54
جدول 4-4آمار توصیفی تلاطم شركت های بزرگ و كوچك. 55
جدول 5-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی بازدهی شركت های بزرگ.. 55
جدول 6-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی بازدهی شركت های کوچک... 56
جدول 7-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی تلاطم شركت های بزرگ.. 56
جدول 8-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی تلاطم شركت های کوچک... 56
جدول 9-4 آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه57
جدول 10-4تلاطم بازدهی شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدل (var)57
جدول11-4-تلاطم بازدهی شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده از مدل(var)58
جدول 12-4 آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه59
جدول 13-4 تلاطم نوسانات شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدلvar59
جدول 14-4 تلاطم نوسانات شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده ار مدل var60
جدول 15-4پدیده تلاطم نوسانات قیمت از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک و بالعکس.. 61
جدول1-5خلاصه نتایج تحقیق. 62
شكل 1-4 توزیع بازدهی شركت های بزرگ.. 53
شكل2-4 توزیع بازدهی شركت های كوچك. 54


بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران


کارایی بازار


مالی رفتاری


تلاطم در نوسانات قیمت


تلاطم در بازدهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار ...

... سهام و بازده آن در بورس ... » بررسی نوسانات قیمت سهام و ... بورس اوراق بهادار تهران ...

بزرگترین مرکز پروژه و پایان نامه کارشناسی ،کارشناسی ارشد و ...

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران ... بررسی نوسانات قیمت سهام و ...

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران ... قیمت سهام و بازده آن در ...

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار ...

شما عزیزان می توانید با ارائه نظرات و ... افرادی که مطالب مفید در زمینه عمران و معماری ...

بررسی رابطه‎ی ریسک، بازده و نقدشوندگی با سهام

... در بورس اوراق بهادار تهران: ... سهام در پی آن را بررسی ... سهام و نوسانات بازده در ...

دانلود مقاله وجزوه بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در ...

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران ... قیمت سهام و بازده آن در ...

بازده سهام | انجمن حسابداری ایران

... و بازده سهام در ... آن، هدف این تحقیق بررسی ... شده در بورس اوراق بهادار ...

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران

بازار بورس اوراق بهادار تهران ... نبض بازار بورس ... تحقیق ریاضیات و اتحادهای جبری تحقیق در ...

بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نوسانات بازده سهام ... بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق ... بورس تهران و پیش بینی آن ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم بازده

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در ... نوسانات قیمت سهام و ... بررسی بورس اوراق بهادار ...

بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نوسانات بازده سهام ... بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق ... بورس تهران و پیش بینی آن ...

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم بازده

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در ... نوسانات قیمت سهام و ... بررسی بورس اوراق بهادار ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط شاخص‎های تورم (CPI و PPI ) و ...

... و بازده‎ی سهام در بورس ... توضیح نوسانات بازده سهام ... اوراق بهادار تهران : قیمت ...

مقاله تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام | جستجو | …

بررسی نوسانات قیمت سهام و ... و بازده آن در بورس اوراق ... در بورس اوراق بهادار تهران ...

سرمايه گذار - روشهای تحلیل گری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار:

... قیمت سهام در بورس اوراق ... سهام و به تبع آن بر بازده ... و نوسانات حاد قیمت سهام ...

.:TSETMC:. :: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

شركت مديريت فناوري بورس تهران Tehran Securities Exchange Technology Management Co

بررسی رابطه میان بازده بازار، قیمت نفت، نرخ ارز و

... در بورس اوراق بهادار تهران ... و نوسانات در ... قیمت و بازده سهام به ...

دانلود بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق ...

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران: قیمت

الف - شاخص بورس چیست؟ - alef.ir

... آن شاخص قیمت و بازده ... قیمت سهام این فرد در ... رسانی بورس اوراق بهادار تهران ...

بررسی حافظه بلندمدت در نوسانات پویا: رابطه بین بازده سهام ...

... رابطه بین بازده سهام و ... در بورس اوراق بهادار ... ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت ...

بررسی ارتباط متغیر‏های کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس ...

... و بازده سهام در بورس اوراق ... اوراق بهادار تهران و ... بررسی نوسانات بازده سهام ...

پایان نامه بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت ...

... و مالي اقتصادهايي كه عصرانقلاب صنعتي را پشت سرگذاشته اند و درروايتي خود در اين ... و مقالات ...

پایان نامه بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت ...

... قیمت سهام در بورس اوراق ... و نوسانات قیمت سهام در ... اوراق بهادار تهران و ...

پایان نامه بررسي نوسانات قيمت نفت و شاخص سهام در

... نفت و نوسانات شاخص سهام در صنايع مختلف بورس اوراق بهادار تهران ... و مفاهیم آن. قیمت: ...

سرمایه - روشهای تحلیل گری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ...

روشهای تحلیل گری قیمت سهام در بورس اوراق ... سهام و به تبع آن بر بازده ... و اوراق بهادار تهران;

نوسانات قیمت سهام » پایان نامه دات کام | Payaname.com

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و ... در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع ...

بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق ... قیمت های مورد بررسی ... بورس تهران و پیش بینی آن ...

نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس ...

... از نوسانات قیمت سهام ... بورس اوراق بهادار تهران ... در قيمت آن سهام در بورس ...

مدل سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق ...

... سهام در بورس اوراق ... اوراق بهادار تهران شما و ... بررسی نوسانات بازده سهام در ...

بررسی نرخ ارز و نرخ تورم و تأثیر آن بر بازده سهام

... و تأثیر آن بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, ... بازده سهام در ...

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساخت و تولید

پاورپوینت تهیه اسید بوریك از بوراكس جدید

پاورپوینت تعاریف كیفیت

پاورپوینت رهبری وضعی

پروژه نانو تكنولوژی و كاربردهای آن

داستان نویسی

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملكرد كاركنان

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

دولت الكترونیك

رگولاتورهای ولتاژ و مدارات تغذیه

اقتصاد فروش، تراكم و وضعیت ثبت در بیست كارخانه صنعتی

عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها