دانلود رایگان


بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان در دنیای پیچیده ، هیچكس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است لحظاتی را به خاطر می آوریم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صدای یكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین

دانلود رایگان مقدمه :
در دنیای پیچیده ، هیچكس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صدای یكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از كلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند كند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می‌كردند؟ مقصر اصلی جه كسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی‌علاقه و بی‌استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته‌اند امكانات مطلوب یادگیری و زمینه‌های شكوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم كنند؟ و ‌یا انتخاب روش‌های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است كه می‌تواند اورا در كار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص كند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .
بیان مسئله : چه رابطه‌ای بین نوع انتخاب روش تدریس و تأثیر آن در یادگیری دانش‌آموزان وجود دارد؟
فرضیه : بین نوع انتخا‌ب روش تدریس و تأثیر آن دریاد گیری دانش‌آموزان همبستگی وجود دارد‌.
اهداف :
- معرفی روشهای سنتی و جدید تدریس در نظام آموزش .
- نقد و بررسی روش‌های مختلف تدریس و تأثیر نوع ‌انتخاب آنها در یاد‌گیری دانش‌آموزان.
- بررسی محاسن ومعایب استفاده از روشهای مختلف تدریس.
جامعه آما‌ری: جامعه مورد مطالعه، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 9 تهران هستند .
تقسیم بندی دانش‌آموزان درسه پایه اول ، دوم ، وسوم راهنمایی می‌باشد .
تحقیق مورد نظر در بررسی روش‌های تدریس مختلف وتأثیر آنها برروی دانش‌آموزان است.
نمونه گیری: تعداد كل دانش آموزان300نفر می‌باشد .ودرهرپایه3 كلاس وجود دارد .
تعداد دانش آموزان هركلاس تقریبأ 33 نفراست .

 «فهرست»
فصل اول :
موضوع ..................... 1
مقدمه ............. 1
بیان مسئله ................... 2
فرضیه .......................... 2
اهداف ..................... 2
جامعه آماری ................. 2
نمونه گیری....................... 2
تعاریف واصطلاحات................... 3
فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه...................... 4
معرفی روشهای مختلف تدریس.............. 4
بخش اول : برسی روشهای سنتی و تأثیرآنها در یادگیری دانش آموزان. 5
روش حفظ وتكرار............. 5
محاسن ومحدودیتهای روش حفظ وتكرار........ 6
روش سخنرانی........... 7
مراحل اجرای روش سخنرانی............. 8
محاسن و معایب محدودیتهای روشهای سخنرانی........ 26
نتیجه............. 31
روش پرسش وپاسخ................... 32
هدف از روش پرسش وپاسخ......... 34
محاسن ومحدودیتهای روش پرسش وپاسخ..... 34
روش نمایش (نمایش علمی )......... 35
مراحل اجرای روش نمایش............. 35
محاسن ومحدودیتهای روش نمایش............. 37
روش ایفای نقش .............. 38
فنون كلی اجرای نمایش ............ 39
مراحل اجرای روش ایفای نقش.......... 39
روش گردش علمی ............ 41
روش بحث گروهی............. 46
چه دروس و موضوعاتی را می توان با روش بحث گروهی تدریس كرد؟. 47
درچه موقعیتی ویرای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده كرد؟... 49
مراحل اجرای روش بحث گروهی.......... 50
محاسن ومحدودیتهای روش بحث گروهی ........... 61
روش آزما یشگاهی(آزمایشی)................ 62
محاسن ومحدودیتهای روش آزمایشی........ 65
خلاصه .................. 66
بخش دوم : بررسی روشهای تدریس جدید وتأثیر آنها در یاد گیری دانش آموزان70 
روشهای آموزش انفرادی................ 71
هدفهای آموزش انفرادی............ 72
طرح كلر وسطوح مختلف آن.............. 75
روشهای مختلف آموزش انفرادی......... 79
سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی.......... 88
خلاصه........ 95
روش مسأله ای............... 96
شرایط اجرای روش مسأله ای............ 96
چگونگی اجرای روش مسأله ای.......... 97
محاسن ومحدودیتهای روش مسأله ای............ 99
روش واحدها............................. 100
ویژگی روش واحدها....................... 101
مراحل اجرای روش واحدها..................... 102
روش واحد موضوع........................... 104
ویژگیهای روش واحد موضوع..................... 104
محاسن ومحدودیتهای روش واحد موضوع......... 105
روش واحد تجربی ................ 106
ویژگیهای روش واحد تجربی........................ 106
نمونه ای از یك واحد تجربی ....... 107
روش واحد طرح...................... 109
ویژگی های روش واحد طرح ............ 109
محاسن ومحدودیتهای روش واحد طرح ............ 111
خلاصه ................ 112
فصل سوم طرح تحقیق
متغییرها....... 116
جامعه آماری ونمونه گیری های مختلف توسط دانشمندان....... 116
جامعه اماری ونمونه گیری محقق............... 120
جدول........... 123
نمودار ............. 123
آمار توصیفی........... 124
شاخص مركزی........... 125
فصل چهارم:
نتیجه گیری............. 126
پیشنهادات............. 127
رد یا قبول فرضیه................... 127
فرم خام......... 128
منابع مأخذ............. 129
واژه نامه ........................... 131


بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان


پایان نامه


روشهای تدریس سنتی


روشهای تدریس جدید


تاثیر یادگیری دانش آموزان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ... روشهای تدریس سنتی و ...

دانلود پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و ...

... روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ... بررسی روشهای تدریس سنتی ...

تاثیر روشهای تدریس سنتی و جدید در یادگیری دانش آموزان

... روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ... در بررسی روش‌های تدریس ...

دانلود پایان نامه در مورد بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و ...

... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان: ... روشهای تدریس سنتی و ...

تحقیق بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تأثير آنها در ...

... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانشآموزان ... روشهای تدریس سنتی و ...

خرید و دانلود بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری ... در یادگیری دانش آموزان ...

پایان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتی و جدید و تاثیر آنها در ...

... ,پایان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتی و جدید و ... آنها در يادگيري دانش آموزان دختر ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ... سنتی و جدید تدریس در ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و ... بررسی روشهای تدریس سنتی و ... در یادگیری دانش آموزان 5.

دانلود پروژه رشته روانشناسی : بررسي روشهاي تدريس سنتي و ...

... دانش آموزان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در ...

پایان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتی و جدید و تاثیر آنها در ...

... ,پایان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتی و جدید و ... آنها در يادگيري دانش آموزان دختر ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ... سنتی و جدید تدریس در ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و ... بررسی روشهای تدریس سنتی و ... در یادگیری دانش آموزان 5.

دانلود پروژه رشته روانشناسی : بررسي روشهاي تدريس سنتي و ...

... دانش آموزان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در ...

پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در ...

... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ... روشهای تدریس سنتی و ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ... روشهای تدریس سنتی و ...

بررسي روشهاي تدريس سنتی و جدید و تاثیر آنها در

... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان ... روشهای تدریس سنتی و ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری ... در یادگیری دانش آموزان.

پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در ...

... در یادگیری دانش آموزان ... روشهای تدریس سنتی و جدید و ... بررسی روشهای تدریس سنتی و ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

موضوع: بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری فرمت فایل: word (قابل ویرایش ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ... روشهای تدریس سنتی و ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

موضوع: بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری فرمت فایل: word (قابل ویرایش ...

یادگاری - روشهای تدریس

... برسی روشهای سنتی و تأثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

... آن در یادگیری دانشآموزان ... سنتی و جدید تدریس در ... روشهای سنتی و تأثیرآنها در ...

پایان نامه کامل با موضوع بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و ...

... روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ... بررسی روشهای تدریس سنتی ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

... آن در یادگیری دانشآموزان ... روشهای سنتی و جدید تدریس ... در بررسی روش‌های تدریس ...

دانلود بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ... روشهای تدریس سنتی و ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و ... بررسی روشهای تدریس سنتی و ... در یادگیری دانش آموزان 5.

مقاله بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در ...

مقاله بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید ... در یادگیری دانش آموزان ... بررسی روشهای تدریس جدید ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری ...

... و جدید و تاثیرآنها در ... بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان.

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

پروژه upvc

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران