دانلود رایگان


بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان - دانلود رایگاندانلود رایگان از آنجایی كه بررسی و شناخت ملاكهای همسرگزینی موجبات تشكیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد، بسیار حائز اهمیت است

دانلود رایگان از آنجایی كه بررسی و شناخت ملاكهای همسرگزینی موجبات تشكیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد، بسیار حائز اهمیت است.
لذا در این پژوهش سعی شده به مهم ترین ملاكهایی كه در همسرگزینی افراد تحصیل كرده نقش دارند اشاره گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یك از این عوامل در امر ازدواج بررسی و شناخته شود. در این راستا، هدف تحقیق "بررسی میزان تأثیر پذیری ملاكهای ازدواج از میزان تحصیلات (دانشگاهی) است".
چارچوب تئوریك این بررسی را دیدگاههای همسان همسری، مجاورت مكانی و تئوری مبادله تشكیل میدهند ، بر اساس این تئوریها فرضیاتی مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در این پژوهش بواسطه ویژگی موضوع مورد مطالعه از روش "پیمایش" بعنوان یك روش تحقیق مناسب این قبیل تحقیقات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد، كه در بین یك نمونه (196) نفری از دانشجویان کارشناسی ترم اول و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاییز 84) توزیع و پس از تكمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای و با استفاده از آزمون "t" استیودنت صورت گرفت.
نتایج نهایی تحقیق نشان داد كه ، از بین هفت فرضیه مطرح شده، صرفاً فرضیه های همگنی سنی و همگنی تحصیلی با میزان تحصیلات در امر ازدواج رابطه معنی داری دارند. بدین معنی كه جوانان تحصیل كرده (در جامعه آماری دانشجویان) گرایش بیشتری به ازدواج با كسانی را دارند كه از نظر تحصیلات و سن مشابه آنان باشند. ولی ملاكهای زیبایی ظاهری، اصالت خانواده و رفاه مادی هر چند از نظر دانشجویان مورد بررسی اهمیت زیادی در امر ازدواج دارند، امّا متأثر از متغیر تحصیل نمی باشند، و ملاكهای قومیت و اعتقاد دینی نیز صرف نظر از میزان تحصیلات، در حد متوسط مورد توجه دانشجویان جامعه آماری بوده است.


فهرست مطالب

صفحه


تقدیم و تشکر

- چكیده

1
2


- پیشگفتار
3


فصل اول : " طرح تحقیق"- مقدمه
6


1-1- بیان مسئله
11


2-1- سئوال تحقیق
15


3-1- اهداف تحقیق
16


4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق
18


فصل دوم: " ادبیات تحقیق"الف- ازدواج1-1-2- تعریف ازدواج
22


2-1-2- ازدواج بعنوان یك پدیده اجتماعی و تحول آن
25


3-1-2- انواع ازدواج و معیارهای آن
31


4-1-2- تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران
37


ب- پیشینه تحقیق1-2-2- تحقیقات داخلی
47


2-2-2- تحقیقات خارجی
51


ج- چارچوب نظری1-3-2- نظریه همسان همسری
59


2-3-2- نظریه نیازهای شخصیتی مكمل
69


3-3-2- نظریه مجاورت مكانی (همجواری)
74


4-3-2- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر
76


5-3-2- تئوری تصور از همسر مطلوب
79


- بسوی یك نظریه تركیبی
79


6-3-2- نظریه مبادله
82


- بیان فرضیه ها
85


- مدل تحلیلی
86


فصل سوم: " چارچوب روش تحقیق"1-3- روش تحقیق
88


2-3- تكنیك جمع آوری اطلاعات
89


3-3- اعتبار و روائی
89


4-3- نمونه تحقیق
90


5-3- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
90


6-3- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
92


7-3- زمان و مكان تحقیق
93


8-3- كاربرد علمی و عملی پژوهش
93


9-3- متغیرهای تحقیق
94


10-3- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
94


فصل چهارم :توصیف داده ها
98


فصل پنجم:- نتیجه گیری
149


- محدودیت ها
151


- پیشنهادات
152


- منابع و مأخذ
- پیوست
153
159

فهرست جداول

صفحه

جدول 1-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 1 (زیبایی ظاهری)
99
جدول 2-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 2 (آراستگی ظاهری)
100
جدول 3-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 3 (خوش اندام بودن)
101
جدول 4-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 4 (سن همسر)
102
جدول 5-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 5 (خواندن قرآن و كتابهای دینی)
103
جدول 6-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 6 (رعایت حجاب)
104
جدول 7-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 7 (روزه گرفتن)
105
جدول 8-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 8 (فامیل بودن همسر)
106
جدول 9-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 9 (همشهری بودن همسر)
107
جدول 10-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 10 (زبان و قومیت یكسان)
108
جدول 11-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 11 (شغل پدر همسر)
109
جدول 12-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 12 (شغل مادر همسر)
110
جدول 13-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 13 (درآمد پدر همسر)
111
جدول 14-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 14 (درآمد مادر همسر)
112
جدول 15-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 15 (تحصیلات پدر همسر)
113
جدول 16-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 16 (تحصیلات مادر همسر)
114
جدول 17-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 17 (درآمد همسر)
115
جدول 18-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 18 (تحصیلات تحصیلات همسر)
116
جدول 19-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 19 (شغل همسر)
117
جدول 20-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 20 (مهریه)
118
جدول 21-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 21 (جهیزیه)
119
جدول 22-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 22 (اهمیت توجه به نظر والدین)
120
جدول 23-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 23 (همسان تحصیلی)
121
جدول 24-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 24 (میزان تحصیلات همسر)
122
جدول 25-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 25 (اعتقاد دینی خود فرد)
123
جدول 26-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 26 (تناسب سنی)
124
جدول 27-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 27 (سن مورد نظر برای همسر)
125
جدول 28-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 28 (مقبولیت اجتماعی خانواده همسر)
126
جدول 29-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 29 (اصالت خانواده همسر)
127
جدول 30-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك جنس
128
جدول 31-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك تحصیلات
129
جدول 32-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك سن
130
جدول 33-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك جنس و سطح تحصیلات
131
جدول 34-4- خلاصه شاخص های آماری نمره های آزمایشی در ملاکهای ازدواج
132
جدول 35-4- خلاصه نتایج تحلیل و اریانس یك طرفه (به تفكیك چهار گروه سنی)
141
جدول 36-4- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفكیك جنس)
143
جدول 37-4- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفكیك سطح تحصیلات)
145

 فهرست نمودارها
صفحه

شكل 1 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك جنس

128

شكل 2 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك تحصیلات

129

شكل 3 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك سن

130

شكل 4 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك جنس و سطح تحصیلات

131

شكل 5 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك زیبایی ظاهری

134

شكل 6 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك اعتقاد مذهبی

135

شكل 7 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك قومیت

136

شكل 8 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك رفاه مادی

137

شكل 9 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك سطح تحصیلات همسر

138

شكل 10 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك سن همسر

139

شكل 11 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك اصالت

140


بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان


میزان تحصیلات


ملاكهای ازدواج


دانشجویان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان ... بررسی و شناخت ملاكهای ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ... بر ملاكهای ازدواج در بین ... در بین دانشجویان. بررسی ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان. ... بر ملاكهای ازدواج در بین ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان ... بر ملاكهای ازدواج در بین ...

ملاكهای ازدواج

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان ... بررسی و شناخت ملاكهای ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان+ ... دانشجویان مورد بررسی ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان تأثیر میزان تحصیلات بر ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ... ,بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

x بستن تبليغات. x بستن تبليغات. x بستن تبليغات

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

... بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان دانلود بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان ... بر ملاكهای ازدواج در بین ...

ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

... بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان . بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ... بررسی میزان تأثیر ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

x بستن تبليغات. x بستن تبليغات. x بستن تبليغات

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین ...

... بر ملاكهای ازدواج در بین ... تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

... ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان, ... تأثیر میزان تحصیلات بر ... میزان تحصیلات بر ملاكهای ...

تاثیر میزان تحصیلات

... بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان . بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ... بررسی میزان تأثیر ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان ... بر ملاكهای ازدواج در بین ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان تأثیر میزان تحصیلات بر ...

ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان، ملاكهای ازدواج، ملاكهای ازدواج دانشجویان، تأثیر میزان ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

... عضویت در سایت | خوراک . مطالب پربازدید . دانلود فایل ورد Word پایان نامه بررسی ... در بین دانش ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ...

ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان، ملاكهای ازدواج، ملاكهای ازدواج دانشجویان، تأثیر میزان ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

,بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان ... بر ملاكهای ازدواج در بین ...

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

... عضویت در سایت | خوراک . مطالب پربازدید . دانلود فایل ورد Word پایان نامه بررسی ... در بین دانش ...

پرسشنامه نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان

بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان ... ازدواج, 76. بررسی تأثیر ...

بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در ...

بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان ... ملاكهای همسرگزینی در ...

مقاله بررسی تاثیر اضطراب بر افت تحصیلی دانش …

مقاله بررسی تاثیر اضطراب بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه ... در ترسناک بودن ...

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و …

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر ... بررسی میزان تحمل استرس ... نویسی حرفه ای در ...

خرید و دانلود بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان

... تأثیر میزان تحصیلات بر ... بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان ...

خرید آنلاین دانلود مقاله تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان ...

... سبك حل مسئله بر میزان حرمت ... و تأثیر آن در روح ... مجموعه بررسی تأثیر سبکهای ...

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساخت و تولید

پاورپوینت تهیه اسید بوریك از بوراكس جدید

پاورپوینت تعاریف كیفیت

پاورپوینت رهبری وضعی

پروژه نانو تكنولوژی و كاربردهای آن

داستان نویسی

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملكرد كاركنان

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

دولت الكترونیك

رگولاتورهای ولتاژ و مدارات تغذیه

اقتصاد فروش، تراكم و وضعیت ثبت در بیست كارخانه صنعتی

عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها