دانلود رایگان


بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار - دانلود رایگاندانلود رایگان یكی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی كشورها، سطح سلامت و تندرستی افراد جامعه است به بیان دیگر، سطح سلامت و تندرستی در كشورهای توسعه یافته مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی است

دانلود رایگان فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
فصل اول............................................................................................................... 1
مقدمه..................................................................................................................... 2
بیان مساله ............................................................................................................ 4
فرضیه‌های تحقیق.................................................................................................. 5
اهداف كلی............................................................................................................. 5
اهداف جزیی ......................................................................................................... 5
اهمیت و فایده پژوهش.......................................................................................... 6
تعریف اصلاحات .................................................................................................. 8
تعریف عملیاتی ...................................................................................................... 8

فصل دوم

تعاریف سلامت روان ........................................................................................... 11

تاریخچه مختصری بر سلامت روان..................................................................... 12
اصول بهداشت روان............................................................................................. 13
انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH)...................................................................... 15
رابطه ورزش با سلامت روان............................................................................... 15
زنان و فعالیت بدنی .............................................................................................. 17
جمعیت مسن و فعالیت بدنی.................................................................................. 18
تعاریف ورزش ..................................................................................................... 19
تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال .................................................................. 19
كاربرد ورزش هندبال در جامعه.......................................................................... 20
نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان ........................................... 21
مكتب انسان گرایی................................................................................................. 23
مكتب رفتار گرایی.................................................................................................. 23
مكتب شناخت گرایی ............................................................................................. 24
ورزش از دیدگاه اسلام ....................................................................................... 25
ورزش و درمان ................................................................................................... 25
پیشینة مطالعاتی در جهان..................................................................................... 27
پیشینة مطالعاتی در ایران ..................................................................................... 29

فصل سوم

روش تحقیق ......................................................................................................... 32
جامعه تحقیق.......................................................................................................... 32
نمونه تحقیق........................................................................................................... 33
چگونگی نمونه‌برداری........................................................................................... 33
توضیح درباره نمونه‌ها......................................................................................... 34
نحوه نمره گذاری ................................................................................................. 33
ابزار تحقیق............................................................................................................ 34
- روایی پرسشنامه .............................................................................................. 36
- اعتباری پرسشنامه............................................................................................. 37
روش آماری.......................................................................................................... 40

فصل چهارم

محاسبات آماری علائم جسمانی............................................................................ 44
تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی........................................................................ 44
محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب............................................................ 48
تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب......................................................... 48
محاسبات آماری كاركرد اجتماعی........................................................................ 51
تفسیر و بیان نتیجه كاركرد اجتماعی.................................................................... 51
محاسبات و بیان افسردگی.................................................................................... 54
تفسیر و بیان نتیجه افسردگی................................................................................ 54
محاسبات آماری سلامت عمومی........................................................................... 56
تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی....................................................................... 56

فصل پنجم

خلاصه‌ای از فصول.............................................................................................. 60
مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین........................................................ 60
محدودیتهای پژوهش............................................................................................. 61
پیشنهادات ............................................................................................................. 63
منابع و مآ‎خذ.........................................................................................................

فهرست جداول

جدول علائم جسمانی (1-4).................................................................................. 46         
جدول علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)....................................................... 49
جدول كاركرد اجتماعی (3-4)............................................................................... 53
جدول علائم افسردگی (4-4)................................................................................. 55
جدول سلامت عمومی (5-4)................................................................................. 57

فهرست نمودارها

نمودار علائم جسمانی (1-4)................................................................................. 46
نمودار علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)...................................................... 49
نمودار كاركرد اجتماعی (3-4).............................................................................. 52
نمودار علائم افسردگی (4-4)............................................................................... 55
نمودار سلامت عمومی (5-4)................................................................................ 57
شرح مختصر:
در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غیرورزشكار پرداخته شده است فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:
1- بین علائم جسمانی در زنان ورزشكار با زنان غیر ورزشكار تفاوت وجود دارد. 
2- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشكار با زنان غیرورزشكار تفاوت وجود دارد.
3- بین كاركرد اجتماعی در زنان ورزشكار با زنان غیر ورزشكار تفاوت وجود دارد.
4- بین افسردگی در زنان ورزشكار با زنان غیرورزشكار تفاوت وجود دارد.
گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوی 42-20 ساله می‌باشد كه 30 نفر از آنان دانشجویان ورزشكار حرفه‌ای مجموعه شهید شیرودی و 30 نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشكار واحد قیامدشت در سال 1385 می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشكار و غیرورزشكار با 03/3 t= و با اطمینان 99% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمینان 99% و بین كاركرد اجتماعی با 53/3 t =  و با اطمینان 99% و 999% و بین افسردگی با 59/2 t = و با اطمینان 95/%  و در نهایت بین سلامت عمومی با 57/2t= و با اطمینان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.


بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار


ورزش


سلامت روان


زنان دانشجوی ورزشكار


غیرورزشكار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و ...

بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ... دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار ...

پایان نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار ...

پایان نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و ... تاثیر ورزش برسلامت روان ...

پایان نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار ...

... تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار. ... در زنان دانشجوی ورزشكار ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت …

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت ... در این پژوهش به بررسی رابطه «هوش هیجانی و ...

آموزش صورت وضعیت نویسی

بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و ... بررسی تأثیر رضایت شغلی و ...

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک ... عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی در بین کارکنان آموزش و ...

دانلود تحقیق - filenab.com

... ,بررسی و تحلیل آثار و ... ,بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و ...

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا ، خاک ورزی و مقدار کود …

... برکشت دوم پنبه در ... بررسی اثر بقایای گیاهی ... و مقاله بررسی اثر بقایای گیاهی ...

راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان در این سایت ...

... نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار ... صدا و نویز در خودرو و بررسی ...

تربیت بدنی - marketfile.ir

... ورزشی,بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار,تأثیر فشار ...

پایان نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار ...

پایان نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و ... تاثیر ورزش برسلامت روان ...

پایان نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار ...

... تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار. ... در زنان دانشجوی ورزشكار ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت …

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت ... در این پژوهش به بررسی رابطه «هوش هیجانی و ...

آموزش صورت وضعیت نویسی

بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و ... بررسی تأثیر رضایت شغلی و ...

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک ... عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی در بین کارکنان آموزش و ...

دانلود تحقیق - filenab.com

... ,بررسی و تحلیل آثار و ... ,بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و ...

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا ، خاک ورزی و مقدار کود …

... برکشت دوم پنبه در ... بررسی اثر بقایای گیاهی ... و مقاله بررسی اثر بقایای گیاهی ...

راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان در این سایت ...

... نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار ... صدا و نویز در خودرو و بررسی ...

تربیت بدنی - marketfile.ir

... ورزشی,بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار,تأثیر فشار ...

فروشگاه مهنیا... دانلود پایان نامه ها و پژوهش ها …

تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار. ... زنان و مردان مشهد به ورزش ...

دانلود تحقیق - filenab.com

... ,بررسی و تحلیل آثار و ... ,بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و ...

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا ، خاک ورزی و مقدار کود …

... برکشت دوم پنبه در ... بررسی اثر بقایای گیاهی ... و مقاله بررسی اثر بقایای گیاهی ...

راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان در این سایت ...

... نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار ... صدا و نویز در خودرو و بررسی ...

تربیت بدنی - marketfile.ir

... ورزشی,بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار,تأثیر فشار ...

فروشگاه مهنیا... دانلود پایان نامه ها و پژوهش ها …

تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار. ... زنان و مردان مشهد به ورزش ...

بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه …

بررسی تاثیر اضطراب در ... تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و ...

پرسشنامه , تحقیق , پروپوزال , پایان نامه , …

تبلیغات در اینترنت. اخبار روز

مقاله کامل حسابداری دولتی (موانع و راهكارها)

... (موانع و راهكارها ... سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ...

دانلود پاورپوینت حسابرسی مستمر

پیام تسلیت هنرمندان در پی درگذشت حسن جوهرچی : 0: 6: ... مدل مایو زنانه و مدل مایو ...

پروژه - تربيت بدني و ورزش, تحقیق دانشجویی ورزش, …

... بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار ... بررسی دوپینگ و ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

پروژه upvc

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران