دانلود رایگان


بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها - دانلود رایگاندانلود رایگان از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شركت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند به منظور ارزیابی عملكرد مدیران چهار رویكرد مورد استفاده قرار می گیرد

دانلود رایگان بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

چكیده:
از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شركت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملكرد مدیران چهار رویكرد مورد استفاده قرار می گیرد
1 . رویكرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
2 . رویكرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
3 . رویكرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ،  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
4 . رویكرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویكرد اقتصادی در ارزیابی عملكرد  مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملكرد مالی شركتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .
هدف اصلی این تحقیق این است كه آیا بازدهی و سودآوری شركتهایی كه به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری كرده است یا خیر ؟
نتایج این تحقیق بدین صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است  .

مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم كاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به  بهبود كارایی فعالیت شركتها و كاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور یا به منظور «كاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا كارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده  در سال 1369 اشاره كرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی را بر بازدهی و عملكرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است كه نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .


فهرست مطالب:
چكیده:..  1
مقدمه:..  2
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1-مقدمه :         4
2-1 بیان مسئله      4
3-1 تاریخچه تحقیق            5
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق           6
5- 1 اهداف تحقیق  6
6-1 چارچوب نظری تحقیق   7
7-1 فرضیات تحقیق            7
8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات       8
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه:         11
2-2بخش اول ) خصوصی سازی        11
1-2-2 تعریف خصوصی سازی          11
3-2 اهداف خصوصی سازی 12
4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی          13
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم            14
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص     14
3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی 15
4-4-2روش چهارم : تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر          15
5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی...       15
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد     16
5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان  17
6-2خصوصی سازی در ایران            19
7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی  22
8-2 مشكلات خصوصی سازی           22
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی  23
1-9-2شاخص های سنجش عملكرد       23
10-2معیارهای مالی سنتی     25
1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها  (ROI)            26
2-10-2سود باقی مانده (RI)   26
3-10-2بازده فروش (ROS)   27
4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27
5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)        27
11-2 دلایل مطرح شدن EVA            28
12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA       29
13-2سود خالص عملیاتی پس از كسر مالیات ( NOPAT )  34
14-2 نرخ بازده سرمایه        35
1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی 35
2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی          39
15-2 استاندارد سازی EVA   40
16-2 اهمیت و كاربرد EVA  41
17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C )           43
18-2 مزایای EVA 46
19-2 معایب EVA  48
20-2 نتیجه گیری  48
21-2سابقه تحقیق   48
1-21-2 تحقیقات جهانی        48
2-21-2 تحقیقات در ایران     50
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه:         53
2-3 روش تحقیق    53
3-3 اهداف تحقیق   53
4-3 فرضیات تحقیق            53
5- 3 دوره زمانی تحقیق       54
6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها          54
7-3 جامعه آماری   55
8-3 روش جمع آوری اطلاعات          56
9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق   56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4-‏ مقدمه:         59
2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش            59
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه:          72
1-5 نتیجه گیری    72
1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 :   72
2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 :   72
3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 :   73
2-5 پیشنهادات      73
1-2-5 پیشنهادات کاربردی    73
2-2-5  پیشنهادات آتی         74
3-5 محدودیت های تحقیق     75
4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته            76
پیوستها:
پیوست شماره 1:    79
پیوست شماره 2:    80
پیوست شماره 3:    84
پیوست شماره 4:    91
پیوست شماره 5:    97
منابع و ماخذ:
منابع فارسی:        104
منابع لاتین:          105
چکیده انگلیسی .......................................................................................................106

فهرست جداول:
جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987      16
جدول 2-2 : آمار واگذاری شركتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 )      21
جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی...          60
جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی     61
جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی     61
جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون          62
جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه            63
جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه          65
جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه  نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..      65
جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون         66
جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه  سرمایه        67
جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه       68
جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه  سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..   68
جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2           69
جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها      69
جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی            75


عنوان: بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
فرمت: doc
تعداد صفحات: 118


بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها


تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها


خصوصی سازی شرکتهای دولتی


تاثیر خصوصی سازی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای دولتی


دانلود مقاله


دانلود پژوهش


دانلود تحقیق


مقاله


پژوهش


تحقیق


مقاله حسابداری


حسابداری


دانلود مقاله حسابداری


پایان نامه


دانلود پایان نامه


پایان نامه حسابداری


دانلود پایان نامه حسابداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها دسته: حسابداری بازدید: 1 ...

مدیریت | مدیریت صنعتی

عنوان : بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها تعداد صفحات : ۱۱۸ ...

خرید پایان نامه و کارورزی / پروژه بایگانی | مدیریت …

عنوان : بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها تعداد صفحات : ۱۱۸ ...

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

قیمت فایل فقط 11,900 تومان. بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها. ... تاثیر خصوصی سازی بر ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش ... بر ارزش افزوده اقتصادی ...

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

به دانلود پروژه و پایان نامه خوش آمدید. وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر ...

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها. از مهمترين موارد مورد ...

پایان نامه خصوصی سازی شرکتهای با مالکیت دولتی و ارزش ...

پایان نامه خصوصی سازی شرکتهای با مالکیت دولتی و ارزش افزوده اقتصادی آنها ...

marketingfile.ir

marketingfile.ir

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها. از مهمترين موارد مورد ...

پایان نامه خصوصی سازی شرکتهای با مالکیت دولتی و ارزش ...

پایان نامه خصوصی سازی شرکتهای با مالکیت دولتی و ارزش افزوده اقتصادی آنها ...

marketingfile.ir

marketingfile.ir

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش ...

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پایان نامه ...

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

پایان نامه دات کام |پایان نامه ارشد|پایان نامه کارشناسی ارشد|پروژه دات کام|دانلود پایان ...

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش افزوده ...

... بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش افزوده ... بر ارزش افزوده اقتصادی ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش ... بر ارزش افزوده اقتصادی آنها ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر خصوصی سازی ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

پروپوزال بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش ...

نام: پروپوزال بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی انها

تحقیق بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

تحقیق بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها مربوطه به صورت فایل ...

پروپوزال بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش ...

نام: پروپوزال بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی انها

تحقیق بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

تحقیق بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها مربوطه به صورت فایل ...

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش. دسته بندی: علوم ...

پايان نامه بررسی خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

... بررسی تاثیر خصوصی سازی ... خصوصی سازی شرکتهای دولتی, ... دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

... مبانی کامپیوتر و برنامه سازی; بررسی اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه ...

فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ...

نام: فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی انها

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش ...

مجموعه راهنمای تعمیرات موبایل آیفون - Apple iPhone 6; تحقیق و بررسی در مورد ماشین آلات ساختمانی

پایان نامه حسابداری :: دانلود پروژه،پایان نامه و مقالات

دانلود پروژه،پایان نامه و مقالات. دانلود پروژه،پایان نامه و مقالات. خانه; درباره من; سرآغاز ...

پایان نامه بررسی تأثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر

پایان نامه بررسی تأثیر رشد اقتصادی ... خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها.

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

پروژه upvc

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران