دانلود رایگان


ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP - دانلود رایگاندانلود رایگان گسل‌های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تكتونیكی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است

دانلود رایگان ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله  با استفاده از AHP

گسل‌های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تكتونیكی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممكن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسك‌پذیری بالایی در مقابل زلزله برخوردار است. در تحقیق حاضر، با تلفیق GIS و AHP و معرفی شاخص‌های آسیب‌پذیری، به بررسی وضعیت کنونی بافت فرسوده شهر میناب از نظر میزان آسیب‌پذیری در برابر زلزله پرداخته و نواحی آسیب‌پذیر مشخص شد. داده‌های مورد نیاز از جمله شبکه معابر شهری، کاربری‌ها، تراکم جمعیت، مشخصات سازه‌ای و ... گردآوری و جهت ایجاد پایگاه داده آماده‌سازی شدند. سپس با توجه به حجم انبوه شاخص‌های مکانی، جهت حصول به اطلاعات برای اخذ تصمیم، داده‌ها با استفاده از GIS و روش  AHPپردازش و نقشه نهایی آسیب‌پذیری بافت فرسوده تولید شده و مناطق با درجات مختلف آسیب‌ مشخص گردید. بر اساس این نقشه، محلات شیخ آباد، شهید عباسپور، پاکوه، باغ ملک، جوی باریکو و جنگجنگو بافت فرسوده (محلات قدیمی) به عنوان محدوده‌های با آسیب‌پذیری زیاد مشخص شده‌اند. این در حالی است که محلات پاکوه و باغ ملک جز تراکم‌های بالای جمعیتی در منطقه بافت فرسوده محسوب می‌شوند. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آسیب‌های ناشی از زلزله، بدلیل فرسوده بودن و مقاومت کم ساختمان‌ها، ریزدانگی ساختمان‌ها و معابر کم عرض می‌باشد که این امر لزوم اتخاذ تصمیمات ویژه‌ای را در جهت کاهش آسیب و مدیریت بحران مشخص می‌نماید. در بحث زلزله و شهر، سیستم GIS با قابلیت جمع‌آوری داده‌های مکانی و توصیفی، ذخیره‌سازی، تغییر و تحول، تحلیل، مدل‌سازی و نمایش اطلاعات مکانی به همراه اطلاعات غیرمکانی می‌تواند به عنوان علم و فن‌آوری بهینه در جهت ساماندهی و تجزیه و تحلیل جامع و سریع اطلاعات و کمک به اخذ تصمیمات سریع و در عین حال صحیح در مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد.
 کلید واژه: زلزله، آسیب‌پذیری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی، بافت فرسوده شهر میناب.

 فهرست مطالب
1
فصل اول.. 8
1-1. مقدمه. 9
1-2. بیان مسأله. 9
سؤال‌های اصلی تحقیق.. 10
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10
1-4. پیشینه تحقیق.. 36
1-5. فرضیه‌های تحقیق.. 11
1-6. اهداف اساسی تحقیق.. 11
1-7. جمع‌بندی كلی.. 11
2 فصل دوم. 12
2-1. شهرها و مخاطرات طبیعی 13
2-2. خطر زلزله در شهرها 13
2-2-1. خطر زلزله. 13
2-2-2. آسیب‌پذیری در زلزله. 14
2-2-3. بحران زلزله: 14
2-3. انواع بحران.. 15
2-4. زلزله و بحران ناشی از آن.. 15
2-5. منابع لرزه‌ای.. 16
2-6. شدت و بزرگی زلزله. 16
2-7. آسیب‌ها و خسارات ناشی از زلزله. 16
2-7-1. خسارات وارد بر زمین: 17
2-7-2. خسارت وارد بر سازه‌ها 17
2-7-2-1. خسارت وارد بر ساختمان‌ها 18
2-7-2-2. خسارت وارد بر سازه‌های غیر ساختمانی.. 18
2-7-2-3. خسارت وارد بر شریان‌های حیاتی.. 18
2-7-2-4. خسارات ناشی از حوادث ثانویه. 18
2-8. گسترش فیزیکی شهرها و افزایش آسیب‌پذیری.. 18
2-8-1. ایمنی شهری.. 19
2-8-2. آسیب‌پذیری شهری.. 20
2-8-3. ساختار شهر. 20
2-8-4. بافت شهر. 21
2-9. فرسایش و فرسودگی.. 23
2-10. عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها 23
2-10-1. تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی.. 25
2-11. برنامه‌ریزی شهری و آسیب‌پذیری شهرها 25
2-12. ارتباط بین کاربری زمین و آسیب‌پذیری در برابر زلزله. 26
2-13. مدیریت بحران.. 27
2-14. نقش GIS در مدیریت بحران.. 28
2-14-1. GIS و فاز کاهش اثرات.. 29
2-14-2. GIS و فاز آمادگی.. 29
2-14-3. GIS و فاز پاسخگویی.. 29
2-14-4. GIS و فاز بازسازی.. 30
2-15. نقش برنامه‌ریزی شهری در مدیریت بحران (زلزله) 30
2-16. تصمیم‌گیری.. 30
2-16-1. تصمیم‌گیری مکانی.. 31
2-16-1-1. تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) 31
2-16-1-1-1. مدل‌های گسسته و پیوسته. 33
2-16-1-1-2. مدل های جبرانی و غیر جبرانی.. 33
2-16-1-1-3. نمونه‌های فردی و گروهی.. 33
2-17. روش‌های‌ وزن‌دهی‌: 34
2-17-1. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی( (AHP. 34
2-18. مجموعه‌های فازی و عارضه‌های فازی.. 35
3 فصل سوم. 42
3-1. موقعیت جغرافیایی شهر میناب.. 43
3-1-1. ویژگی‌های طبیعی و زمین‌شناسی منطقه. 44
3-1-2. اقلیم شهر میناب.. 45
3-2. بلایای طبیعی به ویژه مسائل مربوط به زلزله‌خیزی و جایگاه اراضی در مدیریت بحران.. 46
3-3. نظام فضایی و تقسیمات كالبدی شهر میناب.. 46
3-4. معرفی كلی بافت‌های فرسوده و مسئله‌دار شهر میناب.. 47
3-5. گونه‌بندی بافت‌های فرسوده شهر میناب.. 47
3-5-1. بافت قدیمی.. 48
3-5-2. بافت میانی.. 48
3-5-3. بافت حاشیه‌ای جدید. 48
3-6. بررسی زیرساخت‌های شهری.. 49
3-7. بررسی کاربری‌های بافت فرسوده شهر. 49
3-8. ایجاد پایگاه اطلاعاتی.. 51
3-8-1. گردآوری و آماده‌سازی داده. 51
3-8-2. طراحی پایگاه اطلاعاتی.. 52
3-9. تلفیق روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 52
3-10. انتخاب معیارهای ارزیابی آسیب‌پذیری.. 53
3-10-1. آسیب‌پذیری ناشی از تراكم جمعیتی محله‌های بافت فرسوده. 54
3-10-2. آسیب‌پذیری ناشی از میزان دسترسی به فضاهای باز. 57
3-10-3. آسیب‌پذیری ناشی از جنس مصالح و عمر سازه‌ها 58
3-10-4. آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت ساختمانی (مساحت قطعات) 60
3-10-5. آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات.. 62
3-10-6. دسترسی به شبکه معابر و تأثیر آن بر میزان آسیب‌پذیری.. 63
3-10-7. آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌ها 64
3-11. وزن‌دهی معیارها و قواعد تصمیم‌گیری چندمعیاری.. 65
3-11-1. روش مبتنی بر مقایسه دو به دو. 66
3-11-1-1. ساختن سلسله‌مراتب... 66
3-11-1-2. مقایسه زوجی و محاسبه وزن.. 66
3-11-1-3. محاسبه نرخ ناسازگاری.. 67
3-11-1-3-1. میانگین بردار ناسازگاری.. 68
3-11-1-3-2. محاسبه شاخص ناسازگاری.. 68
3-11-1-3-3. محاسبه شاخص ناسازگاری ماترس تصادفی.. 68
3-11-1-3-4. محاسبه نرخ ناسازگاری.. 69
3-12. فازی‌سازی لایه‌ها 69
3-13. نتیجه‌گیری.. 70
4 فصل چهارم. 71
4-1. تحلیل آسیب‌پذیری در برابر زلزله به تفکیک شاخص‌های معرفی شده در تحقیق.. 72
4-1-1. ‌‌ آسیب‌پذیری ناشی از تراکم جمعیت... 72
4-1-2. آسیب‌پذیری ناشی از دسترسی به فضاهای باز. 73
4-1-3. آسیب‌پذیری ناشی از قدمت ساختمان‌ها 73
4-1-4. آسیب‌پذیری ناشی از جنس مصالح ساختمان‌ها 74
4-1-5. آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت‌های ساختمانی.. 75
4-1-6. آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات طبقات ساختمان.. 76
4-1-7. عدم دسترسی به معابر شهری و آسیب‌پذیری ناشی از زلزله. 77
4-1-8. آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌های همجوار. 78
4-2. محاسبه‌‌ی وزن‌های شاخص‌ها 80
4-3. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری منطقه. 82
4-4. فازی‌سازی لایه‌های اطلاعاتی.. 83
4-4-1. عملگر فازی AND.. 88
5 فصل پنجم.. 89
5-1. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 90
5-2. آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق.. 91
5-3. محدودیت‌ تحقیق.. 92
5-4. پیشنهادها 92
5-5. منابع.. 93
فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 انواع خرابی‌های زمین در برابر زلزله. 17
جدول 2-2 ارزیابی مختلف قطعه‌بندی هنگام و بعد از وقوع زلزله. 22
جدول 2-3- رابطه‌ی درجه‌ی آسیب‌پذیری و انواع بافت‌های شهری. 23
جدول 2-4- متغیرهای مؤثر بر آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها. 24
جدول 3-1- آمار مربوط به زمین لرزه‌های روی داده در استان هرمزگان  و از جمله شهر میناب طی 10 سال گذشته. 46
جدول 3-2 سطح و سهم کاربری‌های مختلف بافت فرسوده شهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 51
جدول 3-5 طبقات دسترسی به فضای باز و آسیب‌پذیری. 59
جدول 3-6  مصالح بنا در محدوده بافت فرسوده شهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 60
جدول 3-7  قدمت ابنیه در محدوده بافت فرسوده شهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 61
جدول 3-8  طبقات مصالح و عمر ساختمانی و آسیب‌پذیری. 61
جدول 3-9 کلاس‌های قطعات تفکیکی مساحت و آسیب‌پذیری. 62
جدول 3-10 تعداد طبقات ساختمان‌ها و آسیب‌پذیری براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 63
جدول 3-11 سلسله مراتب معابر شهری و آسیب‌پذیری. 65
جدول 3-12 فاصله از کاربری‌های خطرزا و آسیب‌پذیری . 66
جدول 3-13: مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 68
جدول 3-14: شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی. 69
جدول (4-1): محاسبه وزن نهایی معیارها . 82
جدول 4-2: آسیب‌پذیری حاصل از ترکیب متغیرها‌ 83
جدول 4‑3 نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشه‌های معیار در منطق فازی   84
  فهرست شکل‌ها


شکل 3-1 نقشه موقعیت جغرافیایی شهر میناب.. 46
 شکل3-2- نقشه کاربری اراضی مختلف بافت فرسوده شهر میناب 53
شکل3-3- نقشه تراکم جمعیتی بافت فرسوده 59
شکل 3-4- نقشه فضاهای باز محدوده بافت فرسوده 60
شکل 3-5- نقشه جنس مصالح بافت فرسوده  61
شکل 3-6- نقشه قدمت ابنیه بافت فرسوده  62
شکل 3-7- نقشه مساحت قطعات ساختمانی منطقه. 64
شکل 3-8- نقشه تعداد طبقات بافت فرسوده 65
شکل 3-9- شبکه معابر شهری منطقه 66
شکل 3-10- موقعیت نقاط خطرزا در بافت فرسوده 68
شکل4-1- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از افزایش تراکم جمعیت.. 75
شکل 4-2- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از دوری از فضاهای باز عمومی.. 76
شکل 4-3- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از قدمت سازه 77
شکل 4-4- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از نوع مصالح ساختمانی.. 78
شکل 4-5- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت ساختمان 79
شکل 4-6- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات.. 80
شکل 4-7- نقشه دسترسی به معابر شهری و تأثیر آن بر میزان آسیب‌پذیری.. 81
کل 4-8- ماتریس سازگاری کاربری‌ها با در نظر گرفتن عوامل مخاطره انگیز در زلزله 82
شکل 4-9- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌ها 83
شکل 4-10- نمودار محاسبه وزن‌ها در نرم‌افزار Expert Choice. 84
شکل 4-11- نقشه پهنه‌بندی آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر میناب به روش AHP. 85
شکل 4-12- نقشه فازی تراکم جمعیت.. 87
شکل 4-13- نقشه فازی تعداد طبقات ساختمان. 87
شکل 4-14- نقشه فازی مساحت قطعات ساختمان. 88
شکل 4-15- نقشه فازی سازگاری کاربری‌ها 88
شکل 4-16- نقشه فازی دسترسی به فضای باز 89
شکل 4-17- نقشه فازی قدمت بنا 89
شکل 4-18- نقشه فازی مصالح ساختمان. 90
شکل 4-19- نقشه فازی دسترسی به معابر. 90
شکل 4-20- نقشه آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر میناب به روش Fuzzy AND. 91ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP


GIS


آسیب پذیری


مساكن شهری


سیستم اطلاعات جغرافیایی


پروژه


پژوهش


مقاله


تحقیق


دانلود پروژه


دانلود پژوهش


دانلود مقاله


دانلود تحقیقتحلیل سلسله مراتبی


بافت فرسوده شهر میناب


زلزله


AHP


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با ...

ارزیابی gis مبنای آسیبپذیری مساكن ... زلزله با استفاده از ahp ... شهری در برابر زلزله با ...

ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با ...

ارزیابی gis مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با ... با استفاده از ahp · ارزیابی gis ...

ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با ...

... شهری در برابر زلزله با ... gis مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از ahp .

ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با ...

ارزیابی gis مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با ... زلزله با استفاده از ahp ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... برابر زلزله با استفاده از ahp ... ارزیابی gis مبنای آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله با ...

مقالات مشابه با مقاله: تحلیل آسیبپذیری مساکن شهری در برابر ...

مقالات مشابه با مقاله: تحلیل آسیبپذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله مطالعه موردی:مساکن ...

زورکس - نسخه موبایل

ارزيابي gis مبناي آسيبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با

دانلود پايان نامه کارشناسي ارشد ارزيابي آسيب …

... شهرها در برابر زلزله با استفاده از gis ... ارزیابی gis مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر ...

تعریف آسیب پذیری شهری | هاست ارزان

ارزیابی gis مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با ... های شهری با استفاده از روش ...

gis - appihaa.rozblog.com

... های gis استان ... عرضه شده در جهان فقط به اندازه یک خودکار! حمل آسان قابل استفاده با تمام ...

زورکس - نسخه موبایل

ارزيابي gis مبناي آسيبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با

دانلود پايان نامه کارشناسي ارشد ارزيابي آسيب …

... شهرها در برابر زلزله با استفاده از gis ... ارزیابی gis مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر ...

تعریف آسیب پذیری شهری | هاست ارزان

ارزیابی gis مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با ... های شهری با استفاده از روش ...

gis - appihaa.rozblog.com

... های gis استان ... عرضه شده در جهان فقط به اندازه یک خودکار! حمل آسان قابل استفاده با تمام ...

بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در

... در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از ... بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت ... با ما ...

تأثیرات محیطی بر رفتار مشتری

تماس با ما; اطلاعات ... تغییرات را كنترل كنند و از این ... بر رفتار مشتری در توسعه برنامه های ...

بررسی رابطه سیلاب های دوره گرم سال با پارامترهای اقلیمی در ...

... در دوره گرم سال از ... gis مبنای آسیبپذیری مساكن شهری در برابر زلزله با استفاده از ahp.

امنیت شبکه - 20proje20.rozblog.com

تماس با ما; اطلاعات ... در این بخش مقدماتی در مورد امنیت پروتکها و انواع ... سپس سه نمونه از نرم ...

بررسی آسیب پذیری ساختمان | هاست ارزان

... های شهری در برابر زلزله با ... زلزله با استفاده از ... از این تحقیق ارزیابی آسیب ...

مبانی و پیشینه نظری سرطان

... همراه با کاربران عزیز هستیم. در این ... هم از جوایز ویژه ... برتر در نظر گرفته شده استفاده ...

استفاده - appiha.ir

تبلیغات در ... استفاده از اعمال بودجه بندي ها براي برنامه ريزي و اجراي ارزيابي: ... تماس با ما ...

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساخت و تولید

پاورپوینت تهیه اسید بوریك از بوراكس جدید

پاورپوینت تعاریف كیفیت

پاورپوینت رهبری وضعی

پروژه نانو تكنولوژی و كاربردهای آن

داستان نویسی

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملكرد كاركنان

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

دولت الكترونیك

رگولاتورهای ولتاژ و مدارات تغذیه

اقتصاد فروش، تراكم و وضعیت ثبت در بیست كارخانه صنعتی

عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها