دانلود رایگان


جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران - دانلود رایگاندانلود رایگان این جزوه درمورد مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران است كه با فرمت پی دی اف در 214صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ

دانلود رایگان جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران


جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ


مجموعه تست

 -1 کدام دسته از عوامل زیر در انتقل خاك مؤثرند؟

1 ) آب، باد، ثقل، یخ، انسان 2) رسوبگذاری، انجماد، حرارت، انسان

3 ) هوازدگی، فرسایش، پخشیدگی، انسان 4) زلزله، سیل، صنعت، انسان

 -2 در مورد چگونگی شکلگیری و نحوه به وجود امدن انواع خاكها، کدام عبارت صحیح است؟

1) خاكهای دانهای از تخریب شیمیایی سنگها به وجود امدهاند.

2) خاكهای ریزدانه رسی از تخریب مکانیکی سنگهای دگرگونی به وجود آمدهاند.

3) رسها از روند تخریب فیزیکی خاك به وجود میآیند و شکل دانههای آنها صفحهای است.

4) ریزدانهها از روند تخریب شیمیایی خاك بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند.

3- کدام یک از جملات زیر در مورد خاصیت خمیری خاكهای ریدانه رسی صحیح است؟

1)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است.

2)علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است.

3)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است.

4) علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانههای رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است.


 ( -5 چگالی ویژه GS) نمونهای از خاك اشباع /65 2 است. نسبت تخلخل آن /93 0 است. درصد رطوبت خـاك

چقدر است؟


 30% (4 35% (3 100% (2 26/5% ( 1« 10» مهندسی عمران


 -6 در خاکی حجم هوای موجود در آن برابر حجم اب میباشد و حجم اب آن نصف حجم ذرات جامـد اسـت.

نسبت تخلخل این خاك چقدراست؟

 (1 4 (2 3 0/5 (2 025 ( 1

 -7 حد روانی خاکی 40 و حد خمیری آن 30 میباشد. اگرفرض شود حد انقباض آن دو برابـر دامنـه خمیـری

 s=2/7 در نظر گرفته شود، وزن مخصوص خاك در رطوبت حد انقباض را بر حسب m باشد و G

3

KN / تعیـین

W

نمائید. Kn

m

3

10 g =

 21 (4 20 (3 19 (2 18 ( 1


پاسخنامه سوالات تستی

 1 1) گزینه صحیح میباشد.

آب، باد، ثقل، یخ، انسان

 4 2) گزینه صحیح میباشد.

ریزدانهها از روند تخریب شیمیایی خاك بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند.

 1 3) گزینه صحیح میباشد.

علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است

 2 4) گزینه صحیح میباشد.

3 5) گزینه صحیح میباشد.

G S r o o W = S e

W ´ 65/2 = 1´93 0/ ® W= 35%

 4 6) گزینه صحیح میباشد.

 4 7) گزینه صحیح میباشد.

LL=40 PL=30

PI+LL-PL= 10 خمیری دامنه Þ SL= 2´10= 20 انقباض حد

G S r o o W = S e ® e = 2 / 7´ = 0/ / 2 0 54 است اشباه انقباض حد در خاك


 فهرست مطالب


مجموعه تست ................................................................................................................................ ...9

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................15

مجموعه تست ................................................................................................................................ .20

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................25

مجموعه تست ................................................................................................................................ .29

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................37

مجموعه تست ................................................................................................................................ .41

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................47

مجموعه تست ................................................................................................................................ .51

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................61

مجموعه تست ................................................................................................................................ .68

پاسخنامه سوالات تستی...................................................................................................................... 76

مجموعه تست ................................................................................................................................ .82

پاسخنامه................................................................................................................................ .......85

مجموعه تست ................................................................................................................................ .87

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................93

مجموعه تست ................................................................................................................................ .97

پاسخنامه سوالات تستی.................................................................................................................... 105

نمونه سوالات تستی ........................................................................................................................ 111

پاسخنامه سوالات تستی.................................................................................................................... 116

مجموعه تست ............................................................................................................................... 118

پاسخنامه کلیدی سوالات ................................................................................................ .................. 123

مجموعه تست ............................................................................................................................... 124

مجموعه تست ............................................................................................................................... 128

مجموعه تست ............................................................................................................................... 133

مجموعه تست ............................................................................................................................... 139

مجموعه تست ............................................................................................................................... 143

مجموعه تست ............................................................................................................................... 147

مجموعه تست ............................................................................................................................... 153

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 157

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 161

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....166

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 171

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 174

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 178

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 183

مجموعه تست............................................................................................................................... 185

مجموعه تست............................................................................................................................... 187

مجموعه تست............................................................................................................................... 189

مجموعه تست............................................................................................................................... 191

مجموعه تست............................................................................................................................... 194

مجموعه تست............................................................................................................................... 198

مجموعه تست............................................................................................................................... 200

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 203

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 205

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 207

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 210

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 212

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 214

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....216
نوع فایل:Pdf

سایز :7.55 MB

 تعداد صفحه:214


جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران


دانلود کتاب مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران


کتاب مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران


دانلود مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران


دانلود کتاب کنکور


فروشگاه اینترنتی


کسب درآمد اینترنتی


کسب درآمد از اینترنت


همکاری در فروش فایل


سیستم فروشگاه دهی


کارافرینی


کسب و کار


پروژه


پایان نامه


پژوهش


جزوه


مقاله


دانلود پر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران

جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران ... جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی ...

جزوه مجموعه تست مکانيک خاك و پي مهندسي عمران

جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی ... تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران · جزوه مجموعه تست مکانیک ...

دانلود جزوه مجموعه تست مکانيک خاك و پي مهندسي عمران

دانلود جزوه مجموعه تست مکانيک خاك و پي مهندسي عمران 1 . دانلود جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و ...

دانلود جزوات کلاس های سری عمران

دانلود جزوه مجموعه تست مکانيک خاك و ... تست مکانیک خاك و پی ... جزوه درسی مهندسی عمران ...

دانلود مجموعه گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک - مهندسی عمران

نمونه سوال ارشد عمران; جزوه و ... آزمون نظام مهندسی ( تست و ... مکانیک خاک (عکس + ورد + پی دی ...

√وبلاگ جامع و تخصصی دانلود مهندسی عمران√ - جزوه مکانیک

... مهندسی عمران√ - جزوه ... جزوه مکانیک خاک و پی (5) ... کنندگان Civil20 مجموعه جزوات مکانیک ...

دانلود جزوه مكانيك خاك ساسان امير فشاري - مهندسی عمران

... به دنبال جزوه خاك ايشان هستند و ما ... مهندسین عمران مکانیک ... مهندسی ( تست و ...

مرجع مهندسی عمران - جزوه مکانیک خاک

مرجع مهندسی عمران - جزوه مکانیک ... ها، نرم افزارهای مهندسی، ديدگاهها، و ... جزوه مهندسی پی.

جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست

جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست ... 246 جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه…, جزوه مصالح ساختمانی ...

دانلود رایگان پروژه - مکانیک خاک و پی

مجموعه به صورت دستنویس و به ... ترم مکانیک خاک و مهندسی پی ... رشته عمران ) جزوه مهندسی پی ...

مرجع مهندسی عمران - جزوه مکانیک خاک

مرجع مهندسی عمران - جزوه مکانیک ... ها، نرم افزارهای مهندسی، ديدگاهها، و ... جزوه مهندسی پی.

جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست

جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست ... 246 جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه…, جزوه مصالح ساختمانی ...

دانلود رایگان پروژه - مکانیک خاک و پی

مجموعه به صورت دستنویس و به ... ترم مکانیک خاک و مهندسی پی ... رشته عمران ) جزوه مهندسی پی ...

√وبلاگ جامع و تخصصی دانلود مهندسی عمران√ - دانلود مجموعه ...

√وبلاگ جامع و تخصصی دانلود مهندسی ... دانلود مجموعه جزوات مکانیک خاک ... مهندسی عمران ...

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک | جدیدترین …

دانلود مهندسی عمران و ... دانلود جزوه دینامیک خاک و مکانیک سنک دکتر ... جزوه pdf مجموعه نکات ...

دانلود رایگان پروژه - آزمایشگاه مکانیک خاک و پی

... آزمایشگاه مکانیک خاک و پی - عمران-معماری ... خوردگي خاك و سرعت ... مهندسی عمران ...

نمونه سوالات مکانیک خاک و پی (دوره کاردانی)

خداوند عز و جل :(آل عمران: ... جزوه مهندسی پی "مهندس دریس زاده ... نمونه سوالات مکانیک خاک و پی ...

وبلاگ تخصصی عمران ومعماری - دانلود کتاب و جزوه

این وبلاگ برای افزایش دانش مهندسان عمران و ارائه ... این جزوه نسخه پی دی ... نظام مهندسی و ...

جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی

دانلود جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی ... مهندسی پی; مکانیک ... جزوه گیاه شناسی و خاك ...

وبلاگ یک مهندس... - دانلود جزوه پی و سازه

اندركنش خاك و سازه ... متن کامل جزوه مهندسی پی و سازه را از لینک زیر ... مهندسی عمران, پی و ...

دانلود جزوه مکانیک خاک - جستجو و دانلود کتاب

... دانلود جزوه مکانیک ... مهندسی عمران ... تحلیل و طراحی در مهندسی خاک و پی، یکی از ...

تدبیرسازه پایگاه جامع مهندسی عمران - مهندسی خاک و پی

تدبیرسازه پایگاه جامع مهندسی عمران - مهندسی خاک و پی ... جزوه مکانیک ... خاك, نفوذپذیري و ...

دانشجویان عمران 87 مجتمع آموزش عالی فسا - جزوه مکانیک

... جزوه مکانیک خاک در 128 ... محاسبات در مهندسی عمران و ... گرایش مهندسی خاک و پی ...

معرفی کتاب تست ارشد عمران

... برای مهندسی عمران ... و پی مکانیک خاک و مهندسی پی ... مجموعه تست های مکانیک خاک ...

مدرسان شریف | نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی ...

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران ... مکانیک خاک و پی ... تست‌های خاك و پی ...

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - دکتری …

... آب - دکترای فنی و مهندسی - جزوه ... مجموعه مهندسی عمران ... مهندسی مکانیک بیوسیستم و ...

وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک - کنکور دکتری

... کنکور سراسری دکترای مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی سال ... (مجموعه عمران و نقشه ...

جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا

مواد تشكیل‌دهنده‌ خاك و ... به همراه مجموعه تست ... جزوه ... رشته عمرانمکانیک خاک و پی ...

وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک - مجموعه

... مجموعه استانداردهای astm مکانیک خاک ... (خاک و پی) ... کتابخانه مهندسی عمران.

جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی عمران

جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی عمران دسته: ... جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی عمران ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

پروژه upvc

بررسی مقایسه ای استرس شغلی در بین مدیران و دبیران