دانلود رایگان


جزوه زیست سلولی و مولکولی - دانلود رایگاندانلود رایگان این جزوه درمورد زیست سلولی و مولکولی رشته زیست شناسی است كه با فرمت پی دی اف در 485 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

دانلود رایگان جزوه زیست سلولی و مولکولی 


مقدمه:ساختار و عملکرد سلول ها 
سلول ها واحدهای اساسی موجودات زنده را تشکیل می دهند. همه ی بافتها و اندام ها از سلول ساخته شده اند. در بدن
هر انسان در حدود 60 تریلیون سلول ( که هر گروه نقشی اختصاصی در اجتماع سازمان یافتـه ی بـدن دارنـد) در حـال
همکاری با هم هستند. در موجودات زنده ی تک سلولی همه ی کارهای حیاتی درون این بسـته ی میکروسـکوپی انجـام
می شود. 
سلول های پروکاریوت و یوکاریوت 
یکی از تفاوت های اساسی این دو که باعث اختلاف نام آنها شده است، این است که پروکاریوت هـا فاقـد غشـای هسـته
هستند. غشای هسته در همه ی سلول های یوکاریوتی وجود دارد. 
باکتریها پروکاریوت هستند و در میان آنها ، سیانوباکتری ها و باکتری های رشته ای پیچیده ترین سـاختار را نشـان مـی
دهند. 
اندامک های سلول های یوکاریوتی و کار آنها 
سلول های یوکاریوتی را معمولا غشای پلاسمایی که نازك و محکم است و نفوذ پذیری انتخابی دارد، محاصره مـی کنـد. 
این غشا عبور مواد را بین سلول و محیط تنظیم می کند. 
نکته: در بعضی سلول ها مانند سلول های عصبی ، غشای پلاسمایی به شکل زائـده هـای انگشـت ماننـدی بنـام ریزپـرز
درآمده است. ریزپرزها سطح سلول ها را افزایش می دهند. 
مهمترین اندامک سلول، هسته ی کروی یا تخم مرغی شکلی اسـت کـه دو غشـاء در اطـراف آن وجـود دارد. ایـن غشـاء
پوشش دو لایه ای هسته را تشکیل می دهد. هسته دارای کروماتین و جسمی متراکم تر بنام هستک می باشد. 
کروماتین مجموعه ای از DNA و پروتئین های هیستونی و غیرهیستونی است که اطلاعات ژنی سلول را در بر دارد. 
هستک ها بخش های خاصی از کروماتین ها هستند و رونوشت های متعددی از اطلاعـات DNA را بـرای سـنتز DNA
ریبوزومی در برمی گیرند. DNA ریبوزومی پس از رونویسـی از روی DNA هسـته ای بـا چنـد نـوع از پـروتئین هـای
مختلف ترکیب می شود تا ریبوزوم ها را بسازند. ریبوزوم ها پس از ساخته شدن از هسـتک خـارج شـده و از راه سـوراخ
های هسته به سیتوپلاسم راه می یابند. در سیتوپلاسم اندامک هـای بسـیاری از جملـه میتوکنـدری ، دسـتگاه گلـژی وزیست 
سانتریول وجود دارند. سلول های گیاهی معمولا پلاست دارند که اندامکی فتوسنتزی است و همچنـین دارای دیـواره ای
هستند که از سلولز تشکیل شده و خارج از غشای پلاسمایی است. سلول های جانوری پلاست و دیواره ی سلولی ندارند. 
شبکه آندوپلاسمی مجموعه ای از غشاهایی است که بعضی محصولات سلول را از محل های سنتز جدا نگه میدارد. 
نکته: نقش سیسترن های ( فضاهای درونی) شبکه ی آندوپلاسمی، ایجاد راهی برای عبور بعضی مواد در سلول است. 
غالبا مجموعه هایی از ریبوزوم روی سطح خارجی غشـاهای شـبکه آندوپلاسـمی قـرار گرفتـه انـد. بـه ایـن نـوع شـبکه
آندوپلاسمی، شبکه ی آندوپلاسمی دانه دار ( در مقابل صاف که فاقد ریبوزوم هستند) ، گفته میشود. 
نمونه سوالات تستی 
1- پوشش سطح بیرونی پلاسمالم چه نام دارد و از چه ترکیبی است؟ 
 1) اکستانسین- پلی ساکارید 2) اکستانسین-هیدروکسی پرولین 
 3) گلیکوکالیکس- گلیکوپروتئین 4) گلیکوکالیکس- گلیکولیپید 
2- تونوفیلامان ها در کدام ساختار دیده می شوند؟ 
 1) تاژك 2) دسموزوم 3) پلاسمودسم 4) اسکلت سیتوپلاسمی 
3- کدام اتصال در ناحیه قاعده سلول وجود دارد؟ 
 Hemi Desmosome (4 Tight Desmosome (3 Disc Desmosome (2 Belt Desmosome (1 
4- کدام اتصال سلولی به صورت Mucula adherence است؟ 
 tight junction (2 gap junction (1 
 Basement membrane (4 Desmosome (3 
5- عامل اتصال پلاك های موجود در دسموزوم ها چیست؟ 
 1) اکتین 2) کلاترین 3) گلیکوفورین 4) کادهرین 
6- در دسموزوم ها cadherinها توسط چه پروتئینی به رشته های اکتین متصل می شوند؟ 
 Talin (4 Catenin (3 Fimberin (2 Ankyrin (1 
7- فیبرونکتین جزء کدام گروه از مولکول های چسباننده سلولی است؟ 
 ECM (4 JAMs (3 SAMs (2 CAMs (1 
8- در کدام یک از سلول های بافت های ذکر شده اتصال منفذدار "gap junction" دیده می شود؟ 
 1) اپیتلیوم روده 2) بافت پوششی پوست 3) آندوتلیوم مویرگ 4) کپسول بومن 
پاسخنامه سوالات تستی 
1- گزینه 3 و 4 صحیح است. 
2- گزینه 2 صحیح است. 
3- گزینه 4 صحیح است. همی دسموزوم از نظر ریختی شبیه دسموزوم است ، اما عملکردی کاملا متفاوت دارد همی
دسموزوم در مناطقی وجود دارد که سلول ها با لامینای پایه ای یا در کشت بافت به دیواره ظرف کشت متصل می شوند. 
4- گزینه 4 صحیح است. دسموزوم ها یا چسبندگی موضعی (Mucula adherence) که به آنها spot
desmosomes می گویند ، اسکلت سلولی دو سلول را از طریق رشته های حد واسط به هم متصل می کنند. 
5- گزینه 3 صحیح است. کادهرین ها گلیکوپروتئین های غشایی هستند که از غشاء پلاسمایی وارد فضای بین سلولی
شده و اتصالات غیر کووالان برقرار می کنند و به یون کلسیم نیز متصل می شوند. 
6- گزینه 3 صحیح است. 
7- گزینه 4 صحیح است. ECM ماتریکس خارج سلولی است که فیبرونکتین جزء آن محسوب می شود. 
8- گزینه 1 صحیح است. اتصالات باز در سلول های عصبی، اپی تلیال، سلول های ماهیچه ای قلب و ماهیچه ای صاف
به وفور یافت می شود. 

فهرست مطالب

مقدمه:ساختار و عملکرد سلول ها...................................................................................................12
سلول های پروکاریوت و یوکاریوت ..........................................................................................................12
اندامک های سلول های یوکاریوتی و کار آنها .............................................................................................12
شکل سلول جانوری...........................................................................................................................15
سطح سلول و ویژگی های آن................................................................................................................15
کار غشای سلولی.............................................................................................................................. 16
شکل غشای پلاسمایی........................................................................................................................17
انتشار و اسمز..................................................................................................................................17
انتشار تسهیل شده............................................................................................................................18
آندوسیتوز......................................................................................................................................19
پوتوسیتوز: .....................................................................................................................................19
فصل 1: واحد حیات.....................................................................................................................20
فصل دوم : روشهای مطالعه سلول ................................................................................................. 2
پاسخنامه..................................................................................................................................... 455
نمونه سوالات تستی ........................................................................................................................ 456
پاسخنامه..................................................................................................................................... 461
نمونه سوالات تستی ........................................................................................................................ 465
پاسخنامه..................................................................................................................................... 475
نمونه سوالات تستی ........................................................................................................................ 482
پاسخنامه..................................................................................................................................... 484
منابع ......................................................................................................................................... 486

نوع فایل:Pdf

 سایز:8.64mb

 تعداد صفحه:485 


جزوه زیست سلولی و مولکولی


دانلود جزوه زیست سلولی و مولکولی


جزوه زیست سلولی و مولکولی


جزوه زیست سلولی و مولکولی


دانلود جزوه


فروشگاه اینترنتی


کسب درآمد اینترنتی


همکاری در فروش فایل


سیستم فروشگاه دهی


کارافرینی


کسب و کار


پروژه


پژوهش


تحقیق


مقاله


پایان نامه


دانلود پروژه


دانلود پژوهش


دانلود تحقیق


دانلود مقاله


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


منابع و جزوات کارشناسی ارشد رشته سلولی و مولکولی

درس سلولی و مولکولی با ضریب 4 این درس شامل دو بخش سلولی و مولکولی می ... جزوه زیست عمومی ...

دانلود جزوات زیست سلولی مولکولی

دانلود جزوات زیست سلولی مولکولی. دانلود جزوات زیست سلولی ... منابع و سوالات استخدامی ...

دانلود جزوه زيست سلولي - daneshju.ir

نوع جزوه : تايپ شده و اسكن ... انتقال سریع زیست سلولی و مولکولی ...

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی برچسب

زیست‌شناسی سلولی و ملکولی همپوشانی زیادی ... برای“دانلود کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی ...

علوم آزمایشگاهی قزوین ورودی 92 - مطالب ابر جزوه زیست سلولی ...

... جزوه زیست جزوه زیست سلولی مولکولی ... جزوه 1و2 درس زیست سلولی ... و مطالب آن متعلق ...

گروه آموزشی دانشمندان جوان - جزوه زیست شناسی سلولی و مولکولی

جزوه زیست شناسی سلولی و ... این جزوه، تمامی سرفصل های مربوط به زیست شناسی سلولی و مولکولی را ...

جزوه زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانلود رایگان …

جزوه زیست شناسی سلولی و مولکولی مطالعهٔ زیست‌شناسی ... جزوه زیست شناسی سلولی و مولکولی ...

دانلود جزوه سلولی و مولکولی - بیوما

دانلود جزوه سلولی و مولکولی ، حذف مطالب غیرضروری ... (کارشناس زیست سلولی و کارشناس ارشد ایمنی ...

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش …

... مباحثی پیرامون زیست سلولی و مولکولی بوده و بر مباحث ... تست زیست شناسی جزوه زیست ...

جزوه زیست سلولی و مولکولی

جزوه زیست سلولی و مولکولی دسته: زیست شناسی بازدید: ... جزوه زیست سلولی و مولکولی دسته: ...

جزوه زیست سلولی و مولکولی

جزوه زیست سلولی و مولکولی دسته: زیست شناسی بازدید: ... جزوه زیست سلولی و مولکولی دسته: ...

پاورپوینت درس زیست شناسی سلولی

تالار گفت و گوی انجمن علمی زیست‌شناسی / دانلود / جزوه های ... زیست شناسی سلولی . ... و نه تضمین ...

جزوات سلولی و ملکولی - drsoleimanpour.ir

Lodish زیست سلولی و مولکولی ... جزوه سلولی و مولکولی حدود 230 برگ است که شامل خلاصه ای جامع از ...

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی (لودیش)

ژنتیک مولکولی; سلولی و ... دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی (لودیش) , ویرایش ششم , ...

جزوه زیست سلولی و مولکولی - filenab.com

جزوه زیست سلولی و مولکولی . مقدمه:ساختار و عملکرد سلول ها . سلول ها واحدهای اساسی موجودات ...

دکتری دانشگاه آزاد 96 - 97 PHD - جزوه ژنتیک مولکولی

منابع آزمون دکتری سلولی و مولکولی دانشگاه ... دکتری مهندسی محیط زیست (2) جزوه مکانیک سیالات ...

مدرسه ایرانیان - مرجع دانش آموزان و مدارس - دانلود …

جزوه زیست شناسی دوم ... و زیست شناسی سلولی و مولکولی ... زیست شناسی سلولی و مولکولی نیز از ...

دانلود جزوه ی زیست مولکولی پیشرفته - حسین …

دانلود جزوه ی زیست مولکولی ... سلام من حسین رزقی هستم ،کارشناس رشته ی زیست سلولی و مولکولی ...

دانلود جزوه سلولی و مولکولی دکتر عبادی

جزوه سلولی و مولکولی مریم خالصی; جزوه زیست سلولی مولکولی دکتر ...

منابع و جزوات کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی …

درس سلولی و مولکولی. زیست شناسی سلولی ... جزوه سلولی و جزوه مولکولی دکتر عبادی و جزوه ...

منابع و جزوات کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی …

درس سلولی و مولکولی. زیست شناسی سلولی ... جزوه سلولی و جزوه مولکولی دکتر عبادی و جزوه ...

دنیای زیست شناسی - جزوه

دنیای زیست شناسی - جزوه - - دنیای زیست ... نمونه سوال درس زیست شناسی سلولی و مولکولی (1)

جزوه زیست سلولی و مولکولی

جزوه زیست سلولی و مولکولی دسته: زیست شناسی بازدید: ... جزوه زیست سلولی و مولکولی دسته: ...

کتاب کنکور جزوه کارشناسی ارشد زیست شناسی

... و مولکولی 1 زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 بیوشیمی ... جزوه کارشناسی ارشد زیست ...

جزوه آموزشی درس زیست شناسی 1

جزوه زیست شناسی ، مبحث مولکول های زیستی Reviewed by آراز رهبر on Dec 3Rating: جزوه زیست شناسی ، مبحث ...

جزوه زیست سلولی و مولکولی

جزوه زیست سلولی و مولکولی دسته: ... جزوه زیست سلولی و مولکولی ,دانلود پروژه و ...

Study1000.com <<<زيست شناسي سلولي و مولكولي >>>

زیست شناسی سلولی و ... همچنین فارغ التحصیلان رشته ها و گرایشهای علوم جانوری و زیست شناسی ...

جزوه زیست سلولی و مولکولی - stufile.ir

اين جزوه درمورد زیست سلولی و مولکولی رشته زیست شناسی است كه با فرمت پی دی اف در 485 صفحه ...

دانلود جزوه کامل آموزشی و کنکوری زیست شناسی 2 - …

جزوه فصل 1 زیست و آزمایشگاه 1. ... دانلود جزوه کامل آموزشی و کنکوری زیست ... زیست سلولی و مولکولی.

دانلود جزوه سلولی و مولکولی دکتر عبادی

دانلود جزوه سلولی و مولکولی دکتر ... جزوه زیست سلولی مولکولی دکتر ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی