دانلود رایگان


جزوه عناصر جزئیات رشته معماری - دانلود رایگاندانلود رایگان جزوه عناصر جزئیات رشته معماری كه با فرمت پی دی اف در 462صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

دانلود رایگان جزوه عناصر جزئیات رشته معماریفصل اول:زمین و پی ساختمان

مقدمه

برای استحكام و پایایی هر ساختمان كه بر روی بستری از خاك زمین ساخته میشود، دانستن اطلاعاتی در مـورد خـاك

مورد نظر ضروری میباشد، زیرا این خاك میبایست تاب تحمل نیروهای وارده از جانب ساختمان را داشته باشد. یكـی از

عواملی كه در تاب تحمل خاك مؤثر است وزن مخصوص توده خاك میباشد كه توسط آزمایش به دست میآید.

1 -1 آزمایشهای خاك

آسانترین روش نمونهبرداری برای شناخت خاك، روش«گمانه زنی، چاه زنی یا سنداژ» میباشد كه به ما امكان شـناخت

قشرهای زیرین خاك را میدهد. حفاری چاه باید تا رسیدن به خاك مطلوب ادامه یابد، تا پس از بررسی لایههای مختلف

و كنترل نهایی آزمایشگاه در مورد نحوه ظرفیت باربری و مقاومت خاك در لایههای پایینتر، سازه را روی خاك بنا نمود.

2 -1 شناسایی و طبقهبندی خاكها

در مهندسی پی و پیسازی خاكها به دو دستهی مهم، یعنی ریزدانه و درشتدانه، تقسیم میشوند كـه مـیتـوان تعبیـر

خاكهای چسبنده و غیر چسبنده (اصطكاكی) را نیز به ترتیب برای آنهـا بـه كـار بـرد. خـاكهـای ریزدانـه از تخریـب

شیمیایی سنگ پدید میآیند و ذرات آنها با چشم دیده نمیشود. مقاومت برشی آنها عمدتاً از طریق پارامتر چسبندگی

(C) حاصل میشود. تراكم آنها دشوار است و عمده نشست ناشی از بارگـذاری در آنهـا وابسـته بـه زمـان اسـت. ایـن

خاكها دارای قابلیت آبگذری و یا ضریب نفوذپذیری پایینی هستند و غالباً تـوان بـاربری و سـختی كمتـری نسـبت بـه

خاكهای درشتدانه دارند. رفتار خاكهای ریزدانه با جذب آب تغییر میكند. از طرف دیگر، خاكهای درشتدانـه دارای

نفوذپذیری و زهكشی قابل توجه میباشند و از مصالح مناسب جهت كاربرد در صنعت راهسازی، زهكشی و فیلتـر، بـتن و

آسفالت به شمار میآیند. به استثنای ماسههای شل و غیر متراكم، این خاكها معمولاً توان باربری و سـختی مناسـب بـا

قابلیت تغییرات حجمی كم در بارگذاریهای استاتیكی دارند. مقاومت برشی این خاكها از طریق اصطكاك داخلـی بـین

ذرات(حاصل میشود. نشست این خاكها هنگام بارگذاری به صورت آنی و سریع است. تراكم اینگونه خاكها نیز به

سهولت توسط كوبنده های ارتعاشی انجام میپذیرد

 سؤالات چهارگزینهای فصل اول

1-عمق خاك برداری تابع كدامیك از عوامل زیر نیست ؟

1) كاربری طبقات زیرین 2) تعداد طبقات ساختمان

3) ابعاد و اندازه های قائم پی و شالوده 4) سیستم سازه ای ساختمان

2-سازه نگهبان در گودبرداری برای چه اجرا می شود ؟

1) استحكام بیشتر پی سازی و سازه ساختمان 2) ایجاد صلبیت در بخش های پائینی سازه ساختمان

3) جلوگیری از رانش دیواره گودبرداری ساختمان 4) ایجاد پایه ای برای استقرار عناصر قائم باربر ساختمان

3-حداقل عیار ملات ماسه سیمان برای اجرای طوقه چاه فاضلاب كدام است؟

 كیلوگرم 300 (4 كیلوگرم 350 (3 كیلوگرم 400 (2 كیلوگرم 250 (1

4-در مورد كرسی چینی رعایت كدامیك از ضوابط زیر الزامی می باشد ؟

1) كرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا كف تمام شده محوطه پیرامون ساختمان باشد.

2) تنها در زمین های مرطوب استفاده از آجر در كرسی چینی الزامی می باشد.

3) ملات ماسه سیمان مصرفی در كرسی چینی با نسبت یك به سه می باشد.

4) عرض كرسی چینی باید حداقل 10 سانتیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد.

5- میزان همپوشانی گونی در قیرگونی چند سانتیمتر است؟

 سانتیمتر 25 (4 سانتیمتر 10 (3 سانتیمتر 20 (2 سانتیمتر 5 (1

6-كدامیك از موارد زیر درخصوص قیرهای R 80/25 و R 90/15 صحیح می باشد؟

1) هر دو قیر خالص هستند- 25 و 15 درجه نفوذ و 90 و 80 درجه نرمی آنهاست.

R 80/25 (2 قیر اكسیده و R 90/15 قیر خالص است- 25 و 15 درجه نرمی و 90 و 80 درجه نفوذ آنها است.

3) هر دو قیر اكسیده هستند- 25 و 15 درجه نفوذ و 90 و 80 درجه نرمی آنهاست.

R 80/25 (4 قیر خالص و R 90/15 قیر اكسیده است- 25 و 15 درجه نرمی و 90 و 80 درجه نفوذ آنها است.

+پاسخ سؤالات فصل اول


فهرست مطالب


فصل اول:زمین و پی ساختمان ............................................................................................................... 11

مقدمه ............................................................................................................................................... 11

11 .........................................................................................................................خاك آزمایشهای 1 -1

2 -1 شناسایی و طبقهبندی خاكها .......................................................................................................... 11

12 ..................................................................................................................................زمین انواع 3 -1

4 -1 آب در خاك................................................................................................................................ 14

19 ..................................................................................................................................گودبرداری 6 -1

7 -1 ساختمانسازی در زمینهای شیبدار ................................................................................................... 22

8 -1 پی و پیسازی.............................................................................................................................. 23

24 ........................................................................................................................ كنی پی اهداف 1 -8 -1

26..................................................................................................................................پی انواع 6 -8 -1

39 ....................................................................................................................... رطوبتی عایقكاری 12 -1

جزئیات اجرای عایقكاری دیوار زیر زمین...................................................................................................... 43

13 -1 یك رگی كردن بنا....................................................................................................................... 44

فصل دوم:ساختمانهای با مصالح بنایی...................................................................................................45

سؤالات چهارگزینهای فصل پنجم ......................................................................................................... 409

پاسخ سؤالات فصل پنجم.................................................................................................................... 425

سؤالات چهارگزینهای فصل ششم ......................................................................................................... 428

پاسخ سؤالات فصل ششم.................................................................................................................... 457

نوع فایل:Pdf

  سایز: 12.5mb

 تعداد صفحه:462

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری


دانلود جزوه عناصر جزئیات رشته معماری


جزوه عناصر جزئیات رشته معماری


دانلودعناصر جزئیات رشته معماری


دانلود جزوه


فروشگاه اینترنتی


کسب درآمد اینترنتی


همکاری در فروش فایل


سیستم فروشگاه دهی


کارافرینی


کسب و کار


پروژه


پژوهش


پایان نامه


مقاله


جزوه


دانلود پروژه


دانلود پژوهش


دانلود پایان نامه


دانلود مقاله


دانلود جزوه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود معماری - عناصر و جزئیات

... عناصر و جزئیات ساختمان (سال سوم هنرستان رشته نقشه کشی معماری) ... و جزئیات ساختمانی. جزوه ...

دانلود رایگان جزوه دروس عناصر و جزئیات ساختمانی 1 و …

دروس عناصر و جزئیات ساختمانی 1 و 2 (ساختمان 1 و 2) ... رشته ی معماری (۱۱۷) جزوه ها و کتاب ...

دانلود جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی | جزوه

دانلود جزوه عناصر و جزئیات ... رشته مهندسی معماری; رشته مهندسی مکانیک و ...

دانلود رایگان جزوه عناصر و جزییات ساختمان | نقــــــش ...

دانلود رایگان جزوه عناصر و جزییات ... معماری ) ، مدرسه و ... محیطی ، عناصر و جزئیات ، مبانی ...

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری دسته: معماری بازدید: ... جزوه عناصر جزئیات رشته معماری دسته: ...

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری , دانلود جزوه عناصر ... جزوه عناصر جزئیات رشته معماری , ...

دانلود جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

دانلود جزوه عناصر جزئیات رشته معماری دسته: ... دانلود جزوه عناصر جزئیات رشته معماری دسته: ...

دانلود معماری - دانلود کتاب عناصر و جزئیات ساختمان

دانلود معماری ... رایگان کتاب عناصر و جزئیات ساختمان (سال سوم هنرستان رشته نقشه کشی معماری)

دانلود رایگان جزوه عناصر و جزییات ساختمان | جزوه و …

دانلود رایگان جزوه عناصر و ... و معماری. دانلود نقشه, جزوه ... و معماری : دانلود جزئیات ...

جزوه ۷ خانه عمران - جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی - …

جزوه عناصر و جزئیات، جهت ... سالانه برای فقط رشته ... جزوات طراحی معماری (هر ۵ جزوه ...

دانلود معماری - دانلود کتاب عناصر و جزئیات ساختمان

دانلود معماری ... رایگان کتاب عناصر و جزئیات ساختمان (سال سوم هنرستان رشته نقشه کشی معماری)

دانلود رایگان جزوه عناصر و جزییات ساختمان | جزوه و …

دانلود رایگان جزوه عناصر و ... و معماری. دانلود نقشه, جزوه ... و معماری : دانلود جزئیات ...

جزوه ۷ خانه عمران - جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی - …

جزوه عناصر و جزئیات، جهت ... سالانه برای فقط رشته ... جزوات طراحی معماری (هر ۵ جزوه ...

جزوه درس عناصر جزئیات 1 - noandishaan.com

این جزوه خلاصه ای از درس عناصر جزئیات 1 استاد رزا ... سایر رشته ... کتاب، جزوه، مجله معماری, ...

دانلود رایگان پاورپوینت عناصر و جزئيات ساختمانی 1 …

دانلود رایگان جزوه دروس عناصر و جزئیات ... درس ساختمان 1 یکی از دروس رشته ی مهندسی معماری ...

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری دسته: معماری بازدید: ... 462 جزوه عناصر جزئیات رشته معماری ...

دانلود کتابهای رشته نقشه کشی معماری هنرستان

... علاقه وافری به رشته معماری داشتم و حال ... کتاب عناصر و جزئیات مشکل داره ...

دانلود جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی(رایگان)

دانلود جزوه عناصر و جزئیات ... دانشجویان معماری و عمران ... رشته نقشه کشی معماری)

دانلود جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری دسته: معماری بازدید: ... 462 جزوه عناصر جزئیات رشته معماری ...

رشته مهندسی معماری | جزوه

این پکیج شامل آرشیو مقالات رشته معماری با فرمت word و همچنین ... دانلود جزوه عناصر و جزئیات ...

جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری - کلید واژه …

... است.در جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری سعی شده جزئیات معماری و سازه ... رشته ها ...

جزوه درک عناصر و جزئیات ارشد معماری پارسه

جزوه درک عناصر و جزئیات ارشد معماری پارسه ... ایران شهرساز

جزوه - دانلود جزوه درسی عناصر و جزئیات ساختمانی 1 | …

دانلود جزوه درسی عناصر و جزئیات ساختمانی 1 ... مربوط به رشته معماری را برای شمال ...

مهرازان - معماری - طراحی شهری - دانلود جزوه ی عناصر و ...

... دانلود جزوه ی عناصر و جزئیات ساختمانی - معماری - شهرسازی ... معماری اقلیمی وانرژی ...

دانلود کتاب عناصر و جزییات ساختمان | وب سایت تخصصی معماری ...

این کتاب جزء مجموعه کتاب های رشته نقشه کشی معماری است که در هنرستان ... کتاب عناصر و جزئیات ...

در عناصر جزئیات - iran-architect.ir

... ساختمان رشته معماری,,در عناصر جزئیات ... سوال عناصر جزئیات ساختمان,جزوه کامل درس ...

سوالات تسنی در عناصر جزئیات رشته معماری

... ساختمان,سوال عناصر جزئیات ساختمان,جزوه کامل درس ... در عناصر جزئیات رشته معماری , ...

جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظام مهندسی نظارت معماری

جزوه عناصر و جزئیات آزمون نظام ... کتاب ضوابط طراحی ویژه آزمون نظام مهندسی رشته طراحی معماری;

عناصر و جزییات ساختمان - صفحه اصلي - عمران و …

دانلود جزوات کارشناسی ارشد معماری از ... جزوه نقشه ... نمونه سوالات امتحانی پایان ترم رشته ...

دانلود جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی | جزوه و کتاب

دانلود جزوه عناصر و جزئیات ... دانلود مهندسی عمران و معماری. دانلود نقشه، جزوه، قرارداد ...

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساخت و تولید

پاورپوینت تهیه اسید بوریك از بوراكس جدید

پاورپوینت تعاریف كیفیت

پاورپوینت رهبری وضعی

پروژه نانو تكنولوژی و كاربردهای آن

داستان نویسی

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملكرد كاركنان

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

دولت الكترونیك

رگولاتورهای ولتاژ و مدارات تغذیه

اقتصاد فروش، تراكم و وضعیت ثبت در بیست كارخانه صنعتی

عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها