دانلود رایگان


رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله - دانلود رایگاندانلود رایگان ستون‌های باكسی پرشده با بتن (CFT)1 در بسیاری از ساختمان‌ها در جهان استفاده شده‌اند این سازه‌هابا ارتفاعها و وضعیتهای گوناگون در دو موقعیت بدون نیروهای لرزه‌ای ودر مناطقی كه خطر لرزه‌ای بالایی دارند اجرا گردیده اند

دانلود رایگان رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله

ستون‌های باكسی پرشده با بتن (CFT)[1] در بسیاری از ساختمان‌ها در جهان استفاده شده‌اند. این سازه‌هابا ارتفاعها و وضعیتهای گوناگون در دو موقعیت بدون نیروهای لرزه‌ای ودر مناطقی كه خطر لرزه‌ای بالایی دارند اجرا گردیده اند. این بازبینی كوتاه رفتار ستون‌های پرشده از بتن بامقطع دایره و مربع مستطیل به همراه بادبندها، و خصوصاً متمركزشده بر رفتار آنها در زمان اعمال بارها به طور لرزه‌ای رفت و برگشتی درنظر گرفته است. این بحث با رفتار ستون‌های پرشده با بتن تحت بارهای محوری و خمش و پیچشی شروع می‌شود و چكیده‌ای از اثرات خزش، جمع‌شدگی و عكس‌العمل كلی ستون‌های پرشده با بتن برای تنش‌های پسماند را نشان خواهد داد. مختصری از رفتار یكنواخت براساس بحث‌های متعاقب تحقیق شده بر روی رفتارسیکلی این ستون‌ها دیده می‌شود. این مقاله از چندین مقاله كه در زمین‌های نیروی غیرلرزه‌ای برای محاسبه و طراحی این ستون‌ها كارشده برگرفته شده است.

فهرست مطالب

چکیده ................................................................................................. 1
فصل اول: مقدمه و مفاهیم کلی رفتار ستون‌های پر شده با بتن (CFT)
1- 1 مقدمه .......................................................................................... 3
1-2 رفتار یكنواخت ستون‌های باكسی پرشده با بتن (CFT) (مقاومت محوری و سختی) 5
1-3 مقاومت خمشی و سختی ..................................................................... 7
1-4 مقاومت تیر ستون ............................................................................ 8
1-5 مقاومت پیچشی و سختی .................................................................... 9
1-6 خزش و جمع شدگی در CFTها ............................................................ 10
1-7 تنش پسماند در CFTها ...................................................................... 10
1-8 رفتار چرخه‌ای باكس‌های فولادی پرشده با بتن .......................................... 10
1-9 طراحی ستون‌های باکسی فلزی پر شده با بتن ............................................ 14
 فصل دوم: آزمایشات اعضای CFT و نتایج
2-1 بررسی آزمایشات بر روی ستون‌های CFT و نتایج ..................................... 18
2-2 نوع المان و مش بندی در محاسبه ......................................................... 19
2-3 آماده سازی نمونه‌ها .......................................................................... 20
2-4 تجهیزات اعمال بار سیکلی ................................................................. 22
2-5 مدهای خرابی ................................................................................. 22
2-6 نتایج این آزمایشات .......................................................................... 30
 فصل سوم: اثرات پیش بارگذاری روی اعضای CFT
3-1 نگاهی به پیش بارگذاری بر ستون‌های فلزی پر شده با بتن ............................ 33
3-2 مطالعات انجام شده بر روی ستون‌های فلزی پرشده بابتن بر اثر پیش بارگذاری ... 33
3-3 تحلیل تئوریک ................................................................................ 37
3-4 تحقیقات آزمایشگاهی ........................................................................ 43
3-5 جزئیات نمونه‌های آزمایش ................................................................. 43
3-6 نتایج آزمایش و مشاهدات ................................................................... 46
3-7 بررسی نتایج دیگر آزمایشات منتشر شده ................................................. 56
3-8 تحلیل المان محدود ........................................................................... 57
3-9 کالیبره کردن و مدلسازی عددی ............................................................ 57
3-10 نتایج عددی .................................................................................. 60
3-11 یک روند گام به گام طراحی .............................................................. 61
3-12 نتیجه‌گیری .................................................................................. 62
 فصل چهارم: نکات آیین‌نامه‌ای در طراحی اعضای CFT
4-1 نکات آیین‌نامه‌ای در ستون‌های مختلط .................................................... 65
 فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه‌گیری .................................................................................... 72
مراجع ................................................................................................ 74
 فهرست اشکال
 عنوان صفحه
شکل 1-1 پلان سازه سه بعدی بادبندی نشده ................................................... 4
شکل 1-2 دتایل اتصال گیردار تیر ستون ...................................................... 14
شکل 2-1 دتایل قاب‌های تحت آزمایش در نرم افزار آباکوس ............................... 19
شکل 2-2 قرارگیری و مهاربندی قاب‌ها در حین آزمایش ................................... 20
شکل 2-3 دتایل قاب مورد آزمایش .............................................................. 21
شکل 2-4 مدهای خرابی در قاب ................................................................ 22
شکل 2-5تمام نمونه‌های قاب ..................................................................... 23
شکل 2-6 منحنی‌های هیسترزیس بار جانبی – تغییر مکان ................................. 23
شکل 2-7 پوش منحنی‌های بارجانبی – تغییر مکان .......................................... 24
شکل 2-8 منحنی بار جانبی-تغییر مکان قاب SF-22.......................................... 25
شکل 2-9 منحنی ایده آل بار-تغییر مکان ...................................................... 26
شکل 2-10 برآورد ماکزیمم بار حدی جاری شدن قاب ....................................... 26
شکل 2-11 منحنی ضریب استهلاک هم ارزانباشتگی به تناسب تغییر مکان به تغییر مکان جاری شدن 27
شکل 2-12 مقایسه پیش‌بینی و نتایج عددی منحنی بار-تغییرمکان ......................... 28
شکل 2-13مقایسه منحنی بار جانبی-تغییر مکان پیش‌بینی و نتایج عددی ................. 29
شکل 3-1 یک ساختمان چند طبقه تیپ با یک هسته دیوارهای داخلی ..................... 34
شکل 3-2 نشان‌دهنده ستون‌های فولادی لوله ای در اطراف سازه ........................... 34
شکل 3-3 سازه چند طبقه عمومی‌را که بتن در داخل لوله‌های فولادی توخالی آن ........ 35
شکل 3-4 یک ستون مرکب متشکل از لوله مربع شکل فولادی ........................... 40
شکل 3-5 فاکتورکاهش پیش باردرمقابل ضریب لاغری بدون بعد را برای ستون‌های مرکب41
شکل 3-6 تست فشاری بر اساس طول موثر ستون و دتایل‌های اندازه گیری ............. 44
شکل 3-7 نمودار تغییرمکان تحت بار محوری برای CFT-S-40-30P و CFT-S-100-30P46
شکل 3-8 یک تورم ذاتی جداره فولادی در ستون ............................................. 47
شکل 3-9 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-S-100-0P و CFT-S-100-30P............... 47
شکل 3-10 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-I-40-30P و CFT-I-100-30P.............. 48
شکل 3-11 مود خرابی را نشان می‌دهد ........................................................ 49
شکل 3-12 مود خرابی را نشان می‌دهد ........................................................ 49
شکل 3-13 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-I-100-0P و CFT-I-100-30P.............. 50
شکل 3-14 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-I-130-40P.................................... 50
شکل 3-15 خرابی در اثر خورد شدن بتن نه بدلیل کمانش کلی معمول ................... 51
شکل 3-16 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-L-40-30P و CFT-L-100-30P............ 52
شکل 3-17 منحنی بار تغییرمکان را برای CFT-L-100-0P و CFT-L-100-30P وCFT-L-130-52
شکل 3-18 منحنی بار تغییرمکان را برای CFT-L-100-0P و CFT-L-100-30P وCFT-L-130-53
شکل 3-19 ستون CFT-L-40-30P قبل و بعداز خرابی ...................................... 53
شکل 3-20 مقایسه نتایج آزمایشات و تحلیل المان محدود ................................... 54
شکل 3-21 مقایسه نتایج آزمایشات و تحلیل المان محدود ................................... 55
شکل 3-22 منحنی‌های ارتباط تنش – کرنش تک محوری برای بتن و فولاد ............ 57
شکل 3-23 منحنی‌های ارتباط تنش – کرنش تک محوری برای بتن و فولاد ............ 57
شکل 3-24 مش بندی کلی المان محدود برای بتن و فولاد ................................... 58
شکل 3-25 کاهش ظرفیت محوری ............................................................. 59
شکل 3-26 بار نهایی از شبیه سازی عددی در مقایسه با اعداد بدست آمده ............... 60
 فهرست نمودار
 عنوان صفحه
نمودار 1-1 مقاومت مقطع ستون پر شده با بتن نرمال شده .................................. 8
نمودار 1-2 منحنی رفتار هیسترزیس بار –تغییر مکان ستون cft.......................... 11
نمودار 1-3 مقایسه طراحی مقاوم اندرکنش برای مقاطع دایره‌ای ومربعی وپر شده با بتن 16
نمودار 2-1 تمام نتایج بارهای جانبی به تغییر مکان ......................................... 24
نمودار 3-1 لوله دایره ای پر شده با بتن و بخش رنج لاغری ستون ........................ 43
نمودار 3-2 نسبت اختلاط بتن .................................................................... 43
نمودار 3-3 مقایسه نتایج آزمایشات و تحلیل المان محدود ................................... 54
نمودار 3-4 مقایسه نتایج آزمایشات و نتایج پیش بینی شده .................................. 55
نمودار 3-5 مقایسه نتایج آزمایشات یکسان سازی.............................................. 56
نمودار 3-6 مقایسه نتایج آزمایشات.............................................................. 60
نمودار 3-7 یکسان سازی نتایج آزمایشات...................................................... 61رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله


رفتار لرزه‌ای


ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن


نیروهای زلزله


مقاومت خمشی


زلزله


مقاومت پیچشی


خزش


تنش


پروژه


پژوهش


جزوه


مقاله


تحقیق


دانلود پروژه


دانلود پژوهش


دانلود جزوه


دانلود مقاله


دانلود تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای ...

رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ... پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله ...

رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای ...

ستون های باكسی پرشده با ... رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله

پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن ...

پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ... با بتن تحت نیروهای زلزله ...

پایان نامه مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از …

... پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله ما ... رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن ...

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به …

... لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله ... با رفتار ستون‌های پرشده ...

رفتار لرزهای - farsitopz.ir

رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ... باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای ...

دانلود فایل ( مقاله بررسی زن و نهنضت مشروطیت (نیروهای ...

... فلزی باكسی پرشده با بتن ... رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای ...

دانلود فایل ( پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی ...

... ( پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ... با بتن تحت نیروهای زلزله

رفتار لرزهای - farsweekly.ir

... الیاف frp بر رفتار لرزه ای قاب بتن ... لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ...

برترین پکیج پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با ...

برترین پکیج پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا ...

دانلود فایل ( مقاله بررسی زن و نهنضت مشروطیت (نیروهای ...

... فلزی باكسی پرشده با بتن ... رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای ...

رفتار لرزهای - farsibuzz.ir

رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ... باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای ...

دانلود فایل ( پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی ...

... ( پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ... با بتن تحت نیروهای زلزله

رفتار لرزهای - farsweekly.ir

... الیاف frp بر رفتار لرزه ای قاب بتن ... لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ...

برترین پکیج پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با ...

برترین پکیج پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا ...

رفتار لرزه ای ساختمان - unvan.ir

دستنامه مهندسی زلزله 13: رفتار لرزه ای ... رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ...

اثرات نا منظمی های در رفتار لرزهای قابهای خمشی …

... بررسی رفتار لرزه ای سازه ها از ... در زلزلـه هـای گذشـته ... با روشهای ...

برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه تعامل والدین …

... نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله. ... با آرزوی ...

دانلود پروژه سیستم اطلاعات مدیریت -کامل و جامع | …

... گرامی،شما با جستجوی ... لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای ...

پاورپوینت پی های نواری و گسترده

مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و افقی با استفاده از فولاد ...

اثرات نا منظمی های در رفتار لرزهای قابهای خمشی …

... بررسی رفتار لرزه ای سازه ها از ... در زلزلـه هـای گذشـته ... با روشهای ...

برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه تعامل والدین …

... نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله. ... با آرزوی ...

دانلود پروژه سیستم اطلاعات مدیریت -کامل و جامع | …

... گرامی،شما با جستجوی ... لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای ...

پاورپوینت پی های نواری و گسترده

مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و افقی با استفاده از فولاد ...

کاملترین بررسی اثر پلیت های فلزی برشی دیوار بر رفتار

... رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله . ... باكسی پرشده با بتن ...

بایگانی‌ها جزوه سیستم قاب سبک فولادی (lsf) …

پاورپوینت سیستم قاب سبک فولادی (lsf) ساختمان. دسته: عمران و ساختمان فرمت فایل: pptx حجم فایل ...

دانلود پاورپوینت قالب تونلی - دانلود پروژه معماری و …

... در کشورهایی که با مشکل زلزله روبرو ... لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ...

دانلود مقاله با موضوع کمر درد 1 -کامل و جامع

دانلود مقاله با موضوع ... ( پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ...

برترین پکیج پایان نامه بررسی جانشین های مجازات …

محقق گرامی،شما با ... ( پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ...

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت ساختمانی با

... شرکت ساختمانی با ... نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه